Nyheter

Allmänt möte med julbord 2021 07 December

Inför årets sista allmänna möte med tillhörande julbord den 7 december utgick 
det ett meddelande att alla deltagare skulle uppvisa ett giltigt covidbevis för
att kunna vara med. Detta fungerade fint och över 80 medlemmar infann sig. 
Även denna gång sändes mötet ut digitalt till alla medlemmar men tyvärr
inträffade strul med utrustningen i salen så att utsändningen låg nere en lång
stund.
     Efter sedvanliga mötesförhandlingar (se protokoll från mötet) berättade

   GTS stipendiat Malin Olsson Malm

om sin forskning som hade titeln ”On dental implant failure and patient-
related factors”. Denna avhandling bottnade i tandlöshet och om hur mycket
man blir påverkad av detta. Förekomst av tandlöshet i Sverige ligger på
0,3-2,3%. Tandlöshet påverkar både funktion, hälsa och utseende liksom
livskvalitet och socialt status. Den protetiska behandlingen vid tandlöshet
går ut på att ge patienten en återvunnen livskvalitet, ökad självkänsla och
förbättrad bettfunktion. Protetiska behandlingsalternativ är fastsittande eller
avtagbara proteser, tandstödda eller implantatstödda proteser. Slutsatserna
i hennes avhandling om implantatmisslyckande var att implantatförluster
inträffade i 9% i behandlade käkar. Då det hände var det vanligast med
tidig implantatförlust. Överkäken drabbades oftare än underkäken och
implantatets yta hade stor effekt på förekomsten av implantatförlust.
Flera anamnestiska och kliniska faktorer hade koppling till en ökad
sannolikhet för implantatförlust. Genuttryck kring implantat som uppvisar
omfattande benförlust bekräftade den kliniska bilden av inflammation och
bennedbrytning.

      Därefter var det dags för nästa GTS-stipendiat att inta talarstolen.

     Christina Mejersjö projekt hade titeln

”Förebyggande bettfysiologisk hälsoinformation”. Hon berättade att
ca 7% av 18-åringarna hade smärta i ansiktet och då det gällde huvud-
värk hade 7% det dagligen och ca 42% någon gång i veckan. Käkdys-
funktion kan ofta vara en anledning till detta. Det finns riskfaktorer för
käkdysfunktion såsom parafunktion i käkarna, bitning i extremlägen,
nagelbitning på dagtid samt aktivitet under sömn med bitning och
tandgnissel. Tugga tuggummi är ett arbete som även kan ge huvudvärk
och knäpp i käkleden.
     För att förebygga käkbesvär och huvudvärk startades en studie som
bestod av ett program för att informera vad som kunde göras för att
förebygga och lindra besvären. I studien, som inte är avslutad ännu,
inkluderades 740 flickor. Förhoppningen var att det skall löna sig att
informera om hur käksystemet fungerar och om riskfaktorer för besvären.
Vidare att informationen skulle kunna minska frekvensen av ansiktsvärk,
gapsvårigheter, huvudvärk och upplevd käklåsning så att lidandet i
tonåren av sådana besvär inte ökar som det brukar. I detta informations-
arbete i skolorna skulle även fluortandsköterskor kunna deltaga. Christina
sade att så här långt hade de sett en gynnsam och positiv effekt av sin
hälsoinformation.

