Protokoll nr 6 fört vid GTS´s allmänna möte
den 12 november,2022

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9 samt på online-sändning.

Närvarande: Ordförande John Bratel, samt 37 medlemmar varav 3 hedersledamöter:
                      Karl-Erik Kahnberg, Mikael Neuman och Claes-Göran Emilson

Dagordning:
§ 1.   Mötet öppnades av ordförande John Bratel
§ 2.   Stig-Olof Eriksson och Marie Collin utsågs till justeringspersoner.
§ 3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5.   Ordförandes rapport
: Styrelsens ordförande John Bratel informerar om att hedersledamot
         KG Olsson, som har gjort stora insatser för GTS och bland annat suttit i GTS styrelse, har
         gått bort
         Renovering av Munhålan fortskrider enligt plan och beräknas bli klar till Lucia.
         GTS kommer att anordna någon form av event under våren för GTS medlemmar på
         Munhålan.  John informerade också om det kommande jubileumsåret.
§ 6.   Inval av medlemmar: Lisa Ylander, Yara Ibrahim, Johanna Carlberg, Simeon Mavropoulos
         Invalet bifölls av mötet.
§ 7.   Förslag till inval av medlemmar: Hanna Granmo föreslås av Cathrine Nylén och Romana
         Axelsson. Robel Dam föreslås av André Näf och Gabriella Meiri. Kristin Boivie föreslås av
         Erika Svenovius och Julia Olander. Anna Dahlén föreslås av Ida Brorson och Mathias Heinö.
         Hesam Sowlati föreslås av André Näf och Ahmed Hassan. Juliette Martinez Donato föreslås
         av Ida Brorson och Claudia Jaldin. Erika Toft föreslås av Nora Samuelsson och Sara Al-Badry.
         Förslaget godkändes av mötet.
§ 8.   Förslag på revidering av föreningens stadgar. 2:a läsningen. Claes-Göran Emilson, ledamot i
         stadgenämnden, redovisade en sammanfattning av de ändringar som gjorts med hjälp av
         ett bildspel. Stadgeändringsförslaget har funnits de senaste två månaderna på GTS hemsida
         för medlemmarna att läsa. Fyrtioen paragrafer har samlats ihop till 23 grundläggande
         paragrafer då det har varit upprepande text i de gamla paragraferna. Det har även gjorts nya
         tillägg där ledamöter i styrelser och nämnder väljs var tredje år istället för varje år som nu är
         fallet. Ordförande väljs som idag, ett år i taget. Även ny lydelse gällande firmatecknare, i de
         nya stadgarna, där enbart ordförande och kassaförvaltare är firmatecknare. GTS får som nu
         fem nämnder, tre stiftelser och sju fonder.
         Mikael Neuman yrkade på bordläggning. Han gavs också möjlighet att kort redogöra för ett
         alternativt stadgeförslag. Detta innehöll bl. a:
         -  Privattandläkarföreningen i Göteborg ska ärva GTS tillgångar ifall föreningen upphör
         -  Det ska ske en omdisposition av stadgarna
         -  Att kallelse till möten ska ske minst 14 dagar i förväg
        Även Marie Collin, Margareta Lindqvist och Stig-Olof Eriksson argumenterade för att bordlägga
        frågan, då de ansåg att invändningarna från ekonomiska nämnden är allvarliga och bör
        hörsammas.
        Ordförande John Bratel förordade att man röstar igenom det framlagda stadgeförslaget nu,
        då det alltid kommer att finnas invändningar mot ett stadgeförslag. I det framlagda förslaget
        så ansåg han, att det huvudsakligen är förändringar av redaktionell och språklig karaktär.  
        Därefter kan mindre justeringar lättare göras, i den mån medlemmarna anser det nödvändigt.
        Efter omröstning biföll mötet med stor majoritet förslaget att bordlägga frågan. De flesta med
        rösträtt röstade för Mikael Neumans förslag att bordlägga, John Bratel och Claes-Göran
        Emilson röstade emot.
§ 9.  Övriga frågor. Inga övriga frågor
§ 10. Kvällens föreläsning med Professor Lars Nordström var; ”Är det slut på globaliseringen nu
         när det byggs upp skyddsmurar och handelshinder?”
§ 11. Mötet avslutades
 
Göteborg 2022-11-12
 
 
______________________________                               ___________________________________
John Bratel                                                                      Amina Basic
Ordförande                                                                      1:a sekreterare                   
 
_________________________________                         ___________________________________
Stig-Olof Eriksson                                                             Marie Collin                                             
Justeringsperson                                                             Justeringsperson