Hedersledamöter i GTS 2021 2021-08-27

Till
Styrelsen för Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Nominering av hedersledamot i GTS.
 
Undertecknande vill till hedersledamot i Sällskapet nominera Catharina Hall.
 
Catharina Hall har under decennier varit verksam i GTS.
Under dessa år har Catharina engagerat sig mycket i GTS och drivit på i många viktiga
frågor. Catharina har varit och är av avgörande betydelse för GTS mycket framgångsrika
kursverksamhet i egenskap av sammankallande i kursnämnden. Att kontinuerligt kunna
upprätthålla och driva på kursverksamhet kräver mycket engagemang och arbete.
Då kursverksamheten får räknas till en av GTS´ kärnverksamheter så är hennes arbete
här ovärderligt och motiverar enligt vår åsikt mer än väl hedersledamotskap.
 
Styrelsen är väl förtrogen med Catharina och hennes kunskap och engagemang då hon
fortfarande är aktiv i GTS.
 
Undertecknade anser att Catharina Hall väl uppfyller vad stadgarna statuerar vad
gäller hedersledamot.
 
Göteborg den 16 januari, 2021

Bengt Hasséus                                                               Mats Wallström

____________________________________________________________________

Till
Styrelsen för Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Nominering av hedersledamot i GTS.
 
Undertecknande vill till hedersledamot i Sällskapet nominera Mikael Neuman.
 
Mikael har under decennier varit verksam i GTS på olika poster, bl a kassaförvaltare.
Under dessa år har Michael engagerat sig mycket i GTS och drivit på i många viktiga
frågor rörande bl a fastigheterna, ekonomi, förvaltning av Sällskapets fonder.

Styrelsen är väl förtrogen med Mikael och hans kunskap och engagemang då han
fortfarande är aktiv i GTS.
 
Undertecknade anser att Michael Neuman väl uppfyller vad stadgarna statuerar
vad gäller hedersledamot.
 
Göteborg den 16 januari, 2021
Bengt Hasséus                                                               Mats Wallström

____________________________________________________________________

Till Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Vi vill härmed föreslå professor emeritus Karl-Erik Kahnberg till        
hedersledamot i Göteborgs Tandläkare-Sällskap (GTS).
 
Karl-Erik Kahnberg har varit ledamot i GTS under ett flertal decennier och har unde
denna tid alltid aktivt verkat för GTS utveckling. Han har lagt ned ett stort arbete
för GTS i olika befattningar som är imponerande. Här följer en sammanfattning.

1.  Redan i början på 1980-talet var Karl-Erik under ett stort antal år ordförande
     för LÄR-avdelningen i Göteborg, vilket även innebar en styrelseplats i GTS.
     I detta styrelsearbete deltog han på ett förtjänstfullt sätt.
2.  Var under åren 2013 till 2015 valnämndens ordförande
3.  Karl-Erik har under många år (2016-2021) varit och är ledamot i GTS nämnd
     för ekonomisk förvaltning av stiftelser och fonder.
4.  Är sedan 2016 ledamot i Karl Fredrik Andrens fond
5.  Karl-Erik har varitindendent under ett antal år.
6.  I Göteborgs tandläkarsällskap har han hållit ett stort antal kurser och
     föreläsningar för GTS medlemmar.
7.  1996 tilldelades Karl-Erik Elanderpriset för sin framgångsrika forskning.
8.  Var tillsammans med Kjell Ludvigsson författare till artikeln om GTS´s historia
     med rubriken ”GTS – hur det började”. Denna finns att läsa på GTS´s hemsida. 
9.   Han var ordförande under 3 år mellan 2004 och 2006. Under denna period
     lade Karl-Erik ned mycket arbete vid moderniseringen och ombyggnaden av
     konferensvåningen, som invigdes 2006. Något som visat sig vara mycket
     värdefullt både för GTS medlemmar men även för att vi nu har en livaktig
     konferensverksamhet.

Med den mycket stora arbetsinsats som Karl-Erik Kahnberg har utfört för GTS
under alla dessa år är han mer än väl värd GTS´s uppskattning genom ett
hedersledamotskap i Sällskapet.
 
Göteborg den 15 juni, 2021
Bengt Hasséus                                    Claes-Göran Emilson
Tidigare ordförande GTS                      Hedersledamot GTS

________________________________________________________________