Nyheter

Allmänt möte 30 september, 2021 10 Oktober

   I sitt välkomsttal nämnde ordförande Margaretha Lindqvist
att på grund av pandemin blev årets högtidssammanträde i januari inställt. Nu när
de allmänna restriktionerna nyligen släpptes i Sverige kunde vi åter träffas fysiskt i
GTS trevliga lokaler.

   Över 70 personer
hade hörsammat denna inbjudan. Vid detta minihögtidssammanträde kunde vi så
äntligen gratulera 2020 års Elanderpristagare. Samtidigt var det premiär för vår
installerade utrustning i konferenssalen för digital utsändning av mötet.

 
Alla medlemmar hade fått en länk för att kunna koppla upp sig och på så sätt deltaga
i mötet hemma vid datorn. Hur det mottogs och fungerade kommer att bli intressant
att ta del av. De som inte hade möjlighet att deltaga den 30 september kan fortfarande
gå in på länken, som skickades ut före mötet från GTS kansli, och ta del av vad som
sades. 

  Kvällens sponsor
var företaget DentFriends, ett företag som hjälper fristående dentalkliniker att uppnå
samma fördelar som större privata kedjor. De nämnde som exempel bättre inköpspriser
än vad en enskild klinik kan få utan att behöva lägga tid på att förhandla om detta,
prissättningsstöd, samt kunskapsdelning och nätverk med medlemsträffar, mm.
Redan idag hade de fler än 180 kliniker anslutna i landet som kunder. Intresserade
GTS medlemmar fick också ett generöst erbjudande med 0 kronor i startavgift och
0 kronor i årsavgift första året. Detta gäller endast under oktober 2021.Vill man veta
mer kan man gå in på www.dentfriends.se alternativt kontakta Emma Borggren
(08-50235009) som var en av de tre representanterna på mötet. Övriga represen-
tanter var Johan Bergström Hyldahl och Sofia Hasselberg.
 
    Sedan var det dags för Elander-
pristagaren professor emeritus Claes Reit att intaga scenen där han blev
gratulerad av ordföranden med blommor. Margaretha nämnde att Claes hade
bakom sig ett långt yrkesliv fyllt med undervisning, forskning och klinik och
många studenter fick lära sig mycket om pulpans inre väsen och etiskt förhåll-
ningsätt inom vården. Claes tillhörde den första kursen som examinerades från
den nyöppnade odontologiska fakulteten i Göteborg. Efter några år började han
på endodontiavdelningen i Göteborg, en avdelning som han blev trogen till sin
pensionering.
 
För sin prisföreläsning hade Claes valt som rubrik ”50 år i rotkanalen – dags att
komma upp”. Med sitt medryckande filosofiska sätt berättade han utan bilder om


dessa år, några gånger med exempel skrivna på blädderblocket. I sina filosofiska
betraktelser utgick han från Aristoteles idé om olika former av kunskap: episteme
(teoretisk kunskap), techne (praktisk yrkeskunskap) och fronesis (praktisk klokhet).
Ur en pedagogisk synvinkel möter de olika kunskapsformerna olika svårigheter för
lärande och måste närmas med skilda metoder. Hur lär man sig exempelvis ett
praktiskt kliniskt hantverk som att instrumentera och försegla en rotkanal?
   I utövandet är en stor del av kunskapen ”tyst”, det vill säga den kan inte uttryckas
i ord och låter sig svårligen traderas. Jämför exempelvis med Cremonensarnas
fiolbyggen. Deras tysta kunskap har inte kunnat föras vidare och deras konst har gått
förlorad. Den praktiska kunskapens pedagogik är ofta oreflekterad vid de akademiska
lärosätena och bör bli föremål för mer forskning. Claes avslutade med att ge några
reflektioner hur den ”gode tandläkaren” bör vara beskaffad. Utgångspunkten var även
här Aristoteles och hans teorier om moral, karaktärsdrag och dygder.
 
Därefter drog vi oss ned till de vackert dukade borden i festsalen där vi blev undfägnade
en delikat måltid med en krämig jordärtskocksoppa som entrérätt, följt av en härlig
lammrostbiff med sufflé på palsternacka och potatis. En toscacheesecake med blåbär
avslutade det hela.

Styrelsen hade med anledning av Elanderpristagarens stora jazzintresse  lyckats

 


engagera ett mindre band "Three for two" bestående av musikerna Martin, Jan och
Erik och med en duktig sångerska, Anna Maria. De spelade många jazziga musik-
stycken varav vissa tillägnades pristagaren Claes Reit. De fortsatte med fler kända
melodier, vilket ledde till att många deltagare gick upp på dansgolvet och tog sig
en sväng. Nöjda och glada gick vi hem i den mörka Göteborgska natten.

