Protokoll nr 5 fört vid GTS´s allmänna möte
den 6 oktober, 2022

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9
       samt på online-sändning.

Närvarande: Ordförande John Bratel, samt 45 medlemmar varav 7 hedersledamöter:
                      Catharina Hall, Karl-Erik Kahnberg, Mikael Neuman, Birger Rockler
                      Claes-Göran Emilson, Kjell Ludvigsson och Ingegerd Wieslander.

Dagordning

§1.    Mötet öppnades av ordförande John Bratel
§2.    Alice Rundquist och Stig-Olof Eriksson utsågs till justeringspersoner.
§3.    Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§4.    Föregående mötesprotokoll är ännu inte justerat, men kommer att läggas ut
         på hemsidan så snart det skett.
§5.    Ordförandes rapport:
 Styrelsens ordförande John Bratel rapporterade om att:
         Styrelsen arbetar med att organisera om den ekonomiska förvaltningen så att
         alla tillgångar och lån kommer att finnas i Handelsbanken.
         Renoveringen av Munhålan fortskrider. Nytt slutdatum för renoveringen är Lucia.
         Styrelsen har så smått börjat planera för GTS 130 årsjubileúm.
§6.    Inval av följande av följande personer:  Elmira Rahbar, Josefine Larsson, Tomas
         Jonhammar, Hanna Sundstöm, Magnus Hakeberg, Mersiha Torlakovic
§7.    Följande personer godkändes för inval:
         Lisa Ylander föreslås av Adnan Hajdarevic och Agneta Robertsson. Yara Ibrahim
         föreslås av Merilnda Zeneli och Shirin Najdi. Johanna Carlberg föreslås av Alice
         Rundqvist och Larisa Krekmanova. Simeon Mavropoulos föreslås av Amina Basic
         och Gunnar Dahlén.
§8.    Revidering av stadgarna. 1: läsningen.
         Claes-Göran Emilson redogjorde för stadgeändringsförslaget med ett bildspel.
         Inga frågor ställdes med anledning av förslaget. Stadgeändringsförslaget har
         funnits utlagt på hemsidan sedan i somras.
         Mikael Neuman föreslog att avgiften för seniora tdl, i stället för ett fast belopp
         som man fattar beslut om, skall utgöras som en procentsats av den normala
         avgiften. Frågan hänsköts till stadgenämnden att ta ställning till vid nästa
         revision av stadgan.
         Medlemmarna beslutar godkänna stadgeförslag vid 1:a läsning som första
         läsning med enhällig acklamation.
§9.    Inga övriga frågor
§10.  Prof. Bengt Hasséus föreläste om ”Potentiellt maligna orala slemhinne-
         sjukdomar och cancerutveckling – kliniska tecken och diagnostiska metoder
         för riskbedömning”.
§11.  Mötet avslutas
 
Göteborg den 6 oktober, 2022
 
John Bratel           Henrik Arvidsson        Alice Rundquist            Stig-Olof Eriksson  
Ordförande            2:a sekreterare         Justeringsperson           Justeringsperson