Möten

Högtidssammanträdet 2023 21 Januari

Varmt välkomna önskar GTS styrelse

Anmälan senast onsdag den 18 januari
Tel: 031-711 4562
E-post: info@gtskonferens.se

 

 

 

Allmänt möte den 8 dec 2022 och julbord 08 December

Kvällen startar klockan 18.00 med allmänt möte,
som avslutas med en 
inspirerande föreläsning.
Därefter följer julmat, dryck, lussetåg och

trevligt kollegialt umgänge i GTS vackra festvåning. 

 

Stadgeförslaget bordlagt 20 November

Vid det allmänna mötet den   då stadgenämnden förslag
på uppdaterade stadgar för GYS skulle behandlas för andra
gången kom begäran från Mikael Neuman och Margaretha
Lindquist att förslaget skulle bordläggas. Anledningen till
detta framgick ej klart. Vid förra gången då förslget
presenterads och godkändes hade Mikael Neuman inga
invändningar. Denna begäran om bordläggning skapade
en osäkerhet bland övriga medlemmar i salen. När
omröstning skedde för ett godkännande eller för
bordläggning blev det en majoritet för bordläggning.

Gåsfesten 2022 12 November

             495 kronor för GTS medlem
             som för medföljande sällskap

             Klädsel: mörk kostym

 

        

Lars Nordström är professor emeritus och
var tidigare verksam vid Handelshögskolan i Göteborg

  

 

 

 

 

 

Förslag på stadgeändringar 30 Oktober

 
1. stadgea__ndring_______fo__rslag_20_6__2022.docx

 

2. Renskrivet stadgeförslag:

 
Samlade stadgar, instruktioner och bestämmelser för Göteborgs Tandläkare-Sällskap (GTS)
 
 
GRUNDSTADGAR
 
(Antagna den 18 april 1904 och justerade den …. 2022)
 
Artikel I
Göteborgs Tandläkare-Sällskap stiftades den 19 januari 1893. Det är en sammanslutning av
tandläkare. Ändamålet är kollegialt samarbete som syftar till att utveckla tandläkareprofessionen.
 
Artikel II
För att bli medlem i Sällskapet fordras:
    att legitimerad tandläkare vid ordinarie sammanträde blivit skriftligen föreslagen av två av
       Sällskapets medlemmar
    att vid närmast därpå följande sammanträde erhållit minst ¾ av de vid valet avgivna rösterna.               
 
Artikel III
Sällskapet kallas Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Namnet får inte bytas mot någon annan
benämning och kan inte, så länge någon ledamot kvarstår, upplösas.
 
Artikel IV
Skulle detta inträffa tillfaller Sällskapets samlingar, bibliotek och kontanta tillgångar Institutionen
för odontologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 
Artikel V
Allt eftersom det svenska språket utvecklar sig får justeringar av dessa stadgar göras efter det
att styrelsen för Göteborgs Tandläkar-Sällskap bedömt det vara nödvändigt och ärendet
behandlats på två allmänna möten.

 
Grundläggande stadgar för Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
§ 1    Göteborgs Tandläkare-Sällskap, i dessa stadgar kallat Sällskapet, har till ändamål att
         sammansluta legitimerade svenska tandläkare för att
             - främja odontologisk vetenskap, forskning och utbildning
             - verka för medlemmarnas utbildning och sociala intressen
             - upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar

§ 2    Medlemskap i Sällskapet erhålles i enlighet med vad som stadgas i grundstadgarna, artikel II.
 
§ 3    Sällskapet består av aktiva medlemmar, hedersledamöter, korresponderande ledamöter samt
         seniora tandläkare
 
         Till aktiv ledamot av Sällskapet kan väljas i Sverige legitimerad verksam tandläkare i enlighet
         med vad som stadgas i Sällskapets grundstadgar artikel II.
 
         Till hedersledamot eller korresponderande ledamot kan Sällskapet välja den som inom eller
         utom Sällskapet på ett förtjänstfullt sätt gjort särskilt betydelsefulla insatser för sällskapet eller
         främjat odontologisk vetenskap och utbildning. Aktiv medlem av Sällskapet, som utses till
         hedersledamot, kvarstår som aktiv ledamot av Sällskapet.
 
         Till korresponderande ledamot kan Sällskapet kalla framstående svensk eller utländsk företrädare
         för odontologin eller denna närstående vetenskapsområde. Person utanför Sällskapet, som valts
         till hedersledamot eller korresponderande ledamot har ej rösträtt.
 
         Vid 67 års ålder övergår Sällskapets aktiva medlemmar till gruppen seniora tandläkare.
         Tandläkare äldre än 67 år kan anslutas utan inval i Sällskapet efter att ha inkommit med en
         intresseanmälan. Seniora tandläkare har rösträtt, är berättigade att deltaga i Sällskapets olika
         aktiviteter och betalar en lägre årsavgift.
 
§ 4    Inval av medlem sker i överensstämmelse med artikel II i avSällskapets grundstadgar.
         Förslagsställaren skall ha övertygat sig om den föreslagnes valbarhet. Förste sekreteraren har
         ansvaret för invalsärendets formella handläggning.
 
         Namn på den som föreslagits till inval och som uppfyller de i § 3 stadgade villkoren liksom två
         förslagsställares namn meddelas på kallelsen till det närmast följande ordinarie sammanträdet.
         Invalet sker medelst öppen omröstning, såvida sluten omröstning ej begärts. Medlem, som
         önskar sluten omröstning, skall meddela Sällskapets ordförande eller sekreterare detta senast
         dagen före sammanträdet.
         Diskussion i samband med invalet bör inte medges.
         Föreslagen medlem skall inför inval förbinda sig att iakttaga gällande stadgar, etiska regler och
         övriga bestämmelser.
 
