Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Forskningsfond

 


§ 1. Fonden, som ej står under myndighets tillsyn, är instiftad den 16/10 1944 och har tillkommit genom gåvor till Göteborgs Tandläkare-Sällskap från Dentalaktiebolaget, tandläkare David Didner, AB Elema, AB S.A. Forssbergs Dentaldepot, Göteborgs Tandläkare-Sällskaps upplösta Sjukhjälpsförening, AB Oxygenol, Rholindentalen AB, tandläkare Paul Rödholms stärbhus, Västra Sveriges Dentaldepot samt genom insamling bland Sällskapets ledamöter. Fonden har till ändamål att inom Sällskapet understödja odontologisk forskning. Härvid beaktas vikten av att söka väcka yngre ledamöters intresse för forskning.

§ 2. Fonden, vars kapital ej får skingras, förvaltas av Sällskapet och skall ha sitt särskilda konto i Sällskapets räkenskaper.

§ 3. Det vid fondens stiftande bildade kapitalet, grundkapitalet, skall redovisas i sådana värdehandlingar, som enligt lagen om försäkrings-rörelse godkännes med avseende på försäkringsfond för livförsäkring. Övriga kapitaltillgångar må dock vara placerade i värden godkända såsom placering av förmyndarmedel.

§ 4. Av fondens avkastning skall varje år 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen utdelas i form av stipendium. Stipendium kan endast tilldelas ledamot av Göteborgs Tandläkare-Sällskap.

§ 5. Sällskapets stipendienämnd skall årligen med kallelse till något av Sällskapets ordinarie sammanträden under första kvartalet utlysa stipendium till ansökan ledigt. Uppgift skall därvid lämnas om storleken av det belopp, som står till förfogande.

§ 6. Ansökan om stipendium skall var inlämnad i tre exemplar till Sällskapets stipendienämnd före den 15 september med uppgift om det arbete, för vilket stipendium sökes.

§ 7. Sällskapets stipendienämnd har att granska ansökningarna och besluta om stipendiums utdelande. Därvid förfares som i § 4 av stipendienämndens stadgar är utsagt. Stipendienämndens beslut skall före den 15 november skriftligen vara inkommet till Sällskapets styrelse.
Utdelas ej stipendium under ett år kungöres det åter ledigt följande år. Förblir stipendium outdelat under en treårsperiod, lägges det till kapitalet. På Sällskapets högtidssammanträde tillkännager Sällskapets ordförande namnet på den ledamot, som tilldelats stipendium jämte angivet forskningsändamål.

§ 8. Ändring av dessa bestämmelser kan ske med villkor, att det med fonden avsedda syftet iakttages och att med fondens grundkapital förfares som i §§ 2 och 3 utsäges. Förslag till ändring av fondens bestämmelser skall behandlas i likhet med vad som är föreskrivet för Sällskapets stadgar.