Protokoll nr 4 fört vid GTS´s allmänna möte 
den 26 augusti,2022

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9

Närvarande: Ordförande John Bratel, samt 63 medlemmar varav 3 hedersledamöter:
                      Catharina Hall, Karl-Erik Kahnberg och Mikael Neuman. Via länk deltog
                      även ytterligare medlemmar.

Dagordning

§1.    Mötet öppnades av ordförande John Bratel
§2.    Marie Collin och Björn Damberg utsågs till justeringspersoner.
§3.    Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§4.    Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§5.    Ordförandes rapport: John rapporterade att renoveringen av Munhålan nu är i
         full gång. Man har fått nya hyresgäster i på ED 9. Det finns nu möjlighet att söka
         forskningsstipendier fram till den 30 september. Det nya stadgeförslaget finns
         att läsa på GTS hemsida. Förslaget kommer upp till ett första beslut på nästa
         allmänna möte den 6 oktober.§
§6.    Inval av medlemmar: Alice Rundqvist, Armita Daraei, Emma Kensby, Tom Eriksson,
         Rebecka Moström, Nora Samuelsson. Dessa godkänns av medlemmarna.
§7.    Förslag till inval av medlemmar: Elmira Rahbar föreslås av Lena Hed och Roland
         Helfer. Shaza Byz föreslås av Maya Järvsén och Ingrid Silva. Josefine Larsson
         föreslås av Susanna Ekström och Oscar Persson. Tomas Jonhammar föreslås av
         Henrik Arvidsson och Fahimeh Farahmand. Hanna Sundstöm föreslås av Hannah
         Stensson och Anne Nilsson. Magnus Hakeberg föreslås av John Bratel och Bengt
         Hasséus. Mersiha Torlakovic föreslås av Hanna Arnell och Josefin Johansson.
         Dessa godkändes av medlemmarna.
§8.    Revisionsberättelse: Gunilla Fornmark sammanfattade valda delar av revisions-
         berättelsen. Revisorn rekommenderar mötet att fastställa resultat-och balans-
         räkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§9.    Ansvarsfrihet för styrelsen 2021. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021 av
         medlemmarna.
§10.  Fyllnadsval, ny styrelseledamot.
         Matilda Nygren föreslås som ny ledamot i styrelsen, ansvarig för Munhålan
         studentnämnd. Matilda Nygren valdes av mötet till ny styrelseledamot. 
§11.  Övriga frågor. Föreningens guldnål delades ut till de nya hedersledamöterna
         Karl-Erik Kahnberg och Mikael Neuman.
§12.  Docent och näringsfysiolog Ingrid Larsson höll kvällen föreläsning över ämnet:
         ”Kostens betydelse för hälsan och trender inom kostrådgivning”.
§13.  Mötet avslutas

Göteborg den 26 augusti 2022

John Bratel            Henrik Arvidsson             Marie Collin              Björn Damberg
Ordförande              2:a sekreterare.         Justeringsperson         Justeringsperson