GTS stipendier och fonder

 

Inbjudan att söka stipendier ur fonder vid Göteborgs Tandläkare-Sällskap


GTS:s förvaltade fonder består av GTS:s Forsknings-, Studie-, Vetenskapliga- och Stiftarnas fonder.

Fonderna har till ändamål att inom Sällskapet understödja odontologisk forskning, framförallt yngre ledamöters intresse för forskning (GTS:s Forskningsfond), underlätta studieverksamhet inom Sällskapet (GTS:s Studiefond) samt

”tillstödjande och tillgodgörande av vetenskaplig odontologisk forskning, på det nya rön inom tandläkarvetenskapen må komma den lidande allmänheten, särskilt inom Göteborg tillgodo.” (GTS:s Vetenskapliga fond).  Ändamålet med Stiftarnas fond är att främja ”kollegialt samarbete & tandläkekonstens utveckling.”

 

Sigge Perssons och Alice Nybergs stiftelse för odontologisk forskning 

Se stadgarna för stiftelsen.

”Stiftelsens huvudskapliga ändamål ska vara att främja odontologisk forskning vid odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet. Avkastningen skall enligt testamentet användas till stipendier åt studerande, forskare på högre nivå, priser för framstående insatser inom odontologin samt seminarier för redan utbildade tandläkare.”

Härmed tillkännages att medel från stiftelsens avkastning för 2022 finns lediga för ansökan. Ansökan avser stipendier, forskningsanslag och resestipendier. Resestipendier kan beviljas resa till internationella konferenser/symposier under 2024 för sökande som avser att presentera en forskningsrapport.

Ansökan skall göras på särskilt formulär som kan rekvireras från GTS Kansli, e-post eller via ansökningsformulär i rutorna till vänster.  Har pengar tidigare beviljats för annat projekt än det ansökan avser, så krävs slutrapportering av det gamla projektet innan nya pengar beviljas. Ansökningarna skickas via e-post till gtsstipendier@gmail.com

Forskningsprogram och CV skall bifogas ansökan om forskningsstipendium och CV till resebidraget.

Ofullständiga ansökningar eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Sökande måste vara medlem i GTS och ha betalt årsavgiften.

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 30 september 2023.
Besked om tilldelade medel erhålls under december 2023. Utdelning av stipendier kommer att ske vid GTS högtidssammanträde i januari 2024.