§ 5    Beslut om att välja hedersledamot eller korresponderande ledamot skall ske enligt följande:
         Utförligt motiverat förslag, undertecknat av minst två medlemmar, tillställes styrelsen. Tillstyrker
         styrelsen förslaget, föredrages ärendet inför Sällskapet vid ett ordinarie sammanträde. Beslut
         fattas vid det därpå följande ordinarie sammanträdet. I kallelsen skall anges att sådant ärende
         förekommer. Vid omröstningen fordras för bifall, att beslutet biträdes av minst ¾ av de röstande.
         Om styrelsen inte tillstyrker förslaget faller frågan.
                     
         Hedersledamot och korresponderande ledamot tilldelas Sällskapets diplom.
         Hedersledamöter och korresponderande ledamöter erlägger inga avgifter till Sällskapet.
 
§ 6    Medlem är skyldig     
         att i den ordning Sällskapet föreskriver erlägga en årlig avgift.
         att erlägga avgift till Sällskapet från och med att vederbörande blivit medlem i Sällskapet.
             Medlem, som trots påminnelse inte erlagt betalning av årsavgift inom utgången av två kvartal
             från debiteringen räknat, skall uteslutas ur föreningen.
         att följa Sällskapets fattade beslut och anvisningar. 
 
         Medlem, som bryter mot dessa stadgar, eller som eljest i sitt uppträdande eller i sin verksamhet
         brister i kollegialitet, kan tilldelas erinran eller varning eller uteslutas. Utesluten medlem eller
         medlem som utträtt ur Sällskapet har inte rätt att återfå erlagda avgifter.
        
         Medlem, som uteslutits ur Sällskapet, skall för att kunna återinträda i Sällskapet till fullo erlägga
         vid uteslutningen obetalda avgifter.
 
§ 7    Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderåret.
 
§ 8    Sällskapet håller årligen sju ordinarie sammanträden. Kallelse sker minst sju dagar i förväg.
         Vid extra sammanträde kan kortare kallelsetid förekomma om synnerliga skäl föreligger.
         Skulle vid sammanträde förfall föreligga för såväl ordinarie som vice ordförande, väljer Sällskapet
         tillfälliga ersättare. Ordförande kan måtillåta person, som ej är medlem av Sällskapet, att närvara
         vid sammanträde.
 
         I kallelse till sammanträde anges de ärenden, som skall förekomma vid sammanträdet. Beslut får
         inte fattas i ärende, som inte upptagits i kallelsen, såvida inte minst 4/5 av de närvarande
         medlemmarna finner att beslut inte kan anstå till ett följande sammanträde.
 
         På ett av de ordinarie sammanträdena skall frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
         under föregående år förekomma. Vid beslut om ansvarsfrihet äger styrelseledamot inte rösträtt.
 
         På det sista ordinarie sammanträdet för verksamhetsåret skall följande ärenden förekomma:
         a) Val av styrelse och nämnder. Eventuellt erforderliga  kompletteringsval kan ske vid andra
             sammanträden med Sällskapet.
         b) Fastställande av budget för och avgifter till Sällskapet för nästkommande arbetsår.
           
§ 9    Extra sammanträde hålles då ordföranden eller styrelsen finner detta lämpligt eller då minst
         tio röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta hos ordföranden. Endast i kallelsen
         angivna frågor får avgöras vid ett sådant sammanträde. Andra frågor kan dock diskuteras.
 
§ 10  Kalenderårets första sammanträde är Sällskapets högtidsdag. Högtidssammanträdet hålls
         årligen i anslutning till årsdagen för Sällskapets stiftandeden 19 januari, Vid detta tillfälle
         lämnas en kortfattad redogörelse för Sällskapets verksamhet under det gångna arbetsåret.
 
         Överlämnande av hedersbetygelse till hedersledamöter och korresponderande ledamöter
         samt utdelning av Sällskapets priser och stipendier bör förläggas till detta sammanträde,
         då även Elanderpriset, Sällskapets högsta utmärkelse för vetenskapligt arbete, skall
         överlämnas. Det officiella styrelseskiftet äger rum vid detta sammanträde.
 
§ 11  Vid sammanträde med Sällskapet fattas beslut med enkel majoritet, såvida inte annat
         föreskrives i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då
         lotten avgör. Vid Sällskapets sammanträde äger varje medlem en röst. Omröstning sker
         öppet, utom i de fall sluten omröstning begärts och av Sällskapet beslutats. Beslutsmässighet
         föreligger, när minst tio av Sällskapets röstberättigade medlemmar är närvarande. Röstning
         genom fullmakt är inte tillåten.
 
§ 12  Sällskapet förrättar styrelsevalså, att val sker till respektive poster. Samtliga val sker vid
         verksamhetsårets sista ordinarie sammanträde och omfattar:
         a) styrelse
         b) revisorer och revisorsuppleant
         c) funktionärer, som omnämns i § 17.
         d) övriga funktionärer, som ingår i Sällskapets nämnder och som skall utses av Sällskapet valnämnd
         e) styrelseledamöter i Sigge Perssons och Alice Nybergs stiftelse för odontologisk forskning, i Sverker
             Toreskogs fond samt i Birgit och Holger Thilanders forskningsfond
 
         Samtliga val avser kalenderår såvida inte stadgar, instruktioner har bestämt annorlunda. De valda
         kan omväljas om det inte finns skäl däremot.
 
