Tilläggsstadgar för Göteborgs Tandläkare-Sällskap


§ 20.    Utöver Göteborgs Tandläkare-Sällskaps år 1904 antagna grundstadgar artiklarna I till V samt ovan under §§ 1 – 19 intagna
            grundläggande stadgar gäller såsom Sällskapets stadgar följande tillägg.

§ 21.    Sällskapets i § 1 nämnda verksamhetsområde omfattar Sverige.

§ 22.    Sällskapet består av
            aktiva och passiva ledamöter (medlemmar), hedersledamöter, korresponderande ledamöter samt seniorgrupp.
            Till aktiv ledamot av Sällskapet kan väljas i Sverige verksam eller boende tandläkare, i enlighet med vad i Sällskapets grundstadgar
            artikel II stadgas.
            Till passiv ledamot av Sällskapet kan väljas vad i § 4 samt Sällskapets grundstadgar artikel I stadgas.
            Till hedersledamot kan Sällskapet kalla ledamot av Sällskapet eller annan person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt vinnlagt
            sig om Sällskapet eller de syften Sällskapet företräder. Aktiv ledamot av Sällskapet, som utses till hedersledamot, kvarstår som
            aktiv ledamot av Sällskapet.
            Till korresponderande ledamot kan Sällskapet kalla framstående svensk eller utländsk företrädare för odontologin eller denna närstående
            vetenskapsområde.
            Seniorgrupp, där tandläkare äldre än 67 år kan anslutas. Dessa väljes ej in i Sällskapet utan registreras efter anmälan. De är berättigade
            att deltaga i Sällskapets olika aktiviteter. Årsavgift är den samma som för passivt medlemskap.

§ 23.    Föreslagen medlem skall inför inval förbinda sig att iakttaga gällande stadgar, etiska regler och övriga bestämmelser.

§ 24.    Inval av aktiv eller passiv ledamot sker i överensstämmelse med artikel II av Sällskapets grundstadgar, varvid förslagsställare skall ha
            övertygat sig om den föreslagnes valbarhet. Förste sekreteraren har ansvaret för invalsärendets formella handläggning.
            Namn på den som föreslagits till inval, liksom förslagsställare meddelas på kallelsen till det efter förslagets ingivande närmast följande
            ordinarie sammanträdet. Om de i §§ 22 och 23 stadgade villkoren uppfylles, skall invalet förrättas vid närmast därpå följande ordinarie
            sammanträde. På kallelsen till detta sammanträde skall namnet på den till inval föreslagne vara angivet. Invalet sker medelst öppen
            omröstning, såvida sluten omröstning ej begärts. Ledamot, som önskar sluten omröstning, skall meddela Sällskapets ordförande eller
            sekreterare detta senast dagen före sammanträdet. Diskussion i samband med invalet bör ej medgivas.

§ 25.   Beslut om att kalla hedersledamot eller korresponderande ledamot skall ske enligt följande:
           Utförligt motiverat förslag, undertecknat av minst två ledamöter, tillställes styrelsen. Tillstyrker styrelsen förslaget, föredrages ärendet inför
           Sällskapet vid ett ordinarie sammanträde. Beslut fattas vid det därpå följande ordinarie sammanträdet. I kallelsen till detta skall angivas att
           dylikt ärende förekommer. Vid företagen omröstning erfordras för bifall, att beslutet biträdes av minst ¾ av de röstande. Om styrelsen icke
           tillstyrker förslaget faller frågan.
           Hedersledamot och korresponderande ledamot tilldelas Sällskapets diplom. Hedersledamöter och korresponderande ledamöter erlägger
           inga avgifter till Sällskapet.

§ 26.   Extra sammanträde avhålles då ordföranden eller styrelsen finner detta lämpligt eller då minst tio röstberättigade ledamöter skriftligen begär detta
           hos ordföranden. Endast å kallelsen angivna frågor får avgöras på sådant sammanträde. Andra frågor må dock diskuteras.

§ 27.   Till minne av Sällskapets stiftande håller Sällskapet, om möjligt på årsdagen den 19 januari, årligen ett högtidssammanträde. Detta är kalenderårets
           första ordinarie sammanträde. Vid detta tillfälle lämnas en kortfattad redogörelse för Sällskapets verksamhet under det gångna arbetsåret.
           Överlämnande av diplom till hedersledamöter och korresponderande ledamöter samt utdelning av Sällskapets priser och stipendier bör förläggas
           till detta sammanträde, då även Elanderpriset, Sällskapets högsta utmärkelse för vetenskapligt arbete, skall överlämnas. Det officiella styrelseskiftet
           äger därjämte rum vid detta sammanträde.

§ 28.   Kallelse till ordinarie sammanträde sker minst sju dagar i förväg. Vid extra sammanträde må kortare kallelsetid förekomma, såvida synnerliga skäl
           tvinga därtill. Skulle vid sammanträde förfall föreligga för såväl ordinarie som vice ordförande, väljer Sällskapet tillfällig ersättare. Ordförande må
           tillåta person, som ej är ledamot av Sällskapet, att närvara vid sammanträde.

