Karl Fredrik Andrés Fond

 


Fonden stiftades den 19 januari 1947 genom en donation av tandläkare Karl Fredrik André.

§ 1. ”Fonden skall i första hand hava till ändamål att bereda understöd åt behövande änkor och oförsörjda barn efter avlidna ledamöter av Göteborgs Tandläkare-Sällskap eller av nödställd tandläkare, som är eller varit medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap samt i andra hand att bidraga med ekonomiska medel till enskild medlem – tandläkare och dennes familj eller till tidigare medlem och dennes familj, som oförskyllt hamnat, eller uppenbart riskerar att oförskyllt hamna, i ekonomiskt trångmål”.

§ 2. Fonden, som ej skall stå under myndighets tillsyn, skall förvaltas av en nämnd, bestående av tre ledamöter, utsedda av Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Vid första valtillfället väljes en ledamot för tre år, en för två år och en för ett år. Varje följande år väljes en ny ledamot för tre år. Därest någon ledamot skulle avgå före mandattidens utgång, skall ersättare utses för återstående del av mandattiden.

§ 3. Fondens medel skall av nämnden placeras i goda värdehandlingar. Fondens medel skall vara deponerade hos Aktiebolaget Svenska Handelsbankens notariatavdelning. Banken lämnar i början av varje år till nämnden uppgift om de avkastningsmedel, som står till nämndens disposition för utdelning under året samt verkställer sedermera utbetalningar enligt nämndens beslut.

§ 4. Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet, medan återstoden får utbetalas. Nämnden äger dock besluta, att större del eller hela avkastningen visst eller vissa år får läggas till kapitalet.

§ 5. På kallelsen till årets sista ordinarie sammanträde samt i övrigt på sätt, som nämnden för fonden finner lämpligt, kungöres, att ansökan om understöd skall inlämnas före januari månads utgång. Ansökningarna skall ställas till nämnden för Karl Fredrik Andrés fond och bör vara åtföljda av åldersintyg, uppgift om sökandens årsinkomst samt intyg från helst två kända och insatta personer om den sökandes verkliga behov av understöd.

§ 6. Före mars månads utgång beslutar nämnden för fonden efter prövning av inkomna ansökningar om de understöd som skall utbetalas under det löpande kalenderåret. Beslutade understöd skall utbetalas med hälften i juni och hälften i december månad. Understöd beviljas endast för ett kalenderår i sänder. Något hinder möter dock inte att på grund av förnyad ansökan påföljande år lämna understöd åt den som tidigare åtnjutit understöd från fonden.

§ 7. Ändring av dessa stadgar kan beslutas av Göteborgs Tandläkare-Sällskap, dock med villkor att det med fonden avsedda syftet skall iakttagas samt att fondens kapital icke må förvaltas på sådant sätt att fondens fortsatta bestånd kan äventyras. Förslag till ändring av fondens stadgar skall behandlas i likhet med vad som är föreskrivet beträffande förslag om ändring av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stadgar.