Högtidssammanträde och decharge 2022 2022-05-25

     

Ordförande John Bratel hälsade ett 50-tal ledamöter välkomna till detta försenade
högtidssammanträde inklusive dechargemöte den 29 april. Efter sin rapport hedrade John
våra 3 nya hedersmedlemmar Catharina Hall, Mikael Neuman och Karl-Erik Kahnberg.
Catharina, som var närvarande, mottog GTS guldnål som tecken på sin nya värdighet.
Tre personer lämnar sina positioner i GTS och blev avtackade med blombukett och
present. Margaretha Lindquist, som avgick som ordförande för GTS, Kent Hanssen, som
under många år varit ordförande i stipendienämnden och Catharina Hall, som under 22 år
varit ordförande och ansvarig för GTS kursnämnd. Gunilla Fornmark redogjorde för GTS´s
ekonomi under 2021 och belyste läget med lättöverskådliga bilder.

       Därefter var det utdelning
av 2021 års Elanderpris som tilldelades Professor Agneta Robertson, en person som värnat
om de minsta i många år. Efter sin tandläkarexamen tjänstgjorde Agneta i 15 år som
allmäntandläkare i olika regioner innan hon kom till Odontologiska kliniken för 30 år sedan.
Här fick hon sin forskar- och specialistutbildning och blev sedemera ämnesansvarig i barn-
tandvård och professor vid avdelningen.
     Agnetas Elanderföreläsning hade titeln ”Tandvård för barn, då och nu”. Hon inledde med
att säga att alla barn har lagstadgad rätt till tandvård som innebär en regelbunden, fullständig
och avgiftsfri tandvård. Barnkonventionen, som blev svensk lag 2020, bidrar till att synliggöra
barns rättigheter och skapar en grund för ett mer barnrättsbaserad synsätt i all offentlig
verksamhet. Det finns nu nya nationella riktlinjer även för barntandvård.
     Agneta nämnde 3 händelser som hade påverkat henne genom åren. Den första inträffade
när hon var 3-4 år gammal. Hon var ett öronbarn och hade otit. De stack hål på trumhinnan
utan bedövning och hon upplevde då vad värk innebar. Att det gjorde ont tog man inte så
mycket hänsyn till på den tiden. Liknande kan även ske med barn som har tandvärk på grund
av kariessjukdom. Barn med tandvärk har lyckligtvis minskat då allt fler småbarn i vårt land
är kariesfria. Bland 6åringarna är runt 70% kariesfria men Sverige har fortfrande ej nått
WHO´s mål för 2020 att 80% av 6-åringarna skall vara kariesfria. Därmed får vi räkna med
att det finns barn med karies och som därmed kan få tandvärk. Frågan blir om vi i Sverige har
en barntandvård med god kvalitet när man har en ökande andel karies. Agneta nämnde då
att 6-åringar med karies kunde få rådet att de får höra av sig om de får värk och att vi lagar
inte 04-or. Men varför behandla i sådana situationer? Jo, för att minimera retentionsplatser för
bakterier och underlätta en god munhygien, förhindra kariesprogression och upprätthålla
bettrelationen. Man bör med andra ord visa barnet respekt. Barn skall slippa tandvärk.
Agneta menade att vi måste stå upp för barnen. Barn har rättigheter och barntandläkare har
skyldigheter.
    Nästa händelse inträffade när Agneta var i 12-årsåldern på 60-talet och gick på Torpaskolan.
Där träffade hon Doris som fick några premolarer utdragna på skoltandvården. Doris berättade
att det gjort ont men de sa att det kunde det inte göra då hon fått bedövning. Man lyssnade ej
på henne. Idag lyssnar vi på barnet och barnets upplevelse av smärta.
    Den tredje händelsen som satt spår hos Agneta var när hon i 12-årsåldern slog av en
framtand. Hon ville ej ha en guldersättning eftersom det var det fulaste hon visste. Denna
händelse gjorde att hon som tandläkare kom att intressera sig för traumaskador och gjorde sin
avhandling om detta. Den fick titeln ”Pulp survival and hard tissue formation subsequent to
dental trauma”.
    Har man då fått en minskning av tandskador? Nej, menade Agneta. Fallolyckor är fortfarande
ett problem och där pojkar och flickor utsätt för lika mycket trauma. Nya redskap har tillkommit
som elsparkcyklar. Piercing är ett annat problem som kan ge tandskador. Traumaprevention kan
förebyggas som t.ex inom ishockey, där alla målvakter, ungdomar under 18 år samt alla damer
är skyldiga att bära tandskydd. Men tandskydd kostar pengar och därför görs det för få tandskydd
i Sverige. Men även ortodontisk behandling av utstående framtänder är av vikt då, stora överbett
ökar risken för trauma.
    Agneta avslutade sin föreläsning med frågan om vi är rustade för framtiden. 90-talisterna är
de som får barn idag. Det gäller att nå dem med kunskap och bra inställning om tandvård och
tandvårdsbeteende. Då det gäller våra nya legitimerade tandläkare kan kunskaperna inom
barntandvård variera. De flesta har svensk grundutbildning, andra har utbildning från länder
inom EU. Men det finns även de som kommer hit från länder utanför EU och gått en KUT-utbildning
och de kan ha en helt annan syn på barn. Därför är det viktigt med kunskapsöverföring och
kompetenshöjning inom barntandvård för en god vård och att alla barn får det. Viktigt är barns
rätt till delaktighet och information och att de får komma till tals, få inflytande och bli lyssnade på.
    Efter denna trevliga föreläsning drog vi oss ned till matsalen där vi blev undfägnade en härlig
måltid som började med ramlökssoppa följt av rödvinsglaserad kummel  med grönsaker och det
hela avslutades med Pavlova fylld med salt kola, passionsfrukt, bär och nötter.  

     

John hälsade välkommen till festen, Agneta tackade för sitt pris och Läkarsällskapets ordförande Ann Stokland
överbringade en hälsning och tackade för maten. Efter dans till härliga ”evergreens” av ”Four Three Two”-trio
lämnade vi nöjda och glada denna härliga fest i GTS fina lokaler.

   

  

    

  

   

   

      

(Text: CG Emilson, Foton: CG och Amina