Nyheter

Högtidssammanträdet 2024 20 Januari

Trots kallt väder och snö infann sig 53 personer för att deltaga i GTS´s
högtidssammanträde den 20 januari, 2024 för att ha en trevlig kväll i
GTS lokaler. Efter mingel med lite bubbel i glasen hälsade 

  ordföranden John Bratel alla välkomna.
Vid sin sida hade han GTS´s nya förste sekreterare Sara Al-Badry.

  Amina Basic berättade vad som hänt på GTS
under det gångna året 2023 och illustrerade detta med ett trevligt bildspel.

    

Sedan blev det ordförandebyte och Anders Ewert fick överta den gyllene
ordförandekedjan. Han tackade de avgående styrelsemedlemmarna
John Bratel, Maria Nygren, Amina Basic och Josefin Vingsäter med ett
presentkort till var och en.

Anders Ewert överlämnade sedan ordet till kvällens föredragshållare 

   2023 års Elanderpristagare Annika Ekestubbe.

Hennes titel på sin föreläsning var ”Snabb teknikutveckling och fascinerande
diagnostiskt detektivarbete – en spännande resa som radiolog”. Annika berättade
att hon började på röntgenavdelningen i slutet av 80-talet. Då använde man
slätröntgen och också panoramaröntgen. 1989 kom Scanora, en maskin som var
rätt revolutionerande för sin tid. Den kallades multimodal då den kunde ta både
spalt radiografiska bilder och tomografibilder. Från början var den analog men
utvecklades senare till digital teknik. Att man utvecklade denna typ av utrustning
berodde främst på implantatpatienterna som krävde mycket olika typer av röntgen-
bilder. För fixturer i andra delar av ansiktsskelettet var panoramatekniken även
utmärkt för att studera fixturerna. I slutet av 90-talet till början 2000-talet övergick
man från analog till digital röntgenteknik och då fick avdelningen byggas om
för att granska bilderna digitalt. Då började man också använda sensorer och
bildplattor för intraoral bildtagning. Samtidigt kom datortomografi, CT och CBCT
tekniken som idag är mycket vanlig. 2021 fanns det 2200 stycken i Sverige och
antalet tomografiundersökningar hade dubblerats under en 10-årsperiod. Man
använde CBCT tekniken mest för implantatpatienter och, på andra plats för reti-
nerade tänder särskilt visdomständer. Då de nationella riktlinjerna för tandvården
kom 2022 hade man haft med radiologisk expertis för många behandlingar.
Vägledande var ”ALARA” dvs att få nödvändig information med lägsta möjliga dos
till lägsta möjliga kostnad. Annika avslutade sin berättelse med några ord om
framtiden. Hon menade att nya behandlingsmetoder kommer att ställa krav på
nya diagnostiska metoder och då det gäller bilddiagnostik kommer mer och mer
bildmaterial att behöva granskas. Användandet av AI inom radiologin är fort-
farande i sin linda. Det som däremot är nytt inom medicinsk radiologi är foton-
räknande CT. Problemet med all datortomografi är joniserad strålning som är
farlig för individen. Kan man få ned stråldosen, och det kan man med foton-
räknande CT och höja bildkvaliteten så kommer det att vara något även för
odontologisk radiologi. Även MR, helt utan joniserande strålning, kan eventuellt
kunna komma att användas för dentalt bruk.
       Ander Ewert tackade för det fina föredraget och nämnde att när han själv
på sin klinik införde digitalröntgen så kunde han tidsmässigt spara 6 veckor,
som annars skulle gå åt till bildframkallning. Han fick 6 veckor extra semester
på detta sätt.
       Han inbjöd sedan alla till festsalen. Där startade vi med krabbsallad på
nötbröd. Därpå följde smörstekt kummelrygg med mandelpotatis. Måltiden
avslutades med dessert bestående av ”marängsviss med chokladmousse.    
       Anders Ewert höll flera fina tal och skålade bl.a för stiftarna av Göteborgs
tandläkar-sällskap för 130 år sedan. Annika Ekestubbe tackade för priset och
framhöll bl.a Odontologens framstående forskning. Läkarsällskapet representant

  Björn Rydevik höll ett trevligt tacktal i slutet

av måltiden. Sedan vidtog dans till inspelad musik. Det blev en trevlig och 
lyckad kväll.

  

   

  

  

(Text och bilder: C.G. Emilson)

 

 

Brev nr 2, 2023 från John Bratel 12 December

Göteborg den 11 december, 2023

Ordförandebrev nr 2, 2023

Bästa GTS-are!

Två år går fort. Jag vill därför passa på att göra en summering av
mina två år som ordförande.
 
I början av 2022 så påverkade Covid-19 fortfarande vårt samhälle.
Vi hade därför vårt Högtidssammanträde först i april. Jag tänker,
vad fort man glömmer.
 