       Därefter var det tandläkare Per Rehnbergs

tur på podiet. Han inledde med att säga att han som tandläkare hade
gjort de flesta misstag man kan tänka sig och dessutom i 12 länder.
Han berättade att han under 30 år arbetat som egen privattandläkare,
arbetat i gruppklinik, som tandvårdschef i Praktikertjänst och som
koncernchef för Colosseum i Norden. Under de senaste 3 åren har han
suttit i koncernledningen för Colosseum i Schweiz som har växt från
8 länder till 12 och med en omsättning som gått från 3 miljarder till
12 miljarder. Han var före det med som uppstartare för ”Snö Clinics”
i Abu Dhabi. Hans fördrag hette också ”Dentala reflektioner från Abu
Dhabi och några andra ställen”.
       Abu Dhabis tandvårds marknad är kraftigt överetablerad och många
konkurrerar om patienterna, de flesta investerar mycket i marknadsföring.
Samtidigt är den kollegiala gemenskapen dålig och många diskrediterar
varandra samt översäljer terapier som kanske inte alltid behövs.
Snöklinikens framgång blev att de skapade en transparens. De la mycket
tid på det kommunikativa och att alltid ge patienten alla alternativ, risker,
prognos och garantier. Om en ny patient hade ett stort behandlingsbehov
rekommenderade kliniken alltid patienten att ta ett ”second opinion”
(patienten fick med sig röntgen, 3D scans mm) hos någon annan klinik.
Om de kom tillbaka så ersattes undersökningskostnaden från den klinik
patienten valt. Snökliniken satsade också mycket på att höja assisterande
medarbetares status, vilket inte alltid var fallet i regionen. För att kunna
verifiera kvalitet standardiserades dokumentationen. Alla patienter 3D
scannades och behandling dokumenterades alltid med till exempel IO
bilder på före/under/efter preparation samt bilder på torrläggning/matris
före restorativ behandling. Per avslutade med några, kanske för några
provocerande, tankar om framtiden. Att kraven på dokumentation och
kommunikation kommer att öka. Man måste kunna påvisa reell kvalitet
(inte bara nöjd patientkvalitet). Specialisering kommer att öka såväl
som delegering. Kliniker blir större med multidisciplinära miljöer och
med arbetsflexibilitet. Vinnare är de som kan balansera stordrift men
behålla en personlig arbetsplats. Transparens om pris och kvalitet behöver
bli bättre. Digital teknik, AI och ny teknik går inte att säga nej till. Tand-
vården blir en del av hälso- och sjukvården, fee-for-service kommer till
stor del att ersättas av kapiteringslösningar. Om branschen (tandvårdarna)
vill ha kontroll över kvalitet måste vi samarbete mycket bättre och sluta
polarisera mellan olika arbetsgivare och försäkringslösningar – om vi
misslyckas blir vi marionetter med liten kontroll över vår kvalitet. Per ger
exempel från UK, Frankrike och Nederländerna som tappat delar av den
odontologiska kontrollen och styrs mer av försäkringssystemet, typ
”en rotfyllning av molar får ta 30 minuter”. Han avslutar med att GTS
har en viktig funktion att fylla som mötesplats för oss tandvårdare så
vi kan leda utvecklingen.
    Därefter var det dag för det stora inbjudande julbordet som Frida och
medarbetare hade dukat upp i biblioteket. Lucia med tärnor kom och
sjöng och stämningen bland deltagarna var på toppen vilket lovade gott
inför den kommande högtiden.

(Text: C.G. Emilson och P. Rehnberg. Bilder: A. Basic)

Allmänt möte med gåsfest 2021. Referat 16 November

Till GTS´s årliga traditionella gåsamiddag den 5 november kom denna gång 27 personer
som hälsades välkomna av ordföranden Margaretha Lindqvist. Efter information och
inval av nya medlemmar äntrade