(Text CG Emilson, foton M Lindqvist)

 

Allmänt möte 27 augusti, 2021 27 September

GTS allmänna möte tillika kräftkalas

Den 27 augusti var det ÄNTLIGEN dags för ett första fysiskt möte på GTS sedan
oktober 2020. Det angivna maxantalet på 50 personer blev snabbt fyllt. Alla  tycktes
mycket sugna på att träffas igen! 

  Ordförande rapporterade om arbetet i styrelsen som skett
digitalt mellan oktober och maj under covid-restriktionerna. Även de allmänna mötena
har hållits digitalt, vilket fungerat förvånansvärt bra. Många som inte har möjlighet
delta fysiskt har nu deltagit digitalt. Denna möjlighet vill man nu kunna fortsätta att
erbjuda och sådan digital utrustning håller på att installeras.
    Våra fastigheter behöver ständigt underhållas och detta sker kontinuerligt. Även
upprustning av lägenheter sker i samband med att nya hyresgäster kommer in.
GTS’ kurser planeras komma igång under hösten och program har gått ut. Även där
hoppas vi att restriktionerna lättar och fler kan delta.

  Efter mötet var det dags för
kräftkalaset i festvåningen. Dukningen var fortfarande med extra avstånd
mellan varje person, medan kräftor och andra skaldjur dukats upp på en
härlig buffé. Där erbjöds en mycket god musselsoppa att starta med.
Därefter fanns förutom skaldjur en mängd små delikatesser att njuta av
som vanligt. Snart kom även sången igång och av sorlet att döma var
det en härlig stämning. Det var som om alla pustade ÄNTLIGEN kan vi
träffas igen. Och det är vår förhoppning att vi ska kunna fortsätta med.(Text och bilder: M. Lindqvist)

 

Hedersledamöter i GTS 2021 27 Augusti

Till
Styrelsen för Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Nominering av hedersledamot i GTS.
 
Undertecknande vill till hedersledamot i Sällskapet nominera Catharina Hall.
 
Catharina Hall har under decennier varit verksam i GTS.
Under dessa år har Catharina engagerat sig mycket i GTS och drivit på i många viktiga
frågor. Catharina har varit och är av avgörande betydelse för GTS mycket framgångsrika
kursverksamhet i egenskap av sammankallande i kursnämnden. Att kontinuerligt kunna
upprätthålla och driva på kursverksamhet kräver mycket engagemang och arbete.
Då kursverksamheten får räknas till en av GTS´ kärnverksamheter så är hennes arbete
här ovärderligt och motiverar enligt vår åsikt mer än väl hedersledamotskap.
 
Styrelsen är väl förtrogen med Catharina och hennes kunskap och engagemang då hon
fortfarande är aktiv i GTS.
 
Undertecknade anser att Catharina Hall väl uppfyller vad stadgarna statuerar vad
gäller hedersledamot.
 
Göteborg den 16 januari, 2021

Bengt Hasséus                                                               Mats Wallström

____________________________________________________________________

Till
Styrelsen för Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Nominering av hedersledamot i GTS.
 
Undertecknande vill till hedersledamot i Sällskapet nominera Mikael Neuman.
 
Mikael har under decennier varit verksam i GTS på olika poster, bl a kassaförvaltare.
Under dessa år har Michael engagerat sig mycket i GTS och drivit på i många viktiga
frågor rörande bl a fastigheterna, ekonomi, förvaltning av Sällskapets fonder.

Styrelsen är väl förtrogen med Mikael och hans kunskap och engagemang då han
fortfarande är aktiv i GTS.
 
Undertecknade anser att Michael Neuman väl uppfyller vad stadgarna statuerar
vad gäller hedersledamot.
 
Göteborg den 16 januari, 2021
Bengt Hasséus                                                               Mats Wallström

____________________________________________________________________

Till Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Vi vill härmed föreslå professor emeritus Karl-Erik Kahnberg till        
hedersledamot i Göteborgs Tandläkare-Sällskap (GTS).
 
Karl-Erik Kahnberg har varit ledamot i GTS under ett flertal decennier och har unde
denna tid alltid aktivt verkat för GTS utveckling. Han har lagt ned ett stort arbete
för GTS i olika befattningar som är imponerande. Här följer en sammanfattning.