Det finns mycket man vill göra, men också saker som man inte fick gjort.
Jag skall här nämna några saker vi fick gjort.
Efter lång planering, så kom äntligen ombyggnationen av Munhålans
källare igång. Vid årsskiftet 22/23 så stod den klar. Vid den trevliga
invigningen så kunde alla de ca 100 närvarande, mingla och beundra
det fina resultatet.

Våra ekonomiska tillgångar har tidigare förvaltats ”inhouse” i föreningen.
Styrelsen ansåg att GTS tillgångar borde få en mer långsiktig och säker
förvaltning över tid, med en mer förutsägbar avkastning. På så sätt skulle
de kommande styrelserna inte behöva lägga så mycket tid på ekonomin.
Våra kassörer gjorde ett stort arbete med omläggning av ekonomin och
gav Handelsbanken i uppdrag, att i sin stiftelseförvaltning ta över
förvaltningen av våra fonder och stiftelser.

Styrelsen genomförde också ett hejdundrande 130 års Jubileum på Hotell
Draken. Det hölls en mycket uppskattad jubileumskurs med c a 100 deltagare.
På kvällen hade vi en stor fest där 145 deltagare roade sig och underhölls
av gruppen Appearance. Klockan ett på natten lämnade de sista gästerna
festen. De som fortfarande inte ville gå hem fortsatte festen i baren på
Top floor. Mer om jubiléet hittar ni på vår hemsida.

Något vi inte lyckades med; Vi fick inte igenom en välbehövlig stadge-
revision, för att få stadgan mer överskådlig och lättläst. Vid en första läsning
röstades stadgan igenom, men vid den andra läsningen återremitterades
stadgeförslaget till stadgekommittén.

Så här i efterhand kanske det var bra. Man måste ta ett större grepp med
större förändringar, och därmed göra stadgan tydligare. Som det är nu,
så finns det en rad otydligheter som kan ge upphov till olika tolkningar.

De sista åren så har föreningen dragits med mer eller mindre stora
underskott. På årsmötet den 6 december, så antog mötet en budget för
2024, med ett underskott på – 500 000 kr. Att driva en förening med
ständiga underskott i driften är inte hållbart.

Som jag ser det finns det två vägar att gå; antingen höja medlemsavgiften
till oacceptabla nivåer, eller att sälja Munhålan. Varför tycker jag att
Munhålan bör säljas? GTS fick möjligheten att förvärva Munhålan
för 1 kr, samtidigt som man övertog dess skulder. Det lät som en bra affär,
men den har visat sig vara förenad med stora kostnader. Munhålan är i
behov av ständigt kostsamma renoveringar. Det har också varit svårt att
få kostnadstäckning för driften, och därmed att få budgeten att gå
plus/minus noll. På detta sätt utgör Munhålan den utgiftspost i budgeten
som är mest problematisk. GTS får ständigt skjuta till penar för att få
balans mellan utgifter och inkomster. Jag vet att det finns många åsikter
kring hur vi skall hantera Munhålan, så jag lämnar med varm hand över
detta till den kommande styrelsen och till det Allmänna mötet som måste
fatta beslut i frågan.

Slutligen vill tacka min duktiga styrelse för deras arbete och önskar den
nya styrelsen, under ledning av Anders Ewert lycka till!
 
Önskar er alla
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

John Bratel

Avgående ordförande

 

Jubileumsdagen 14 okt. 2023 13 November

GTS 130 år

   Lördagen den 14 oktober, 2023 firade Göteborgs Tandläkare-Sällskap
(GTS) sitt 130-årsjubileum på nyöppnade Clarion Hotell Draken vid Järntorget.

  Dagen började redan klockan 8 med registrering
hos Matilda Adolfsson och Maria Nygren i lobbyn på entréplanet. Därefter åkte vi upp till 32 våningen
och föreläsningssalen. Den fullspäckade jubileumskursdagen i framtidens tecken startade halv nio

       
med att ordförande John Bratel hälsade alla de 100 kursdeltagarna välkomna.

De sex inbjudna föreläsarna hade i uppgift att prata om hur morgondagens tandvård kommer
att se ut.

  Björn Klinge, som är professor emeritus vid Karolinska Institutet
och Malmö universitet, inledde med historiska tillbakablickar som avstamp in i framtiden. Han
berättade om viktiga händelser inom tandvården från dåtid, nutid och framtid och om möten
med spännande kollegor, som kommit att bli förebilder på olika sätt.

  Efter honom kom professor Georgios Belibasakis och talade
på engelska om parodontal precisionstandvård samt om effektivisering av diagnos och terapi.
Han tog sin tandläkarexamen i Thessaloniki, Grekland, disputerade vid Umeå universitet
och är idag professor vid Karolinska Institutet. Han gav en bild av framtida möjligheter att
använda laboratoriedata för att optimera diagnoser, riskanalyser och behandling av
parodontit, något som idag kan definieras som precisionstandvård.

Sedan blev det en kaffepaus då vi även kunde ta del av innehållet i våra nio sponsorers
montrar.

