Allmänt möte med gåsfest 2021. Referat 2021-11-16

Till GTS´s årliga traditionella gåsamiddag den 5 november kom denna gång 27 personer
som hälsades välkomna av ordföranden Margaretha Lindqvist. Efter information och
inval av nya medlemmar äntrade

 
     tandläkare Anders Jonsson estraden och gav en fin exposé

över ämnet ”Tandvårdsstöd och politik – går det ihop?”. Anders är f.n. utbildningschef på
Praktikertjänst och har tidigare haft privatklinik på Hisingen i Göteborg och har även varit
ordförande i Göteborgs Privattandläkarförening.
      Tandvårdsstöd i olika former har genom åren varit en nationell fråga och Anders tog
som utgångspunkt året 1974 då den storskaliga subventioneringen av tandvården infördes.
Då kom etableringsstopp för privattandläkare, fast taxa för tandvårsåtgärder, dvs statlig
prisreglering samt att Försäkringskassan blev ansvarig myndighet för utbetalning av
tandvårdsersättningen till tandläkarna. Förtroendetandläkare anställdes i varje län. Det
året var det ungefär 30% av den vuxna befolkningen som hade avtagbara proteser och
endast 25% blev kallade till revisionsbesök.
      1995 inträdde Sverige i EU och det blev möjligt för svenska tandläkare att arbeta i
utlandet. Fram till mitten av 90-talet uppkom ett överskott av utbildade nya tandläkare
som hade svårt att få arbete i Sverige. Då var det många som gav sig iväg. England blev
särskilt populärt att åka till.
      1997 beslöt politikerna att tandteknik, som också varit prisreglerad, skulle släppas
loss från försäkringskassan och det blev en fri marknad på detta område. 1999 beslutade
sen regeringen att det åter skulle råda fri etableringsrätt för tandläkare och samtidigt
blev det även fri prissättning för tandvård.
      Nästa stora reform som politikerna beslutade om kom 2003 då det blev billigare för
pensionärer 65+ att erhålla tandvård. Detta visade sig snabbt i statistiken för tandvårds-
utgifter i olika åldersgrupper där kostnaden sakta steg med ökad ålder. Men några år
före 65års ålder sjönk tandvårdskostnaderna märkbart för att efter 65 år ökade mycket
kraftigt. Dagens tandvårdsstöd implementerades 2008 och har sedan dess genom
politiska initiativ justerats i vissa delar. Så t.ex höjdes åldern för den kostnadsfria barn-
och ungdomstandvården till 20-23 år beroende på region genom budgetförhandlingar,
ofta mellan vänstern och socialdemokraterna.
      Hur ser det ut idag? Anders menade att tandvårdsstödet har blivit mer heltäckande.
Dock anser många patienter att det fortfarande är för dyrt att gå till tandläkaren.
Regeringen tillsatte av bland annat det skälet en ny tandvårdsutredning 2018 som leddes
av Veronica Palm och som lade fram sin utredning i våras. I denna föreslogs bl.a  att en
undersökning hos tandläkare skulle endast få kosta 200 kronor. Utredningen har varit
ute på remiss och ligger nu på regeringens bord.
      Avslutningsvis berättade Anders att merparten av patienterna har låga tandvårds-
kostnader och endast en liten andel har höga till mycket höga kostnader. Medianvärdet
ligger på ca 1.400 kronor per år och patient. Totalt omsättes 30 miljarder per år och där
staten står för ca 7 miljarder.
      Välinformerade gick vi ned till festvåningen till den inledande svartsoppan som de
flesta prövade på. Stämningen och sorlet i salen steg snabbt då alla ville berätta och prata
om både dåtida och nutida intressanta spörsmål. Anders Ewert tackade för oss alla för
den trevliga GTS kvällen.

 

(Text: CG Emilson, Foton: A Basic och H Ottosson)