§ 29.   Omröstning sker öppet, utom i de fall sluten omröstning begärts och av Sällskapet beslutats.

§ 30.   Beslutsmässighet föreligger, när minst tio av Sällskapets röstberättigade ledamöter är närvarande. Röstning medelst fullmakt är icke tillåten.

§ 31.   Sällskapet förrättar styrelseval så att val sker till respektive poster. Samtliga val sker vid verksamhetsårets sista ordinarie sammanträde och omfattar:
           a) Styrelse,    
           b) revisorer och revisorsuppleant
           c) funktionärer, som omnämns i § 35
           d) övriga funktionärer, som ingår i Sällskapets nämnder och som skall utses av Sällskapet valnämnd
           e) ledamöter i Sigge Perssons och Alice Nybergs stiftelse för odontologisk forskning i enlighet med stiftelsens stadgar
           f ) styrelseledamöter i Sverker Toreskogs fond samt i Birgit och Holger Thilanders forskningsfond

           Samtliga val avser kalenderår såvida ej i stadgar, instruktioner eller bestämmelser annorlunda bestämts. De valda kan omväljas, såvida icke
           annorlunda är föreskrivet.

§ 32.   Sällskapets styrelse består av (antaget 2012): ordförande, 1:e sekreterare, 2:e sekreterare, kassaförvaltare, biträdande kassaförvaltare, klubbmästare,
           värd för fastigheterna, ordförande i kursnämnden, Webmaster med produktionsansvar av GTS´s hemsida samt en värd och kontaktperson för GTS´s
           fastighet ”Munhålan”.  Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande.
           Styrelsen är beslutsmässig, då samtliga medlemmar är kallade och minst sex är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
           ordföranden utslagsröst. All röstning inom styrelsen är öppen. För styrelsens medlemmar gäller av Sällskapet antagna instruktioner och bestämmelser.
           Till styrelsens möte kan representant för Odontologiska föreningens (OF) styrelse kallas vid behov i ärenden som berör fastigheten Änggården (”Munhålan”).

§ 33.   Sällskapets styrelse skall utse firmatecknare.

§ 34.   Styrelsen svarar för förvaltning och utveckling av Sällskapets fastigheter och ekonomiska tillgångar.

§ 35.   Inom Sällskapet skall vidare finnas en stadgekommitté med tre medlemmar. För dessa funktionärer gäller Sällskapets instruktioner. Inom Sällskapet skall
           dessutom finnas följande nämnder: kursnämnd, stipendienämnd, valnämnd, nämnd för utdelning ur Karl Fredrik Andrés fond samt nämnd för ekonomisk
           förvaltning av medlen i Sällskapets stiftelser och fonder. För dessa nämnders verksamhet gäller av Sällskapet antagna bestämmelser för nämnder och
           fonder ävensom för Elanderpriset.

§ 36.   Vid sammanträde med styrelser och nämnder skall föras protokoll, som justeras av respektive ordförande och ytterligare en ledamot.

§ 37.   Sällskapet utser bland sina ledamöter för varje räkenskapsperiod två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av räkenskaper och förvaltning.
           För revisorerna gäller Sällskapets instruktioner. I den årliga revisionen skall dessutom deltaga en auktoriserad revisor som utses av Sällskapet.

§ 38.   Sällskapet äger och förvaltar utan inskränkning sina tillgångar, avkastningen av sitt kapital och sina inkomster i egenskap av sammanslutning eller genom
           stiftelse, bolag eller dylikt, vilka då helt skall kontrolleras av Sällskapet. Ingrepp i eller ändringar av Sällskapets form av tillgångar eller ett flyttande av
           ägande- eller dispositionsrätten över tillgångarna fordrar beslut genom omröstning med minst 4/5 majoritet på två ordinarie sammanträden med minst tre
           och högst sex månaders mellanrum.

§ 39.   Nästkommande års budget med årsavgifter skall enligt § 11 fastställas på verksamhetsårets sista ordinarie sammanträde.

§ 40.   Senast under april månad skall vid ordinarie sammanträde förvaltnings- och revisionsberättelser samt dechargefrågan upptagas till behandling.
           Berättelserna skall vara tillgängliga för Sällskapets ledamöter senast då kallelse utgår. Frågor, som föranledes av föregående års bokslut, skall behandlas
           vid detta sammanträde.

§ 41.   Förslag till ändring av Sällskapets stadgar, §§ 1 – 41, instruktioner samt bestämmelser för nämnder, fonder och Elanderpriset, skall skriftligen inlämnas till
           styrelsen. Styrelsens yttrande skall utsändas till Sällskapets ledamöter senast med kallelsen till nästkommande ordinarie sammanträde. Ärendet behandlas
           och avgörs vid detta och det närmast följande ordinarie sammanträdet. Godkännes förslaget vid dessa båda sammanträden med minst 2/3 av de avgivna
           rösterna är det antaget.