  Professor Ingegerd Johansson från Umeå fortsatte med att
berätta om genvägar till karies. Ingegerd utbildades i den första kullen tandläkare i
Göteborg. Hon disputerade i Umeå på en avhandling om effekter av svält på saliv-
funktioner och karieskänslighet. Under en forskningsvistelse på Forsyth i Boston väcktes
hennes intresse för värd-bakterieinteraktioner. Hennes senare forskning har handlat om
kariesrelaterade resistens- och känslighetsfaktorer samt nutritionsaspekter på allmän-
hälsan för att föra Odontologin närmare ”personalized medicin” för bättre behandlings-
resultat. Hon berättade bl.a om den grundläggande forskningen om Streptococcus
mutans i relation till karies, som gjorts i Göteborg. Hon gav vidare en bild av var
kunskapen om ”personalized medicin” i relation till karies och tandlossning står idag
och då med tonvikt på genetikens betydelse. 

Därefter var det dags för lunch nere i matsalen på entréplanet. Då gavs även tillfälle
att besöka sponsorernas montrar och prata med utställarna igen.

     Efter lunchen diskuterade Per Vult von Steyern, professor
i oral protetik och sedan maj i år verksam som VD för NIOM i Oslo, dagens och
morgondagens protetik på tänder och implantat. Han berättade att mycket fokus
ligger idag på dentala material. Samtidigt som nya material ger oss nya möjligheter
ifrågasätts gamla beprövade materialkombinationer. Han diskuterade hur vi tänker
när vi väljer material idag och i morgon.

  Lektor och övertandläkare Jenny Öhman gav en bild av
framtidens patologi. Hon är verksam som forskare inom oral medicin och oral
patologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Föreläsningen gav en
exposé över hur patologin har sett ut, hur den har utvecklats och hur den
antagligen kommer se ut i en snar framtid med AI, personalized medicine och
cirkulerande DNA. Hon berättade om molekylära analyser och prognostiska
markörer för malign transformation för potentiellt maligna orala sjukdomar och
oral cancer.

   Efter kaffepausen avslutade Lars Rasmusson kursdagen
med att berätta om vävnads-regeneration och 3D printing. Han är utbildad läkare
och tandläkare och professor i maxillofacialkirurgi vid Sahlgrenska akademin.
Med hjälp av belysande bilder beskrev han skelettala defekter där rekonstruktion
tidigare hade misslyckats. Med hjälp av patientens egna stamceller och beta-
tricalciumfosfat kunde man erhålla benproducerande celler som efter ett år av
mognad kunde användas för att sätta in titanium implantat i. Metoden är
fortfarande under utveckling, den är tidskrävande och relativt dyr varför den
prövas endast på selekterade patienter.

Vi fick sedan lyssna till korta presentationer av alla de nio sponsorerna där de
beskrev sina företag och vad de gjorde och sålde till oss tandläkare.
Alla föreläsningarna var väldigt intressanta och gav många nya och fascinerande
utblickar och kunskaper om tandvården i framtiden. Föreläsningsdagen slutade
kvart i fem. Detta gav oss några timmar att göra oss fina inför jubileumsfesten.

Klockan 19 samlades vi igen på 32 våningen i festlokalen med sin fantastiska
utsikt över Göteborg till fördrink och mingel. 145 personer i mörk kostym,
smoking och festklänningar deltog på jubileumsfesten. Vi satt vid runda bord
med 8 personer vid varje.

  John Bratel hälsade alla välkomna till denna festmåltid
och där han bl. a berättade om några viktiga odontologiska händelser under
GTS 130-åriga historia.
     Till förrätt blev vi serverade sotad lammcarpaccio med rödbetor, hasselnötter,
riven getost samt gröna blad. Till huvudrätt fick vi tuppbröst med bakad endive,
persiljrotspure, picklad lök och rödvinssås som goda tillbehör.

     I slutet av huvudrätten gav Claes-Göran Emilson
några glimtar från GTS´s 130-åriga historia med tonvikt på de senaste 35 åren
där 100-årsjubiléet 1993 var den stora händelsen. Sverker Toreskog var då
ordförande och höll i alla trådarna. Andra stora jubileumsår var 1998 och 2013
då 105- och 120-års jubiléerna firades med internationella kursdagar med
tillhörande festligheter.
    Och nu var det dags igen med dagens 130-årsjubileum där vår ordförande
John Bratel lagt ned mycket arbete och hållit i trådarna tillsammans med
styrelsen.
    Till desserten serverades vi Petit choux med mjölkchokladbavaroise och
saltkolasås.

   Björn Klinge höll ett spirituellt tal och tackade på
allas vägnar för maten och festligheterna.

   

Efter middagen följde medryckande underhållning av musik- och showgruppen
”Appearance”, som höjde den goda stämningen ytterligare och ledde till spontandans. 

Nöjda gick vi sedan hem i natten med många härliga minnen i bagaget. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

    

  

  

  

(Text: CG Emilson, Foton: CGE, A Naf, A Basic)

 

  

 

 

 

Gåsfesten 2023 08 November

Gåsfesten den 11 november
är inställd pga för få deltagare

Julfesten 2023 20 September