 
     tandläkare Anders Jonsson estraden och gav en fin exposé

över ämnet ”Tandvårdsstöd och politik – går det ihop?”. Anders är f.n. utbildningschef på
Praktikertjänst och har tidigare haft privatklinik på Hisingen i Göteborg och har även varit
ordförande i Göteborgs Privattandläkarförening.
      Tandvårdsstöd i olika former har genom åren varit en nationell fråga och Anders tog
som utgångspunkt året 1974 då den storskaliga subventioneringen av tandvården infördes.
Då kom etableringsstopp för privattandläkare, fast taxa för tandvårsåtgärder, dvs statlig
prisreglering samt att Försäkringskassan blev ansvarig myndighet för utbetalning av
tandvårdsersättningen till tandläkarna. Förtroendetandläkare anställdes i varje län. Det
året var det ungefär 30% av den vuxna befolkningen som hade avtagbara proteser och
endast 25% blev kallade till revisionsbesök.
      1995 inträdde Sverige i EU och det blev möjligt för svenska tandläkare att arbeta i
utlandet. Fram till mitten av 90-talet uppkom ett överskott av utbildade nya tandläkare
som hade svårt att få arbete i Sverige. Då var det många som gav sig iväg. England blev
särskilt populärt att åka till.
      1997 beslöt politikerna att tandteknik, som också varit prisreglerad, skulle släppas
loss från försäkringskassan och det blev en fri marknad på detta område. 1999 beslutade
sen regeringen att det åter skulle råda fri etableringsrätt för tandläkare och samtidigt
blev det även fri prissättning för tandvård.
      Nästa stora reform som politikerna beslutade om kom 2003 då det blev billigare för
pensionärer 65+ att erhålla tandvård. Detta visade sig snabbt i statistiken för tandvårds-
utgifter i olika åldersgrupper där kostnaden sakta steg med ökad ålder. Men några år
före 65års ålder sjönk tandvårdskostnaderna märkbart för att efter 65 år ökade mycket
kraftigt. Dagens tandvårdsstöd implementerades 2008 och har sedan dess genom
politiska initiativ justerats i vissa delar. Så t.ex höjdes åldern för den kostnadsfria barn-
och ungdomstandvården till 20-23 år beroende på region genom budgetförhandlingar,
ofta mellan vänstern och socialdemokraterna.
      Hur ser det ut idag? Anders menade att tandvårdsstödet har blivit mer heltäckande.
Dock anser många patienter att det fortfarande är för dyrt att gå till tandläkaren.
Regeringen tillsatte av bland annat det skälet en ny tandvårdsutredning 2018 som leddes
av Veronica Palm och som lade fram sin utredning i våras. I denna föreslogs bl.a  att en
undersökning hos tandläkare skulle endast få kosta 200 kronor. Utredningen har varit
ute på remiss och ligger nu på regeringens bord.
      Avslutningsvis berättade Anders att merparten av patienterna har låga tandvårds-
kostnader och endast en liten andel har höga till mycket höga kostnader. Medianvärdet
ligger på ca 1.400 kronor per år och patient. Totalt omsättes 30 miljarder per år och där
staten står för ca 7 miljarder.
      Välinformerade gick vi ned till festvåningen till den inledande svartsoppan som de
flesta prövade på. Stämningen och sorlet i salen steg snabbt då alla ville berätta och prata
om både dåtida och nutida intressanta spörsmål. Anders Ewert tackade för oss alla för
den trevliga GTS kvällen.

 

(Text: CG Emilson, Foton: A Basic och H Ottosson)

 

Allmänt möte 30 september, 2021 10 Oktober

   I sitt välkomsttal nämnde ordförande Margaretha Lindqvist
att på grund av pandemin blev årets högtidssammanträde i januari inställt. Nu när
de allmänna restriktionerna nyligen släpptes i Sverige kunde vi åter träffas fysiskt i
GTS trevliga lokaler.

   Över 70 personer
hade hörsammat denna inbjudan. Vid detta minihögtidssammanträde kunde vi så
äntligen gratulera 2020 års Elanderpristagare. Samtidigt var det premiär för vår
installerade utrustning i konferenssalen för digital utsändning av mötet.

 
Alla medlemmar hade fått en länk för att kunna koppla upp sig och på så sätt deltaga
i mötet hemma vid datorn. Hur det mottogs och fungerade kommer att bli intressant
att ta del av. De som inte hade möjlighet att deltaga den 30 september kan fortfarande
gå in på länken, som skickades ut före mötet från GTS kansli, och ta del av vad som
sades. 

  Kvällens sponsor
var företaget DentFriends, ett företag som hjälper fristående dentalkliniker att uppnå
samma fördelar som större privata kedjor. De nämnde som exempel bättre inköpspriser
än vad en enskild klinik kan få utan att behöva lägga tid på att förhandla om detta,
prissättningsstöd, samt kunskapsdelning och nätverk med medlemsträffar, mm.
Redan idag hade de fler än 180 kliniker anslutna i landet som kunder. Intresserade
GTS medlemmar fick också ett generöst erbjudande med 0 kronor i startavgift och
0 kronor i årsavgift första året. Detta gäller endast under oktober 2021.Vill man veta
mer kan man gå in på www.dentfriends.se alternativt kontakta Emma Borggren
(08-50235009) som var en av de tre representanterna på mötet. Övriga represen-
tanter var Johan Bergström Hyldahl och Sofia Hasselberg.
 
