SPAN, Sigge Perssons och Alice Nybergs Stiftelse för Odontologisk forskning

 


§ 1. Sigge Perssons och Alice Nybergs Stiftelse för Odontologisk forskning är instiftad i oktober 1989 genom testamente av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps hedersledamot, tandläkare Sigge Persson.

§ 2. Enligt testamentet föreskrivs att ”Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja odontologisk forskning vid Odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet”. Avkastningen skall enligt testamentet användas till stipendier åt studerande, anslag till forskare på högre nivå, priser för framstående insatser inom odontologin samt seminarier för redan utbildade tandläkare.

§ 3. Av stiftelsens avkastning kan vart femte år utdelas ett pris kallat ”Sigge Perssons och Alice Nybergs Stora Pris för framstående insatser inom odontologin”. Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd har att framlägga förslag om detta pris inför Göteborgs Tandläkare-Sällskaps styrelse.

§ 4. Beslut om stipendier, forskningsbidrag och priser skall tillkännages på ordinarie sammanträde i Göteborgs Tandläkare-Sällskap.

§ 5. Stiftelsen skall företrädas av en styrelse som skall ha sitt säte i Göteborg och ingå i Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd. Stiftelsens verksamhetsår omfattar kalenderåret. Stiftelsens styrelse, som skall bestå av ordförande, tillika sammankallande, och två övriga ledamöter, utses av Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Styrelsens ledamöter väljes för en mandatperiod om tre år och kan väljas om en gång. Kontinuiteten bör tryggas genom inbördes förskjutning av mandatperioderna.

§ 6. Stiftelsens tillgångar skall förvaltas av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps nämnd för ekonomisk förvaltning av stiftelser och fonder, varvid såväl behovet av god avkastning som värdetillväxt skall beaktas.

§ 7. Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst 80 % användas för att tillgodose ändamålet och minst 10 % skall läggas till kapitalet.

§ 8. Stiftelsen skall inte stå under sådan tillsyn varom stadgas i lagen den 24 maj 1929 om tillsyn av stiftelser och ej heller under annan tillsyn från myndighets sida därest stiftelsen lagligen kan undantas därifrån.

§ 9. Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd skall årligen kungöra att medel finns till ansökan lediga genom anslag uppsatta inom Göteborgs Tandläkare-Sällskaps och Odontologiska fakulteten i Göteborgs lokaler och vid lämplig tidpunkt i kallelse till ordinarie sammanträde i Göteborgs Tandläkare-Sällskap samt på Göteborgs Tandläkare-Sällskaps hemsida. Beslut om utdelning av bidrag fattas av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd. Den som ansöker om bidrag skall vara medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Bidrag från stiftelsen skall avse en bestämd period. Medel som inte tagits i anspråk inom två år, sedan medlen ställts till förfogande, skall återgå till stiftelsen. Den som erhållit bidrag från stiftelsen skall till stiftelsen inlämna en kort redogörelse för arbetets resultat inom två år från den dag då medel ställts till förfogande. Sådan redogörelse skall också bifogas ansökan om ytterligare bidrag från stiftelsen. Den som inte redovisat resultat på föreskrivet sätt kan inte erhålla vidare bidrag från Göteborgs Tandläkare-Sällskaps fonder förrän tidigare åligganden fullgjorts.

§ 10. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, samt i övrigt på kallelse från ordföranden. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst 14 dagar före mötet och samtliga ledamöter skall kallas. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är närvarande. Vid sammanträdet föres protokoll som justeras av samtliga styrelseledamöter. Styrelsen kan adjungera medlem då den så finner lämpligt.

§ 11. Stiftelsens räkenskaper skall jämte styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast den 15:e februari varje år.
§ 12. Granskning av stiftelsens räkenskaper och förvaltning utföres av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps valda revisorer.
§ 13. Revisorernas berättelse skall varje år i avskrift överlämnas till Göteborgs Tandläkare-Sällskap.

§ 14. Om verksamheten vid Odontologiska fakulteten i Göteborg skulle upphöra eller om stadgarna av annan anledning behöver ändras, ankommer det på Göteborgs Tandläkare-Sällskap att utarbeta nya stadgar för den fortsatta verksamheten med beaktande av testators i testamentet uttalade avsikter med stiftelsen.