§ 13.  Sällskapets styrelsebestår av:
         ordförande, 1:e sekreterare, 2:e sekreterare, kassaförvaltare, biträdande kassaförvaltare,
         klubbmästare, värd för fastigheterna samt ordförande i kursnämnden. Dessutom en Webmaster
         med produktionsansvar av GTS´s hemsida samt en värd och kontaktperson för GTS´s
         fastighet ”Munhålan”. Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande.
        
         Ordförande väljs för ett arbetsår och kan omväljas en gång. Övriga i styrelsen väljs för tre år och
         kan omväljas. Nämndledamot väljs för tre år och kan omväljas. 

         Styrelsen är beslutsmässig, då samtliga ledamöter är kallade och minst sex är närvarande.
         Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. All röstning inom
         styrelsen är öppen. För styrelsens ledamöter gäller av Sällskapet antagna instruktioner och
         bestämmelser.
 
         Till styrelsens möte kan representant för Munhålans studentförenings styrelse kallas vid behov
         i ärenden som berör fastigheten ”Munhålan”.
 
§ 14. Sällskapets styrelse skall utse två firmatecknare, som utgöres av ordföranden och kassaförvaltaren
         att i förening, eller var för sig, teckna sällskapets firma.
 
§ 15.  Styrelsen svarar för förvaltning och utveckling av Sällskapets fastigheter och ekonomiska tillgångar.
 
§ 16.   Sällskapet och dess styrelse åligger:
           att  vara verksam i enlighet med vad som sägs i §1,
           att  hålla Sällskapets medlemmar underrättade om olika frågors utveckling och aktuella läge.
 
§ 17.   Inom Sällskapet skall vidare finnas
           en stadgenämnd med tre medlemmar. För dessa funktionärer gäller Sällskapets instruktioner.
           Inom Sällskapet skall dessutom finnas följande nämnder: Kursnämnd, stipendienämnd, valnämnd,
           nämnd för utdelning ur Karl Fredrik Andrés fond samt nämnd för ekonomisk förvaltning av medlen
           i Sällskapets stiftelser och fonder. För dessa nämnders verksamhet gäller av Sällskapet antagna
           bestämmelser för nämnder och fonder. Även för Elanderpriset gäller dessa bestämmelser.
 
§ 18.   Vid sammanträde med styrelser och nämnder skall föras protokoll, som justeras av respektive
           ordförande och ytterligare en ledamot.
 
§ 19.   Revision.Sällskapet utser bland sina medlemmar för varje räkenskapsperiod två revisorer och en
           revisorssuppleant för granskning av räkenskaper och förvaltning. Dessa personer kan omväljas.
           Sällskapets revisorer åligger:
           -att  granska inom Sällskapets olika verksamhetsområden förekommande räkenskaper samt
                  styrelsens och övriga funktionärers förvaltning,
           -att  granska samtliga nämnders och fonders förvaltning och i förekommande fall deras räkenskaper,
           -att  vid den årliga revisionen fullgöra sina uppdrag i samråd med av Sällskapet utsedd auktoriserad
                  revisor,
           -att  närvara vid sammanträdet för genomgång av bokslutet,
           -att  före den 1 april avgiva revisionsberättelse,
           -att  vid dechargesammanträdet vara representerade med minst en av de i revisionen
                  deltaganderevisorerna.
 
§ 20.   Sällskapet äger och förvaltar utan inskränkning sina tillgångar, avkastningen av sitt kapital och sina
           inkomster i egenskap av sammanslutning eller genom stiftelse, bolageller dylikt, vilka då helt skall
           kontrolleras av Sällskapet.
           Omdisponering av tillgångar såsom försäljning eller köp av aktier eller fonder skall ske med
           styrelsens godkännande för att säkra Sällskapets förmögenhet. Större förändringar skall meddelas
           Sällskapet vid närmast följande allmänna sammanträde. Ärendet skall anges på kallelsen.
           Större ändringar av Sällskapets form av tillgångar, omfattande investeringsbeslut eller ett flyttande
           av ägande- eller dispositionsrätten över tillgångarna fordrar beslut genom omröstning med
           minst 4/5 majoritet på två ordinarie sammanträden med minst tre och högst sex månaders mellanrum.
 
§ 21.  Senast under april månad skall vid ordinarie sammanträde förvaltnings- och revisionsberättelser samt
          dechargefrågan upptagas till behandling. Berättelserna skall vara tillgängliga för Sällskapets medlemmar
          senast då kallelse utgår. Frågor, som uppstått på grund av föregående års bokslut, skall behandlas vid
          detta sammanträde.
 
§ 22.  Förslag till ändring av Sällskapets grundläggande stadgar, instruktioner samt bestämmelser för
          nämnder, fonder och Elanderpriset, skall skriftligen inlämnas till styrelsen. Styrelsens yttrande skall
          utsändas till Sällskapets medlemmar senast med kallelsen till nästkommande ordinarie sammanträde.
          Ärendet behandlas och avgörs vid detta och det närmast följande ordinarie sammanträdet.
          Godkännes förslaget vid dessa båda sammanträden med minst 2/3 av de avgivna rösterna är
          ändringsförslaget antaget. Beslutad ändring träder i kraft från och med följande årsskifte, om ej
          sammanträdet har beslutat annorlunda. 