1.  Redan i början på 1980-talet var Karl-Erik under ett stort antal år ordförande
     för LÄR-avdelningen i Göteborg, vilket även innebar en styrelseplats i GTS.
     I detta styrelsearbete deltog han på ett förtjänstfullt sätt.
2.  Var under åren 2013 till 2015 valnämndens ordförande
3.  Karl-Erik har under många år (2016-2021) varit och är ledamot i GTS nämnd
     för ekonomisk förvaltning av stiftelser och fonder.
4.  Är sedan 2016 ledamot i Karl Fredrik Andrens fond
5.  Karl-Erik har varitindendent under ett antal år.
6.  I Göteborgs tandläkarsällskap har han hållit ett stort antal kurser och
     föreläsningar för GTS medlemmar.
7.  1996 tilldelades Karl-Erik Elanderpriset för sin framgångsrika forskning.
8.  Var tillsammans med Kjell Ludvigsson författare till artikeln om GTS´s historia
     med rubriken ”GTS – hur det började”. Denna finns att läsa på GTS´s hemsida. 
9.   Han var ordförande under 3 år mellan 2004 och 2006. Under denna period
     lade Karl-Erik ned mycket arbete vid moderniseringen och ombyggnaden av
     konferensvåningen, som invigdes 2006. Något som visat sig vara mycket
     värdefullt både för GTS medlemmar men även för att vi nu har en livaktig
     konferensverksamhet.

Med den mycket stora arbetsinsats som Karl-Erik Kahnberg har utfört för GTS
under alla dessa år är han mer än väl värd GTS´s uppskattning genom ett
hedersledamotskap i Sällskapet.
 
Göteborg den 15 juni, 2021
Bengt Hasséus                                    Claes-Göran Emilson
Tidigare ordförande GTS                      Hedersledamot GTS

________________________________________________________________
 

Avliden, Elanderpristagaren Jan Wennström 23 Maj

      

GTS´s Elanderpristagare professor Jan Wennström gick den 14 maj, 2021
bort efter en tids sjukdom. Han blev 74 år.

Jan erhöll år 2000 Elanderpriset för sin forskning inom parodontologi.

Jan avlade tandläkarexamen 1972 i Göteborg och disputerade 1982.
Från 2000 var han chef på parodontologiavdelningen under ett
decennium. Jan skapade ett framgångsrikt internationellt
specialistutbildningsprogram och hade en drivande roll i arbetet med
nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Hans forskning har prisats både nationellt och internationellt.
I april 2020 utsågs Jan till hedersdoktor vid Atens universitet för sin
forskningsgärning och sitt stöd till grekiska forskare inom ämnesområdet.

 

Högtidssammanträdet 18 jan, 2020 18 Januari

127 år har förflutit sedan Göteborgs Tandläkare-Sällskaps bildades den 19 januari 1893. Högtidsdagen brukar av
hävd firas närmaste lördag runt detta datum och i år inföll dagen för GTS´  Högtidssammanträde den 18 januari.
Över 40 deltagande gäster hade samlats till mingel med ett glas mousserande vin innan Sällskapets ordförande
Margaretha Lindqvist hälsade alla välkomna till mötet. Hon beklagade att hon inte hade sin ordförandekedja runt
halsen. När hon skulle hämta ut den ur sällskapets kassaskåp hade detta gått i baklås och nyckeln stod ej att finna.

   Amina Basic, vår förstesekreterare, visade med många fina bilder vad vi GTS´ medlemmar har
fått vara med om under det gångna året (se Bilaga nedan). 

      Efter den trevliga årsredogörelse delade Ken Hansen
ut sällskapets stipendier och forskningsbidrag.

   Därefter var det dags för Birgitta Köhler, 2019 års Elanderpristagare, att inta scenen.
Hon berättade från ett händelserikt yrkesliv fyllt med forskning, klinik och undervisning till ett pensionärsliv.
Efter tandläkarexamen 1968 i Malmö blev hon 1971 lockad av Bo Krasse att börja på avdelningen som assistent-
tandläkare. Där kom hon i kontakt med Douglas Bratthall som blev hennes handledare tillsammans med Krasse.
I sin forskning har Birgitta Köhler arbetat med mikrobiologiska problem. I sitt avhandlingsarbete från 1982 visar
hon att kariesförebyggande åtgärder på mödrar kan minska risken för överföring av S. mutans till deras spädbarn.
Fördröjningen eller uteblivande av tidig kolonisation av S mutans ledde till lägre kariesförekomst jämfört med
tidig kolonisation både i mjölktandsbettet som i tidiga permanenta tänder. Barnen i Oskarshamn följdes sedan
upp till 19 års ålder. Dessa resultat har rönt internationell uppmärksamhet. Birgitta lämnade sedermera fakulteten
och blev anställd av Folktandvården i Västra Götaland som föreståndare och klinikchef för vuxenkliniken på
Odontologen, en tjänst som hon innehade till sin pensionering 2008. Under senare år har hon ägnat tid åt ett
biståndsprojekt i Burkina Faso, ett av Afrikas fattiga länder, medsyftet att bedriva förebyggande tandvård på
skolbarn. De har haft med sig tandborstar, tandkräm och annat tandvårdsmaterial från Sverige och försökt
lära ut hur man ska sköta sin munhygien

