Protokoll nr 3 fört vid GTS´s dechargmöte
den 27 april, 2023

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9 samt
på online-sändning.

Närvarande: Ordförande John Bratel, samt 20 ledamöter varav 2 hedersledamöter:
                     Claes-Göran Emilson och Mikael Neuman.

Dagordning

§ 1.   Mötet öppnandes av ordförande John Bratel.
§ 2.   Jessica Berglundh Gottlieb och Henrik Hjelte valdes till justeringspersoner.
§ 3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.   Ordförandes rapport
: John berättade att planerad relining senareläggs av
         ekonomiska skäl. Föreningen har likviditetsproblem för tillfället. Målet för i år
         är att budgeten ska bli noll och inte minus som föregående år.
         I ED9 är en lokal inte uthyrd och ytterligare en lokal är uppsagd. Dessutom
         har två hyresgäster signalerat om att de kanske inte är kvar nästa år.
         Styrelsen har beslutat att stiftelsernas tillgångar ska förvaltas av Handelsbankens
         stiftelseförvaltare då det är en mer långsiktig, transparent och ej personbunden
         lösning. Då GTS har fått påpekande från Länsstyrelsen att vi inte får låna av våra
         stiftelser kommer dessa lån nu lösas genom nya lån från Handelsbanken.
         I år firar GTS 130 år och det planeras en stor fest den 14 oktober. Mer information
         kommer.
§ 6.   Inval av medlemmar: Maral Dabirian Petra Vrecenar. Detta godkändes av de
         närvarande medlemmarna på mötet.
§ 7.   Förslag till inval av följande medlemmar: Jarali Ataolahi Ashkoor och Paula Hermez
         föreslås av Björn Andrén och Anna Torus. Mikael Granström föreslås av Marina Baza
         och Björn Andrén. Julia Buska, Johanna Karjalainen, Carina Bergqvist, Rasmus
         Källström, Unn Karlsson, Emelie Sjölin och Josefin Carlsson föreslås samtliga av
         Elin Thalin och Christina Hellgren. Detta godkändes av de närvarande
         medlemmarna på mötet.
§ 8.   Årsredovisning: Gunilla Fornmark presenterade verksamhetsåret 2022. Intäkter
         kommer bland annat från fastigheterna ED7 och ED9, samt Studentnämnden,
         Munhålan, och Egen verksamhet (medlemsintäkter, kursverksamhet etc.).
         Kostnader utgjordes utav bland annat GTS fastigheter, renovering av Munhålan,
         GTS kursverksamhet, och Klubbmästeriet. Sammanfattningsvis redovisas ett
         minusresultat på ca 1,4 miljoner kronor.
§ 9.   Revisionsrapport. Revisionsrapporten är klar och påskriven av revisorerna.
§ 10.  Ansvarsfrihet för styrelsen 2022. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022
          av medlemmarna.
§ 11.  Övriga frågor:  Två medlemmar, båda sittande i Nämnden för ekonomisk
          förvaltning, tog upp förvaltning av stiftelser och fonder till diskussion. De
          anser att de förändringar som styrelsen har gjort, dvs att flytta förvaltningen
          till Handelsbanken, är en stor förändring där Nämnden för ekonomisk
          förvaltning inte har varit delaktiga och där de anser att detta beslut inte skulle
          ha tagits av styrelsen utan att det skulle ha gått via omröstningar på allmänt
          möte. De undrar också varför styrelsen inte har använt sig av paragraf 38 i
          stadgarna, dvs tagit upp förvaltning av stiftelserna på allmänt möte för
          omröstning.
          Kassaförvaltare Gunilla Fornmark och ordförande John Bratel informerade
          om att då det inte sker någon avgörande förändring, utan att endast förvaltningen
          flyttas till Handelsbanken, så är det ett beslut som kan fattas av styrelsen utan att
          gå via omröstning på allmänna möten. Vidare informerade Gunilla och John om
          att styrelsen tagit ansvar mot medlemmarna genom att flytta förvaltningen då det
          är en långsiktig, säker och transparent lösning. De menade även att Nämnden för
          ekonomisk förvaltning informerats om detta. Styrelsen tar dock till sig att det finns
          medlemmar som inte är nöjda med transparensen runt detta beslut. Styrelsen
          kommer framgent arbeta med att förbättra sin kommunikation mot medlemmarna
          i Nämnden för ekonomisk förvaltning samt gentemot medlemmarna i föreningen.
§ 12.  Forskningspresentation av GTS stipendiater. Övertandläkare och doktorand Anna
          Trullenque Ericsson presenterade sin forskning om furkationsinvolverade tänder.
§ 13.  Mötet avslutades.

Göteborg den 27 april, 2023. 
 
John Bratel            Amina Basic        Jesiica Berglundh Gottlieb             Henrik Hjelte
Ordförande         1:a sekreterare              Justeringsperson                 Justeringsperson