§ 23.  För Sällskapets upplösning gäller vad som stadgas i Sällskapets grundstadgar, artiklarna III och IV.


 

 Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Elanderpris
 (Reviderade stadgar antagna i november 2009)
 
§ 1.   Elanderpriset instiftades den 19 november 1934 för att hedra minnet av Sällskapets
         framstående ledamot Karl Elander. Priset är avsett att för Sällskapet möjliggöra att årligen
         belöna värdefull vetenskaplig verksamhet inom odontologin.
§ 2.   Elanderpriset, som utgörs av penningsumma, tillerkännes utom tävlan en forskare som efter
         prövning befunnits därav kvalificerad. Den sammanlagda vetenskapliga verksamhet som kan
         ligga till grund för bedömning bör ha varit föremål för offentliggörande i internationella tidskrifter,
         en information som bl.a finns beskriven i den internationella databasen PubMed
         (www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed). Även citeringsfrekvensen av forskarens
         publicerade vetenskapliga artiklar skall ingå i denna bedömning (http://pcs.isiknowledge.
         com/SessionError.cgi?DestApp=WOS&CSID=P2aF7ngoOinfL3fOccn&Error=Server.sessionExpired).
         Har personen varit handledare för någon eller några som har doktorerat är detta ytterligare meriter.

§ 3.   Pristagarenskall  vara ledamot av Sällskapet. Priset kan endast en gång tillerkännas samma person.
§ 4.   Stipendienämnden är sakkunig och bereder ärendet. Nämnden har möjlighet att till GTS´s styrelse
         föreslå 1-3 personer som man funnit värdiga för årets pris. Skriftligt förslag på personer utan
         inbördes rangordning och med åtföljande sammanfattande beskrivning av vetenskaplig CVskickas
         till GTS´s styrelse.
§ 5.   Förslag till pristagare kan inlämnas till stipendienämnden av medlemmar i Göteborgs Tandläkare-
        Sällskap varje år fram till 1 augusti och skall åtföljas av en kort beskrivning av vederbörandes
        Curriculum Vitae. Stipendie-nämnden gör en omsorgsfull bedömning av vetenskapliga meriter på
        samma sätt som med övriga bedömda pristagarförslag. Bedömningen skall inskickas till GTS´s
        styrelse tillsammans med övriga förslag på pristagare.
§ 6.   På dechargesammanträdet bestämmer Sällskapet Elanderprissummans storlek för löpande kalenderår.
§ 7.   Förslag från stipendienämnden skall inkomma till Göteborgs Tandläkare-Sällskaps styrelse
         senast 1 oktober. Beslut om prisets utdelande fattas av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps styrelse.
         Finner stipendienämnden eller styrelsen icke någon värdig att med pris belönas, delas prissumman
         mellan vetenskapliga fonden och forskningsfonden.
§ 8.   På Sällskapets ordinarie decembersammanträde kungöres namnet på den, som tilldelats Elanderpriset,
         varefter Sällskapet stadfäster beslutet. På Sällskapets högtidssammanträde överlämnas priset av
         Sällskapets ordförande.
§ 9.   Ändring av dessa bestämmelser kan ske i enlighet med vad som är föreskrivet för ändring av
         Sällskapets stadgar.
 
 
Nämnder, stiftelser och fonder 

Allmänna synpunkter
Att ingå som medlem i en nämnd eller i en stiftelses eller fonds styrelse är ett mycket hedrande uppdrag.
Man har därigenom ett ansvar för att stipendiaterna utses på korrekta grunder och efter donatorernas önskan.
Det är också viktigt för Göteborgs Tandläkare-Sällskaps oberoende och starka ställning, att de beslut som
fattas bidrager till att alla medlemmar känner lojalitet med Sällskapet och glädje över sitt medlemskap.
 
Samordning av stiftelser och fonder
Det skall klart framgå ur vilken fond eller stiftelse stipendiemedlen har tagits. Det skall också klart och i
alla sammanhang framgå att fonderna tillhör Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Alla donatorer skall finnas omnämnda.
Sällskapets nämnd för ekonomisk förvaltning av medlen i Sällskapets stiftelser och fonder ansvarar för att detta
sker i enlighet med stiftelsernas och fondernas stadgar.
Sällskapets valnämnd lägger till valmötet fram förslag på fem medlemmar i Göteborgs Tandläkare-Sällskap, som
skall utgöra Sällskapets stipendienämnd. Stipendienämnden skall ha en bred vetenskaplig kompetens och den
utser alla stipendiater. Under denna nämnd sorterar Göteborgs Tandläkare-Sällskaps forskningsfond, Stiftarnas fond,
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps vetenskapliga fond, Elanderpriset, Sigge Perssons och Alice Nybergs Stiftelse samt
Birgit och Holger Thilanders forskningsfond
En blankett med stipulerande regler skall användas för alla stipendieansökningar. Stipendienämnden fördelar
medlen ur respektive stiftelse eller fond. Stipendiat skall vara medlemi Göteborgs Tandläkare-Sällskap och skall
personligen närvara vid stipendieutdelningen. Göteborgs Tandläkare-Sällskaps ordförande eller någon, som denne
delegerar uppdraget till, delar ut stipendierna.
Utbetalning av stipendiemedel sker mot rekvisition från projektkonto vilket hanteras av Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
Stipendiaten kan utnyttja medlen under 3 år varefter outnyttjade medel återgår till GTS.
Den som erhållit bidrag skall till stiftelsen eller fonden inlämna en kort redogörelse för arbetets resultat inom två år
från den dag, då medel ställts till förfogande. Sådan redogörelse skall också bifogas ansökan om ytterligare bidrag
från stiftelsen. Den, som inte redovisat resultat på föreskrivet sätt, kan inte erhålla vidare bidrag från Göteborgs
Tandläkare-Sällskaps fonder, förrän tidigare åligganden fullgjorts.
 