    Sedan var det dags för Elander-
pristagaren professor emeritus Claes Reit att intaga scenen där han blev
gratulerad av ordföranden med blommor. Margaretha nämnde att Claes hade
bakom sig ett långt yrkesliv fyllt med undervisning, forskning och klinik och
många studenter fick lära sig mycket om pulpans inre väsen och etiskt förhåll-
ningsätt inom vården. Claes tillhörde den första kursen som examinerades från
den nyöppnade odontologiska fakulteten i Göteborg. Efter några år började han
på endodontiavdelningen i Göteborg, en avdelning som han blev trogen till sin
pensionering.
 
För sin prisföreläsning hade Claes valt som rubrik ”50 år i rotkanalen – dags att
komma upp”. Med sitt medryckande filosofiska sätt berättade han utan bilder om


dessa år, några gånger med exempel skrivna på blädderblocket. I sina filosofiska
betraktelser utgick han från Aristoteles idé om olika former av kunskap: episteme
(teoretisk kunskap), techne (praktisk yrkeskunskap) och fronesis (praktisk klokhet).
Ur en pedagogisk synvinkel möter de olika kunskapsformerna olika svårigheter för
lärande och måste närmas med skilda metoder. Hur lär man sig exempelvis ett
praktiskt kliniskt hantverk som att instrumentera och försegla en rotkanal?
   I utövandet är en stor del av kunskapen ”tyst”, det vill säga den kan inte uttryckas
i ord och låter sig svårligen traderas. Jämför exempelvis med Cremonensarnas
fiolbyggen. Deras tysta kunskap har inte kunnat föras vidare och deras konst har gått
förlorad. Den praktiska kunskapens pedagogik är ofta oreflekterad vid de akademiska
lärosätena och bör bli föremål för mer forskning. Claes avslutade med att ge några
reflektioner hur den ”gode tandläkaren” bör vara beskaffad. Utgångspunkten var även
här Aristoteles och hans teorier om moral, karaktärsdrag och dygder.
 
Därefter drog vi oss ned till de vackert dukade borden i festsalen där vi blev undfägnade
en delikat måltid med en krämig jordärtskocksoppa som entrérätt, följt av en härlig
lammrostbiff med sufflé på palsternacka och potatis. En toscacheesecake med blåbär
avslutade det hela.

Styrelsen hade med anledning av Elanderpristagarens stora jazzintresse  lyckats

 


engagera ett mindre band "Three for two" bestående av musikerna Martin, Jan och
Erik och med en duktig sångerska, Anna Maria. De spelade många jazziga musik-
stycken varav vissa tillägnades pristagaren Claes Reit. De fortsatte med fler kända
melodier, vilket ledde till att många deltagare gick upp på dansgolvet och tog sig
en sväng. Nöjda och glada gick vi hem i den mörka Göteborgska natten.

(Text CG Emilson, foton M Lindqvist)

 

Allmänt möte 27 augusti, 2021 27 September

GTS allmänna möte tillika kräftkalas

Den 27 augusti var det ÄNTLIGEN dags för ett första fysiskt möte på GTS sedan
oktober 2020. Det angivna maxantalet på 50 personer blev snabbt fyllt. Alla  tycktes
mycket sugna på att träffas igen! 

  Ordförande rapporterade om arbetet i styrelsen som skett
digitalt mellan oktober och maj under covid-restriktionerna. Även de allmänna mötena
har hållits digitalt, vilket fungerat förvånansvärt bra. Många som inte har möjlighet
delta fysiskt har nu deltagit digitalt. Denna möjlighet vill man nu kunna fortsätta att
erbjuda och sådan digital utrustning håller på att installeras.
    Våra fastigheter behöver ständigt underhållas och detta sker kontinuerligt. Även
upprustning av lägenheter sker i samband med att nya hyresgäster kommer in.
GTS’ kurser planeras komma igång under hösten och program har gått ut. Även där
hoppas vi att restriktionerna lättar och fler kan delta.

  Efter mötet var det dags för
kräftkalaset i festvåningen. Dukningen var fortfarande med extra avstånd
mellan varje person, medan kräftor och andra skaldjur dukats upp på en
härlig buffé. Där erbjöds en mycket god musselsoppa att starta med.
Därefter fanns förutom skaldjur en mängd små delikatesser att njuta av
som vanligt. Snart kom även sången igång och av sorlet att döma var
det en härlig stämning. Det var som om alla pustade ÄNTLIGEN kan vi
träffas igen. Och det är vår förhoppning att vi ska kunna fortsätta med.(Text och bilder: M. Lindqvist)

 

Hedersledamöter i GTS 2021 27 Augusti

Till
Styrelsen för Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Nominering av hedersledamot i GTS.
 
