Brev nr 7 från John Bratel 2022-12-11

2022-12-11

Ordförandebrev nr 7
 
Bästa GTS-medlemmar!

Jag vill börja med att tacka årsmötet för det förnyade förtroendet jag
fick att leda GTS  tillsammans med den fina styrelsen vi har i ytterligare
ett år.
    Under året lade styrelsen fram ett nytt stadgeförslag som tagits fram av
Stadgenämnden. Det godkändes vid en första läsning med acklamation.
Vid andra läsningen restes invändningar på flera punkter från ett par
medlemmar. Efter diskussion kom ett förslag på bordläggning. Yrkandet
om bordläggning röstades igenom med stor majoritet. Det betyder att
stadgeförslaget kommer att läggas fram ytterligare en gång under våren.
Från styrelsens sida så ser vi inte det framlagda förslaget som speciellt
kontroversiellt. De ursprungliga fem artiklarna moderniseras fr a språkligt.
Grundstadgan och tilläggsstadgan slås ihop till en stadga och blir därmed
mer läsbar. Antalet paragrafer minskas men innehållet påverkas mest på
detaljnivå. Exempelvis, hur länge styrelseledamöter kan sitta och hur de
kan omväljas. En annan viktig detalj är att man vill begränsa tecknings-
rätten för styrelsen att gälla enbart ordförande och kassör. Denna
begränsning kan uppfattas som att den ekonomiska hanteringen blir
mindre smidig, men å andra sidan får man ett säkrare och tryggare
handhavande av föreningens tillgångar. Såväl ändringar gentemot
befintlig stadga samt en renskriven version finns utlagd på föreningens
hemsida. Jag rekommenderar er att titta på detta innan det allmänna
mötet där stadgefrågan kommer upp på nytt.
     Under diskussionen om stadgeförslaget så framfördes också förslag
på att artikel V i grundstadgan skulle ändras, så att GTS tillgångar vid
upplösning, skulle tillfalla Privattandläkarna. I dagens grundstadga skriver
man att tillgångarna skall tillfalla Statens tandläkarinstitut, någon sådant
finns inte länge, varför stadgenämndens ändringsförslag blev Institutionen
för odontologi vid Sahlgenska akademin. Yrkandet på att tillgångarna
skulle tillfalla Privattandläkarna är problematiskt på flera sätt. Först och
främst, för att stiftarnas önskan var att medlen skulle tillfalla tandläkar-
utbildning. När GTS bildades fanns bara ett begränsat antal privattand-
läkare. Idag består kåren av ca 1/3 privattandläkare, resten är anställda
tandläkare och universitetstandläkare Yrkandet är också olyckligt därför
att i GTS är vi enbart tandläkare och inte privattandläkare, anställda
tandläkare eller universitetstandläkare.  Det framlagda förslaget slungar
oss tillbaka till 80-talet, då det var stora stridigheter i Sveriges Tandläkar-
förbund mellan framför allt privattandläkare och tjänstetandläkare. Vi
måste stå över denna typ av infekterade bråk och se vad syftet med GTS
är; nämligen, god kollegial samvaro, tandläkarnas fortbildning samt stöd
till odontologisk forskning.
     Jag tror att man måste se ett stadgeförslag utifrån ett helhetsperspektiv,
om ett förslag överhuvudtaget skall kunna gå igenom. En stadga är ett
levande dokument, varför detaljer alltid diskuteras och vi kan besluta om
mindre förändringar fortlöpande.

Nu går vi snart in i 2023, som vi tror blir ett händelserikt och spännande år.
GTS firar 130 år samtidigt som Göteborg firar 400. Detta kommer vi att
uppmärksamma på flera olika sätt med bl.a stor fest och flera jubileums-
kurser under året. Som det inte räckte med detta, så kommer vi också
inviga munhålans nya pub med en festlig AW.

Med dessa rader vill jag önska alla medlemmar en riktigt God jul och ett
Gott Nytt 2023!
 
Vi ses på GTS!
 
John Bratel
Ordförande