 
Nämnder
 
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps nämnd för ekonomisk förvaltning
Förvaltning av tillgångar i Sällskapets stiftelser och fonder samt dess fastigheter
Nämnden består av högst 8 medlemmar där kassörer och fastighetsförvaltare är självskrivna men där medlemmar
med ekonomiskt intresse skall kunna inväljas. Nämnden åligger.
att      sammanträda två gånger per år
att      förvalta dessa medel i enlighet med respektive stiftelses och fonds stadgar så att bästa möjliga balans
          mellan avkastning och värdetillväxt tillgodoses, Förvaltningen skall ske på ett tryggt och säkert sätt.
att      årligen besluta om hur stora summor som finns till förfogande för utdelning.
att      deltaga aktivt i Sällskapets ekonomiska förvaltning även vad avser fastighetsförvaltning och därtill
          hörande aktiviteter
att      protokollföra sammanträden, vilka justeras av ordförande och ytterligare en person samt tillställa protokollen
          GTS styrelse och dess ledamöter.
 
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Valnämnd
§ 1.    Nämnden består av tre medlemmar
§ 2.    Medlem väljes för en mandattid av tre år på så sätt, att varje år ny- eller omväljes en medlem. Sällskapet
          utser sammankallande. Till medlem av nämnden kan endast väljas den, som har god kännedom om
          Sällskapet och dess verksamhet och som inte tillhör styrelsen.
§ 3.    Det åligger valnämnden att föreslå kandidater till de poster, som enligt Sällskapets stadgar §12 skallväljas
          samt att i övrigt beakta vad i Sällskapets stadgar och bestämmelser framgår beträffande kvalifikationer. 
§ 4.    Valnämnden åligger att i görligaste mån välja så att olika medlemskategoriers intressen tillgodoses samt
          att förvissa sig om att varje kandidat är villig att åta sig det uppdrag han/hon är föreslagen till.
§ 5.    Valnämnden skall föreslå en styrelse för Gustaf Björkmans fond, med sex ledamöter bestående av
          tandläkare och tandtekniker och där minst hälften är tandläkare.
§ 6.    Samtliga förslag skall skriftligen vara Sällskapets styrelse tillhanda senast vid styrelsesammanträdet
          närmast före Sällskapets sista ordinarie sammanträde för året eller för andra än då förekommande
          val fjorton dagar före valtillfället.
 
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Stadgenämnd
§ 1     Nämnden består av tre medlemmar.
§ 2     Medlem väljes för en mandattid av tre år på så sätt, att varje år en medlem ny- eller omväljes.
          Sällskapet utser sammankallande.
§ 3    Det åligger nämndenatt granska och avge yttrande över väckta förslag till ändringar eller tillägg i
         Sällskapets stadgar och instruktioner samt att själv föreslå de ändringar som nämndenfinner
          ändamålsenliga.
 
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Kursnämnd   
(av GTS´s styrelse godkänt och antaget förslag i aug 2012)
 
§ 1.   Nämnden består av ordförande, som är självskriven medlem av Sällskapets styrelse och ytterligare
        åtta medlemmar, valda av Sällskapet för en tid av två år – halva antalet vartannat år. Samtliga
        intressegrupper bör vara representerade.  Nämnden utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
§ 2.   Nämnden är beslutsmässig, när samtliga medlemmar är kallade och minst fem är närvarande.
        För beslutsfattande skall minst fem vara ense om beslutet. Vid nämndens sammanträden skall föras
        protokoll.
§ 3.   Nämnden äger att inom sig fritt arbeta och fatta beslut till fullgörande av sina uppgifter. I frågor av
        principiell eller ekonomisk betydelse för Sällskapet eller nämnden skall nämnden dock rådgöra med
        Sällskapets styrelse.
§ 4.  Nämnden skall ha sitt särskilda konto i Sällskapets räkenskaper. Visar detta konto överskott vid årets
        slut, beslutar Sällskapet, efter förslag av styrelse och kursnämnd, hur dessa medel skall användas.
        Härvid bör beaktas, att om möjligt en del av överskottet överföres till Göteborgs Tandläkare-Sällskaps
        studiefond. Nämndens verksamhet skall vara självbärande.
§ 5.  Nämnden åligger:
        att   genom anordnande av kurser inom Sällskapet för dess ledamöter i enlighet med Sällskapets
               grundstadgar, artikel I, bidraga till ledamöternas i Sällskapet efterutbildning inom odontologin
               och närstående områden,
        att   i god tid till samtliga Sällskapets ledamöter utsända program för kurser.
        att   genom sin ordförande vid sammanträden i Sällskapet och dess styrelse hålla Sällskapet
               underrättat om verksamheten inom nämnden,
        att   före den 15 december inge kortfattad redogörelse till Sällskapets 1:e sekreterare för
               verksamheten under arbetsåret,
        att   därefter låta bokföring och förvaring av protokoll handhavas av kansliet/kassaförvaltaren
 
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Stipendienämnd
(av GTS´s styrelse godkänt och antaget förslag i aug 2012)
 
