Sverker Toreskogs fond och pris

§1.  Fonden initierades 2013 samma år som Sverker Toreskog avled och i samband med GTS 120 års jubileum. GTS avsatte pengar från jubileets
        överskott av sponsorpengar på initiativ från Farid Akhlaghi, Mikael Neuman och Birger Rockler. Fondens startkapital var 95.000 kr.
§2.  Fonden skall i första hand verka i Sverker Toreskogs anda vilket innebär samarbete mellan olika odontologiska verksamheter.
§3.  Sponsorpengar samt ekonomiska bidrag både från enskilda personer och företag/organisationer går oavkortat till fondens verksamhet.  Fonden
        erhåller dessutom tillskott från överskottsmedel av kursverksamhet i samband med de aktiviteter som anordnas via fonden. Målsättningen skall
        vara en kurs per år i Sverkers anda.
§4.  Till minne av Sverker Toreskog tilldelas årligen ett pris till en person inom odontologisk verksamhet i Sverkers anda.
§5.  GTS´s valnämnd förslår en fondstyrelse bestående av 3 tandläkare, medlemmar i GTS. Fondstyrelsen väljs i samband med val av övriga
        GTS-funktionärer. De utser inom sig ordförande och sekreterare. Vid första valtillfället väljs en ledamot för tre år, en för två år och en för ett år.
        Varje följande år sker nyval av det mandat vars 3-års förordnande tar slut. Två individer i tandvårdsbranschen som verkar i Sverkers anda kan
        adjungeras till styrelsen. Dessa behöver inte vara medlemmar i GTS.
§6.  Ordföranden och en ledamot från Sverker Toreskogs fond representerar GTS i Sverkerkommittén
§7.  Styrelsen skall sammanträda två gånger per år och kallelse meddelas senast 14 dagar före möte. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga 3 ordinarie
        styrelsemedlemmar är närvarande. Protokoll skall föras vid varje möte.
§8.  Fondens tillgångar skall förvaltas av Göteborgs tandläkarsällskaps nämnd för ekonomisk förvaltning av stiftelser och fonder, varvid såväl behovet
        av god avkastning som värdetillväxt skall beaktas. AV fondens avkastning skall 1/10 varje år läggas till kapitalet. Medlen skall ha sitt eget bankkonto
        i Sällskapet räkenskaper under de första fem åren.
§9.  Ändringar av dessa stadgar kan ske med villkor att det med fonden avsedda syftet iakttas.

Sverker Toreskogs pris

§1.   Sverker Toreskogs pris är ett samarbete mellan Göteborgs Tandläkare-Sällskap(GTS) och American Dental Society of Sweden (ADSS), för att hedra
        minnet av Sverker Toreskog.
§2.  GTS respektive ADSS utser 2 medlemmar vardera som bildar en kommitté, kallad Sverkerkommittén, för att hantera de praktiska detaljerna runt
        priset samt utse pristagare. Ordföranden och en ledamot från Sverker Toreskogs fond representerar GTS i Sverkerkommittén.
§3.  GTS´s Sverker Toreskogs fond utgör den ekonomiska grunden för priset där också alla insamlade medel förvaras.
§4.  Målsättningen är att priset utdelas 1 gång per år i samband med den Odontologiska riksstämman. Pristagaren offentliggörs vid en ¨Sverker-
        föreläsning¨ som hålls i Riksstämmans regi.
§5.  Prissumman uppgår till 15.000 kr under 2015-2017 för att därefter höjas med konsumentprisindex.
§6.  Priset kommer att utannonseras i Tandläkartidningen under juni månad och alla är välkomna att nominera pristagare. Priset kan tilldelas alla som
        verkar inom tandvårdsbranschen. Nomineringarna skall inkomma senast 1 oktober
§7.  Sverkerkommittén ska verka för att Sverkerfonden får in ekonomiska bidrag både från enskilda personer och företag/organisationer.
§8.  I anslutning till Riksstämman arrangeras en kvällsaktivitet där priset överlämnas.
§9.  Varje år arrangeras en kursdag på en fredag närmast 13 februari i Göteborg där olika föreläsare bjuds in inklusive den person som erhöll
        Sverkerpriset året innan. Om den 13 februari kommer i konflikt med februarilov kan kursdagen förläggas en fredag närmast Sverker Toreskogs
         begravningsdag (1/3).
§10. Övriga frågor i anslutning till Sverkerpriset kommer att hanteras av Sverkerkommitén.