     Under middagen nere i vår fina festlokal utbringade vår ordförande
flera traditionsenliga skålar inte minst till grundarna av GTS. Olle Larkö överbringade en hälsning från läkar-
sällskapet. Ken Hansen tackade för maten.

     
Därefter blev det underhållning med dansuppvisning av tandläkarstuderanden (tandkötten och borrsvängarna)
till popmusik. Kvällens meny bestod av en välsmakande blåmusselsoppa och till huvudrätt lammracks med
ljummen rotfruktsallad, grönkål och getost. Som avslutning fick vi en god chokladtårta med björnbär.

  

  

  

  

  

  _

(text: CG Emilson. Foto: Amina Basic och Kjell Ludwigsson)
_____________________________________________________________________________________

Bilaga

GTS´s årsredogörelse för 2019
Amina Basic:
 
Det årliga Högtidssammanträdet hölls den 19 januari. Då avtackades tidigare styrelsemedlemmar för fina
insatser under lång tid i GTS styrelse. GTS stipendier delades ut och GTS medlemmen Bertil Hager skänkte
en spottkoppsställning från en tandläkarmottagning till GTS samlingar. Spittoonen är från 1800-talet och
kan nu beskådas av oss medlemmar i samband med våra aktiviteter här på GTS. 2018 års Elanderpristagare
Mauritz Persson, en pensionerad ortodontiprofessor i Umeå kunde tyvärr inte närvara på Högtidssammanträdet
eftersom han samma dag fyllde 80 år. Ken Hansen, docent på ortodonti, höll istället en föreläsning med titeln
”Ortodonti i tiden” Kvällen fortsatte sedan en våning ner med god mat och trevligt umgänge. Hisingens
nationalorkester ”Vier Brillen” stod för kvällens underhållning.
    2019 års andra möte hölls den 6 mars. Claes-Göran Emilson gick då igenom stadgarna för Birgit och Holger
Thilanders fond. GTS´s stipendiat Jack Hilon berättade om sin studie. Av kvällens föreläsare Ulf Wagner fick vi
lära oss om Bordeaux viner och sedan följde vinprovning. Dechargemötet hölls i april och kvällens föreläsare var
Cecilia Bothorp, eventansvarig på Svenska Ostindiska Companiet AB som berättade om Ostindiefararen. Även
Thilanderfondens stadgar presenterades för andra gången och godkändes av medlemmarna. 
    I april gick hedersmedlemmen Bengt Waldenström bort. Han blev 93 år gammal. Bengt blev vald till heders-
ledarmot i GTS 1999 och var en mycket uppskattad och omtyckt kollega och vän.
    Under våren bjöds det även på 4 intressanta kurser. Bl.a med Anders Dyrbing från Norge  med titeln
”odontologisk søvnmedisin – tandlegens rolle mellom odontologi och medisin”. Även under hösten bjöds det på
fyra intressanta kurser.
    Den 30 augusti hölls en mycket lyckad kräftfest på GTS för andra året i rad. Trots fuktskadan i golvet i köket
i juli, som lett till ett stillestånd för Fridas  restaurangverksamhet och avsaknad av köksdel, hade Frida och
medhjälpare lyckats duka upp ett härligt buffébord med ett stort antal läckerheter i kräftans tecken. I slutet på
september var renoveringen klar och i oktober hade vi ett allmänt möte. Java Walladbei berättade om sin
forskning. Vi fick lära oss om emaljutvecklingsdefekter av Birgitta Jälevik.
     Gåsmiddagen hölls den 9 november. Margaretha Parén berättade om sitt volontärarbete i Kenya för organisa-
tionen Rotary Doctors innan det blev dags för svartsoppa, gås och äppelkaka med vaniljsås. Underhållningen
stod Peter Loguin, bassångare på Göteborgsoperan, för. 
     Den 12 december hölls årets sista allmänna möte. Kvällens föreläsare var Professor Lars Nordström med
titel ”Kina- en farlig stormakt”. Efter mötet bjöds det på glögg och traditionsenligt julbord. Lussetåget stod
tandläkarstudenter för. Med detta sammandrag vill 2019 år styrelse tacka för det gånga året.