§ 1.  Nämnden har till uppgift att i enlighet med bestämmelser för Sällskapets fonder och pris
       föreslå utdelande av stipendier och aktuella priser.
§ 2.  Nämnden består av fem medlemmar, valda av Sällskapet för tre år och med förskjutning av
        mandatperioderna. Vid verksamhetsårets första möte konstitueras sig nämnden själv vad avser
        ordförande och sekreterare för kommande verksamhetsår.Nämndens medlemmar skall inneha
        vetenskaplig kompetens. Ansvaret för nämndens sammansättning och tillsättning åvilar Sällskapets
        valnämnd och styrelse.
§ 3.  Nämnden är beslutsmässig, då minst 4 ordinariemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har
        mötets ordförande utslagsröstutom vid val eller om sluten omröstning begärts av någon
        nämndmedlem. Lottning skall då vidtagas.Beslutsprotokoll skall föras vid nämndens sammanträden.
        Efter justering skall protokollet utan dröjsmål överlämnas till styrelsen för Göteborgs Tandläkaresällskap.
§ 4.  Avseendestipendier skall nämnden fattabeslut enligt följande:
        Nämnden skall skapa en sammanlagd bild av årets stipendieutdelning för att undvika att medel delas
        ut till samma person och för samma ändamål både från SPAN´s forskningsfond och GTS´s stipendienämnd.
        - är nämndens medlemmar eniga avlämnasnämndens beslutinnehållandeskriftlig motiveringtillSällskapet
        för fastställande.
        - är nämndens medlemmar oeniga, överlämnas såväl majoritetens förslag som avvikande ställningstagande
        tillSällskapets styrelse för vidarebehandling. Ärendet beslutas sedanvid gemensamt sammanträde mellan
        styrelsen och nämnden genomenkel majoritet vid gemensam omröstning. Vid lika röstetal harSällskapets
        ordförande utslagsröst. Beslut jämte motivering framläggs för Sällskapet för fastställande.
§ 5.  Avseendeutdelande av prisskall nämnden fatta beslut enligt följande:
        När förslag om pristagareövervägsskall nämndens närvarandemedlemmar nå enighet. I annat fall utdelas
        inte priset.Nämnden skall med skriftligmotivering och rangordningunderrätta Göteborgs Tandläkare-Sällskaps
        styrelse om vem eller vilka den vill föreslå.Nämnden kan, om den så finner lämpligt, inhämta skriftliga
        utlåtanden från externasakkunniga. Beslut om prisets utdelande fattas av styrelsen för Göteborgs
        Tandläkare-Sällskap. Styrelsensbeslut fastställsav Sällskapet vid ordinarie decembersammanträde.
        I det fall stipendienämnden eller styrelsen inte kan finna någon värdig pristagare, återgår prissumman
        till Sällskapet.
§ 6.  Nämndensförslagjämte skriftligamotiveringar tillstipendier och pris skall vara Sällskapets styrelse tillhanda
        senast den 31 oktoberför det aktuella verksamhetsåret.
§ 7.  Vid utdelandet av stipendier och resebidrag skall källan till pengarna meddelas.
 
 
 
Stiftelser
 
Karl Fredrik Andrés Fond
Fonden stiftades den 19 januari 1947 genom en donation av tandläkare Karl Fredrik André.
 
§ 1.   ”Fonden skall i första hand ha till ändamål att bereda understöd åt behövande änkor och oförsörjda barn efter avlidna ledamöter av Göteborgs Tandläkare-Sällskap eller av nödställd tandläkare, som är eller varit medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap samt i andra hand att bidraga med ekonomiska medel till enskild medlem – tandläkare och dennes familj eller till tidigare medlem och dennes familj, som oförskyllt hamnat, eller uppenbart riskerar att oförskyllt hamna, i ekonomiskt trångmål”.
§ 2.   Fonden, som ej skall stå under myndighets tillsyn, skall förvaltas av en nämnd, bestående av tre ledamöter, utsedda av Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Vid första valtillfället väljes en ledamot för tre år, en för två år och en för ett år. Varje följande år väljes en ny ledamot för tre år. Därest någon ledamot skulle avgå före mandattidens utgång, skall ersättare utses för återstående del av mandattiden.
§ 3.   Fondens medel skall av nämnden placeras i goda värdehandlingar. Fondens medel skall vara deponerade hos Aktiebolaget Svenska Handelsbankens notariatavdelning. Banken lämnar i början av varje år till nämnden uppgift om de avkastningsmedel, som står till nämndens disposition för utdelning under året samt verkställer sedermera utbetalningar enligt nämndens beslut.
§ 4.   Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet, medan återstoden får utbetalas. Nämnden äger dock besluta, att större del eller hela avkastningen visst eller vissa år får läggas till kapitalet.
§ 5.   På kallelsen till årets sista ordinarie sammanträde samt i övrigt på sätt, som nämnden för fonden finner lämpligt, kungöres, att ansökan om understöd skall inlämnas före januari månads utgång. Ansökningarna skall ställas till nämnden för Karl Fredrik Andrés fond och bör vara åtföljda av åldersintyg, uppgift om sökandens årsinkomst samt intyg från helst två kända och insatta personer om den sökandes verkliga behov av understöd.
§ 6.   Före mars månads utgång beslutar nämnden för fonden efter prövning av inkomna ansökningar om de understöd som skall utbetalas under det löpande kalenderåret. Beslutade understöd skall utbetalas med hälften i juni och hälften i december månad. Understöd beviljas endast för ett kalenderår i sänder. Något hinder möter dock inte att på grund av förnyad ansökan påföljande år lämna understöd åt den som tidigare åtnjutit understöd från fonden.
§ 7.   Ändring av dessa stadgar kan beslutas av Göteborgs Tandläkare-Sällskap, dock med villkor att det med fonden avsedda syftet skall iakttagas samt att fondens kapital icke må förvaltas på sådant sätt att fondens fortsatta bestånd kan äventyras. Förslag till ändring av fondens stadgar skall behandlas i likhet med vad som är föreskrivet beträffande förslag om ändring av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stadgar.
 
