Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Vetenskapliga Fond

 


§ 1. Fonden, som ej står under myndighets tillsyn, instiftades den 19 januari 1918. Fonden är en genom gåvor till Sällskapet tillkommen penningfond med det i dess första gåvobrev angivna syftet, att ”dess avkastning skall användas till stödjande och tillgodogörande av vetenskaplig odontologisk forskning, på det att nya rön inom tandläkarvetenskapen må komma den lidande allmänheten, särskilt inom Göteborg, tillgodo.

§ 2. Fonden förvaltas av Sällskapet och skall hava sitt särskilda konto i Sällskapets räkenskaper.

§ 3. Fondens kapitalbehållning skall vara placerad mot säkerhet av inteckning i Sällskapets fastighet eller mot annan därmed jämförlig säkerhet. Högst hälften av fondens kapital må dock kunna placeras i goda aktier, godkända för placering av förmyndarmedel.

§ 4. Av fondens medel må endast dess ränteavkastning disponeras för avsedda ändamål, däremot ej dess kapital.
Skulle under ett år fondens ränteavkastning ej tillfullo användas, skall det behållna beloppet fonderas såsom en särskild dispositionsfond, ur vilken vid behov medel må stå till förfogande, för samma ändamål som grundfondens ränteavkastning. Dispositionsfondens egen ränta tillföres dispositionsfonden, som ej får överstiga 5% av grundfonden utan skola de medel, som annars skulle lagts till dispositionsfonden, direkt föras till grundfonden.

§ 5. Fondens avkastning skall i främsta rummet användas till föredrag eller demonstrationer inför Göteborgs Tandläkare-Sällskap.Efter förslag av styrelsen kan Sällskapet i särskilt fall besluta att disponibla medel även må användas på annat sätt, som är ägnat att främja den odontologiska vetenskapen.

§ 6. Ändring av dessa stadgar kan ske med villkor att det med fonden avsedda syftet iakttages. Förslag till ändring av fondens stadgar skall behandlas i likhet med vad som är föreskrivet för ändring av Sällskapets stadgar.

§ 7. Birgit och Holger Thilanders forskningsfond utgör en specialfond inom Göteborgs vetenskapliga fond.