Undertecknande vill till hedersledamot i Sällskapet nominera Catharina Hall.
 
Catharina Hall har under decennier varit verksam i GTS.
Under dessa år har Catharina engagerat sig mycket i GTS och drivit på i många viktiga
frågor. Catharina har varit och är av avgörande betydelse för GTS mycket framgångsrika
kursverksamhet i egenskap av sammankallande i kursnämnden. Att kontinuerligt kunna
upprätthålla och driva på kursverksamhet kräver mycket engagemang och arbete.
Då kursverksamheten får räknas till en av GTS´ kärnverksamheter så är hennes arbete
här ovärderligt och motiverar enligt vår åsikt mer än väl hedersledamotskap.
 
Styrelsen är väl förtrogen med Catharina och hennes kunskap och engagemang då hon
fortfarande är aktiv i GTS.
 
Undertecknade anser att Catharina Hall väl uppfyller vad stadgarna statuerar vad
gäller hedersledamot.
 
Göteborg den 16 januari, 2021

Bengt Hasséus                                                               Mats Wallström

____________________________________________________________________

Till
Styrelsen för Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Nominering av hedersledamot i GTS.
 
Undertecknande vill till hedersledamot i Sällskapet nominera Mikael Neuman.
 
Mikael har under decennier varit verksam i GTS på olika poster, bl a kassaförvaltare.
Under dessa år har Michael engagerat sig mycket i GTS och drivit på i många viktiga
frågor rörande bl a fastigheterna, ekonomi, förvaltning av Sällskapets fonder.

Styrelsen är väl förtrogen med Mikael och hans kunskap och engagemang då han
fortfarande är aktiv i GTS.
 
Undertecknade anser att Michael Neuman väl uppfyller vad stadgarna statuerar
vad gäller hedersledamot.
 
Göteborg den 16 januari, 2021
Bengt Hasséus                                                               Mats Wallström

____________________________________________________________________

Till Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Vi vill härmed föreslå professor emeritus Karl-Erik Kahnberg till        
hedersledamot i Göteborgs Tandläkare-Sällskap (GTS).
 
Karl-Erik Kahnberg har varit ledamot i GTS under ett flertal decennier och har unde
denna tid alltid aktivt verkat för GTS utveckling. Han har lagt ned ett stort arbete
för GTS i olika befattningar som är imponerande. Här följer en sammanfattning.

1.  Redan i början på 1980-talet var Karl-Erik under ett stort antal år ordförande
     för LÄR-avdelningen i Göteborg, vilket även innebar en styrelseplats i GTS.
     I detta styrelsearbete deltog han på ett förtjänstfullt sätt.
2.  Var under åren 2013 till 2015 valnämndens ordförande
3.  Karl-Erik har under många år (2016-2021) varit och är ledamot i GTS nämnd
     för ekonomisk förvaltning av stiftelser och fonder.
4.  Är sedan 2016 ledamot i Karl Fredrik Andrens fond
5.  Karl-Erik har varitindendent under ett antal år.
6.  I Göteborgs tandläkarsällskap har han hållit ett stort antal kurser och
     föreläsningar för GTS medlemmar.
7.  1996 tilldelades Karl-Erik Elanderpriset för sin framgångsrika forskning.
8.  Var tillsammans med Kjell Ludvigsson författare till artikeln om GTS´s historia
     med rubriken ”GTS – hur det började”. Denna finns att läsa på GTS´s hemsida. 
9.   Han var ordförande under 3 år mellan 2004 och 2006. Under denna period
     lade Karl-Erik ned mycket arbete vid moderniseringen och ombyggnaden av
     konferensvåningen, som invigdes 2006. Något som visat sig vara mycket
     värdefullt både för GTS medlemmar men även för att vi nu har en livaktig
     konferensverksamhet.

Med den mycket stora arbetsinsats som Karl-Erik Kahnberg har utfört för GTS
under alla dessa år är han mer än väl värd GTS´s uppskattning genom ett
hedersledamotskap i Sällskapet.
 
Göteborg den 15 juni, 2021
Bengt Hasséus                                    Claes-Göran Emilson
Tidigare ordförande GTS                      Hedersledamot GTS

________________________________________________________________