 
Sigge Perssons och Alice Nybergs Stiftelse för Odontologisk forskning
 
§ 1.  Sigge Perssons och Alice Nybergs Stiftelse för Odontologisk forskning är instiftad i oktober 1989 genom testamente av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps hedersledamot, tandläkare Sigge Persson.
§ 2.  Enligt testamentet föreskrivs att ”Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja odontologisk forskning vid Odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet”. Avkastningen skall enligt testamentet användas till stipendier åt studerande, anslag till forskare på högre nivå, priser för framstående insatser inom odontologin samt seminarier för redan utbildade tandläkare.
§ 3.  Av stiftelsens avkastning kan vart femte år utdelas ett pris kallat ”Sigge Perssons och Alice Nybergs Stora Pris för framstående insatser inom odontologin”. Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd har att framlägga förslag om detta pris inför Göteborgs Tandläkare-Sällskaps styrelse.
§ 4.  Beslut om stipendier, forskningsbidrag och priser skall tillkännages på ordinarie sammanträde i Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
§ 5.  Stiftelsen skall företrädas av en styrelse som skall ha sitt säte i Göteborg och ingå i Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd. Stiftelsens verksamhetsår omfattar kalenderåret. Stiftelsens styrelse, som skall bestå av ordförande, tillika sammankallande, och två övriga ledamöter, utses av Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Styrelsens ledamöter väljes för en mandatperiod om tre år och kan väljas om en gång. Kontinuiteten bör tryggas genom inbördes förskjutning av mandatperioderna.
§ 6.   Stiftelsens tillgångar skall förvaltas av Göteborgs Tandläkare-Sällskapsnämnd för ekonomisk förvaltning av stiftelser och fonder, varvid såväl behovet av god avkastning som värdetillväxt skall beaktas.
§ 7.   Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst 80 % användas för att tillgodose ändamålet och minst 10 % skall läggas till kapitalet.
§ 8.   Stiftelsen skall inte stå under sådan tillsyn varom stadgas i lagen den 24 maj 1929 om tillsyn av stiftelser och ej heller under annan tillsyn från myndighets sida därest stiftelsen lagligen kan undantas därifrån.
§ 9.   Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd skall årligen kungöra att medel finns till ansökan lediga genom anslag uppsatta inom Göteborgs Tandläkare-Sällskaps och Odontologiska fakulteten i Göteborgs lokaler och vid lämplig tidpunkt i kallelse till ordinarie sammanträde i Göteborgs Tandläkare-Sällskap samt på Göteborgs Tandläkare-Sällskaps hemsida. Beslut om utdelning av bidrag fattas av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd. Den som ansöker om bidrag skallvara medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Bidrag från stiftelsen skall avse en bestämd period. Medel som inte tagits i anspråk inom två år, sedan medlen ställts till förfogande, skall återgå till stiftelsen.
Den som erhållit bidrag från stiftelsen skall till stiftelsen inlämna en kort redogörelse för arbetets resultat inom två år från den dag då medel ställts till förfogande. Sådan redogörelse skall också bifogas ansökan om ytterligare bidrag från stiftelsen. Den som inte redovisat resultat på föreskrivet sätt kan inte erhålla vidare bidrag från Göteborgs Tandläkare-Sällskaps fonder förrän tidigare åligganden fullgjorts.
§ 10. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, samt i övrigt på kallelse från ordföranden. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst 14 dagar före mötet och samtliga ledamöter skall kallas. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är närvarande. Vid sammanträdet föres protokoll som justeras av samtliga styrelseledamöter. Styrelsen kan adjungera medlem då den så finner lämpligt.
§ 11. Stiftelsens räkenskaper skall jämte styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast den 15:e februari varje år.
§ 12. Granskning av stiftelsens räkenskaper och förvaltning utföres av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps valda revisorer.
§ 13. Revisorernas berättelse skall varje år i avskrift överlämnas till Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
§ 14. Om verksamheten vid Odontologiska fakulteten i Göteborg skulle upphöra eller om stadgarna av annan anledning behöver ändras, ankommer det på Göteborgs Tandläkare-Sällskap att utarbeta nya stadgar för den fortsatta verksamheten med beaktande av testators i testamentet uttalade avsikter med stiftelsen.

