Gustaf Björkmans Fond

 


§ 1. Fonden tillkom 1982 genom en donation av direktör Gustaf Björkman.
Fonden skall i första hand beakta möjligheterna att gynna samarbetet mellan Sällskapets ledamöter och tandtekniker i Göteborgsområdet, samt att främja och utveckla laboratorieprotetiken.

§ 2. Fonden skall förvaltas av Göteborgsledamöter av Sällskapet och endast sådana får ingå i fondens styrelse.

§ 3. Sällskapets kursnämnd utser en fondstyrelse bestående av fem tandläkare, som inom sig utser ordförande och sekreterare. Två tandtekniker bör adjungeras till styrelsen.

§ 4. Medlen skall placeras så, att inflationsskydds- och avkastningssynpunkter beaktas på bästa sätt. Av avkastningen skall årligen minst en tiondedel läggas till kapitalet. Medlen skall ha sitt särskilda konto i Sällskapets räkenskaper.

§ 5. Fondstyrelsen avger varje år en verksamhetsberättelse till Sällskapet. Granskning av förvaltningen av fondens medel utföres av Sällskapets valda revisorer.

§ 6. Ändring av dessa stadgar kan beslutas av Sällskapet, dock under villkor att det med fonden avsedda syftet skall iakttagas, samt att fondens kapital icke må förvaltas på sådant sätt, att fondens fortsatta bestånd kan äventyras. Förslag till ändring av fondens stadgar skall behandlas i likhet med vad som är föreskrivet beträffande förslag om ändring av Sällskapets stadgar.


Inga Floréns Fond

 


§ 1. Fonden har tillkommit genom en testamentarisk donation av Inga Florén. Donationen mottogs hösten 1973 av Göteborgs Tandläkare-Sällskap, som därefter förvaltar densamma som en fond. Av fondens avkastning skall varje år minst 1/10 läggas till kapitalet.

§ 2. Testator uttrycker i särskild skrivelse, att hennes önskan är främst att stärka kamratkänslan och sammanhållningen inom kåren och att uppmuntra Sällskapets styrelseledamöter och övriga funktionärer t ex genom bidrag till bevistande av kurser och möten, fria sammanträdes-supéer eller andra stimulerande förmåner. Vården om Sällskapets lokaler ligger henne också varmt om hjärtat.