Elanderpriset 

(Reviderade stadgar antagna i november 2009)

§ 1.  Elanderpriset instiftades den 19 november 1934 för att hedra minnet av Sällskapets framstående ledamot Karl Elander.
        Priset är avsett att för Sällskapet möjliggöra att årligen belöna värdefull vetenskaplig verksamhet inom odontologin.

§ 2.  Elanderpriset, som utgörs av plakett jämte penningsumma, tillerkännes utom tävlan en forskare som efter prövning befunnits
        därav förtjänt. Den sammanlagda vetenskapliga verksamhet som kan ligga till grund för bedömning bör ha varit föremål
        för offentliggörande i internationella tidskrifter, en information som bl.a finns beskriven i den internationella databasen
        PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed). Även citerings-frekvensen bedömes.

§ 3.  Pristagaren skall vara ledamot av Sällskapet. Priset kan endast en gång tillerkännas samma person.

§ 4.  Stipendienämnden är sakkunig och bereder ärendet. Nämnden har möjlighet att till GTS´s styrelse föreslå 1-3 personer som
        man funnit värdiga för årets pris. Skriftligt förslag på personer utan inbördes rangordning och med åtföljande
        sammanfattande beskrivning av vetenskaplig CV skickas till GTS´s styrelse.

§ 5.  Förslag till pristagare kan inlämnas till stipendienämnden av medlemmar i Göteborgs Tandläkare-Sällskap varje år fram
        till 1 augusti och skall åtföljas av en kort beskrivning av vederbörandes Curriculum Vitae. Stipendienämnden gör en
        omsorgsfull bedömning av vetenskapliga meriter på samma sätt som med övriga bedömda pristagarförslag. Bedömningen
        skall inskickas till GTS´s styrelse tillsammans med övriga förslag på pristagare.

§ 6.  På dechargesammanträdet bestämmer Sällskapet Elanderprissummans storlek för löpande kalenderår.

§ 7.  Förslag från stipendienämnden skall inkomma till Göteborgs Tandläkare-Sällskaps styrelse senast 31 oktober. Beslut om
        prisets utdelande fattas av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps styrelse. Finner stipendienämnden eller styrelsen icke någon
        värdig att med pris belönas, delas prissumman mellan vetenskapliga fonden och forskningsfonden.

§ 8.  På Sällskapets ordinarie decembersammanträde kungöres namnet på den, som tilldelats Elanderpriset, varefter
        Sällskapet stadfäster beslutet. På Sällskapets högtidssammanträde överlämnas priset av Sällskapets ordförande.

§ 9.  Ändring av dessa bestämmelser kan ske i enlighet med vad som är föreskrivet för ändring av Sällskapets stadgar.

 

Förklaringar till stadgar

a) Det är den vetenskapliga verksamheten inom ämnet odontologi som skall ligga till grund för priset.

b) En bedömning skall ske av den sammanlagda vetenskapliga verksamheten. Denna bedömning görs med bibliometrisk analys av publicerade vetenskapliga arbeten och deras kvalitet. Även citeringsfrekvensen av forskarens publicerade vetenskapliga artiklar skall ingå i denna bedömning. Har personen varit handledare för någon eller några som har doktorerat eller har deltagit eller inbjudits som föreläsare på vetenskapliga konferenser är detta ytterligare meriter. Nämnden kan, om den så behöver, inhämta information från lämpliga sakkunniga.

c) Det sammanlagda omfånget av vetenskapliga artiklar finns objektivt dokumenterat i databasen PubMed (se adressen i stadgarna) medan citeringsfrekvensen kan studeras i databasen med följande adress:
http://pcs.isiknowledge.com/SessionError.cgi?DestApp=WOS&CSID=P2aF7 ngoOinfL3fOccn&Error=Server.sessionExpired

d) De av stipendienämnden föreslagna namn på pristagare skall vara medlemmar i Göteborgs Tandläkare Sällskap. Medlemmar i GTS kan lämna in förslag på namn. Stipendienämnden gör en omsorgsfull bedömning av vetenskapliga meriter på samma sätt som med övriga bedömda pristagarförslag. Bedömningen skall inskickas till GTS´s styrelse tillsammans med övriga förslag på pristagare.

e) Stipendienämnden är sakkunig och bereder ärendet. Tidigare gav nämnden endast ett namnförslag. Nu har nämnden möjlighet att till GTS´s styrelse föreslå 2-3 personer som man funnit värdiga för årets pris. Skriftligt förslag på personer utan inbördes rangordning och med åtföljande sammanfattande beskrivning av vetenskaplig CV skickas till GTS´s styrelse som sedan beslutar om vem som skall få årets pris.

f) På Sällskapets ordinarie decembersammanträde stadfästes sedan styrelsens beslut om vem som skall tilldelas Elanderpriset.