Birgit och Holger Thilanders forskningsfond
 
§ 1.       Birgit och Holger Thilanders forskningsfond bildadesden16 april 2019 genom testamente av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps hedersledamot, professor emerita, övertandläkaren i ortodonti Birgit Thilander.
§ 2.       I enlighet med testamentet skall fonden utgöra en specialfond inom Göteborgs Tandläkare-Sällskaps vetenskapliga fond. Fonden skall ha en anknuten förvaltning dvs. förvaltas av en egen styrelse, som handhar ansökningar och utdelning av medel i fonden (se §5 nedan).För att utse stipendiater och bestämma teman/föreläsare för seminarierna enligt nedanskall denna styrelse rådgöra med GTS´s stipendienämnd samt med företrädare förOdontologiska institutionen vid Sahlgrenska akademin.
§ 3.       Fondens syfte skall stödja klinisk och grundvetenskaplig forskning av betydelse för odontologisk utveckling.
              Fonden främjas enligt följande:
1.       Stipendier till de som avser att genomföra en doktorsavhandling.Den som erhållit bidrag ur fonden skall till styrelsen inlämna en redogörelse för projektets resultat inom två år från den dag då medel ställdes till förfogande. Till en sådan redogörelse kan även bifogas en ansökan om ytterligare bidrag ur fonden. Den som inte inkommer med redogörelse inom föreskriven tid kommer inte att vara berättigad till ytterligare bidrag ur fonden. Tandläkare som ansöker omstipendier skall vara medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
2.       Post-doc-stipendier.Dessa stipendier har samma angelägenhetsgrad som de som anges under punkt 1. De  skall vara av sådan storlek, att de möjliggör för en nybliven doktor att fortsätta sin vetenskapliga och kliniska forskargärning under en tid av 1-3 år. Stipendiatens doktorsavhandling skall vara av hög kvalité och ansökan skall ha ett bra forskningsprogram. Stipendiet skall vidare vara garanterat för perioden under förutsättning att stipendiaten årligen inkommer med en rapport och efter stipendieperiodens utgång inkommer med – eller får publicerat – en vetenskaplig redogörelse över den bedrivna forskningen. Inkommer inte sådana rapporter, som visar att projektet har en nöjaktig utveckling, kan stipendietiden avbrytas. Stipendiaten skall vara medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
3.        Seminarier till minne av Birgit och Holger Thilander.  Till dessa seminarier skall nationellt och internationellt erkända föreläsare inbjudas. Tidpunkten bör lämpligen vara vart annat år. Dessa seminarier skall ha hög kvalité. Testamentgivaren understryker betydelsen av detta då hon och hennes make alltid eftersträvat hög kvalitet i sina arbeten. I valet av teman för seminarierna skall fondens syfte återspeglas.
§ 4.       Beslut om stipendier, forskningsbidrag och seminariegivare skall tillkännages på ordinarie sammanträde i december månad i Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
§ 5.       Fonden skall företrädas av en styrelse, som skall ha sitt säte i Göteborg och väljas bland GTS medlemmar. Fondens verksamhetsår omfattar kalenderåret. Fondens styrelse skall bestå av ordförande, tillika sammankallande, och två övriga ledamöter. Fondstyrelsen väljs i samband med val av övriga GTS-funktionärer på allmänna mötet i december. Styrelsens ledamöter väljes för en mandatperiod om tre år och kan väljas om för ytterligare en tre års period. Kontinuiteten bör tryggas genom inbördes förskjutning av mandatperioderna.
§ 6.       Fondens tillgångar skall förvaltas av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps nämnd för ekonomisk förvaltning av stiftelser och fonder, varvid såväl behovet av god avkastning som värdetillväxt skall beaktas.Fonden får placera sina medel i alla former av finansiella instrument. Ett krav är att de skall finnas noterade vid in- eller utländska börser eller på auktoriserade marknadsplatser. Medlen i fonden skall ha ett eget konto i Sällskapets räkenskaper, där den ekonomiska ställningen skall framgå. För kostnader för fondens förvaltning skall årlig ersättning utgå till Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
§ 7.       Fonden skall minst dela ut så mycket av erhållen avkastning, att skatterättsliga regler om fullföljd uppfylls. Med avkastning avses inte bara räntor och utdelningar utan även kapitalvinster. Fondens kapital skall även kunna tas i anspråk för årlig utdelning ur fonden. Testamentgivaren anser inte attkrav på att fonden skall existera för evig tid skall finnas. Detta innebär att kapitalet kan tagas i anspråk på ett sådant sätt att fonden kan främja sitt ändamål på ett meningsfullt sätt och därmed kan förbrukas över tid.
§ 8.       Fonden skall inte stå under myndighets tillsyn.
§ 9.       Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd skall årligen kungöra i kallelse till höstens första ordinarie sammanträde i Göteborgs Tandläkare-Sällskap samt via Göteborgs Tandläkare-Sällskaps hemsida att medel finns till ansökan lediga.Beslut om utdelning av bidrag fattas av fondens styrelse. Bidrag från fonden skall avse en bestämd period. Medel som inte tagits i anspråk inom två år, efter att de ställts till förfogande, skall återgå till fonden.
§10.      Fondens styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, samt i övrigt på kallelse från ordföranden. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst 14 dagar före mötet och samtliga ledamöter skall kallas. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är närvarande. Vid sammanträdet föres protokoll, som skall justeras av samtliga styrelseledamöter. Styrelsen kan adjungera medlem då den så finner lämpligt.
§11.      Fondens räkenskaper skall jämte styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas till revisorn senast den 15:e februari varje år. Granskning av fondens räkenskaper och förvaltning utföres av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps auktoriserade revisor. Revisorns berättelse skall varje år i avskrift överlämnas till Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
§12.      Om verksamheten vid Odontologiska institutionen i Göteborg skulle upphöra eller om stadgarna av annan anledning behöver ändras, ankommer det på Göteborgs Tandläkare-Sällskap att utarbeta nya stadgar för den fortsatta verksamheten med beaktande av testamentgivarens i testamentet uttalade avsikter för fonden.