Protokoll nr 3 fört vid GTS´s högtidssammanträde
med dechargemöte den 29 april, 2022.

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9 samt på online-sändning.

Närvarande: Ordförande John Bratel, samt 36 ledamöter varav 3 hedersledamöter:
                      Ingegerd Wieslander, Claes-Göran Emilson, och Catharina Hall.

Dagordning:
§ 1.    Mötet öppnandes av ordförande John Bratel.
§ 2.    Emina Cirgic och Bengt Hasséus valdes till justeringspersoner.
§ 3.    Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.    Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.    Ordförandes rapport
: John berättar att det är ett ständigt åtagande med att hålla föreningens
          tre fastigheter i skick. Snart kommer äntligen renoveringen av Munhålan igång.
          Stadgekommittén har inkommit med förslag på justeringar i föreningens stadgar till styrelsen
          och dessa kommer att presenteras för sällskapets medlemmar på första allmänna mötet i höst.
§ 6.    Inval av medlemmar: Anna Bove. Detta godkändes av de närvarande medlemmarna på mötet.
§ 7.    Förslag till inval av följande medlemmar: Alice Rundqvist föreslås av Josefine Vingsäter och
          Matilda Nygren. Armita Daraei föreslås av Roxana Madbeigi och Samira Alibegovic.
          Emma Kensby föreslås av Carl-Martin Carlehed och Julian Baranowski. Tom Eriksson föreslås
          av Daniel Hammarström och Patrik Malm. Rebecka Moström föreslås av Anneli Eideland och
          Daniel Wågsjö. Nora Samuelsson föreslås av Sara Al Badry och Reem Al Taha.
          Detta godkändes av de närvarande medlemmarna på mötet.
§ 8.    Årsredovisning: Gunilla Fornmark presenterade årsredovisningen. Föreningens intäkter kommer
          bland annat från fastigheterna ED7 och ED9 samt medlemsavgifter, kursnämnden och sponsorer.
          Kostnaderna utgörs framför allt av GTS fastigheter, övriga externa kostnader, samt personal-
          kostnader. Balans-och resultaträkningen gicks igenom. Sammanfattningsvis redovisas ett
          minusresultat på 1.913.145 kronor.
§ 9.    Revisionsrapport: Revisionsrapporten är klar men inte påskriven av revisorerna, varför denna
          punkt bordläggs. Revisionsberättelse läggs fram på nästa allmänna möte.
§ 10.  Ansvarsfrihet för styrelsen 2021. Även denna punkt bordläggs till nästa allmänna möte.
§ 11.  Utdelning av stipendier från GTS stiftelser och fonder. Ken Hansen, tidigare ordförande för
          stipendienämnden, delade ut GTS stipendier för 2021:
          Resebidrag SPAN: Adam Alvenfors, 12 000 kr; Nina Sabel, 8 000 kr
          Forskningsprojekt: Anna Trullenque Eriksson, 20 000 kr; Claudia Jaldin,20 000 kr;
          Emina Cirgic, 20 000 kr; Flaureta Rexhaj, 20 000 kr; Jack Hilon, 5 000 kr
          Shervin Akhlaghi, 15 000 kr
          Flertalet av stipendiaterna var närvarande och fick diplom och blommor.
§ 12.  Avtackningar: Catharina Hall, Karl-Erik Kahnbeerg och Mikael Neuman uppmärksammades,
          då de utsågs till hedersledamöter 2021. Den enda närvarande hedersmedlemmen
          Catharina Hall, tilldelades en guldnål.
          Tidigare styrelseordförande Margaretha Lindqvist, tidigare ordförande för stipendienämnden
          Ken Hansen, samt tidigare ordförande för kursnämnden och även tidigare styrelsemedlem
          Catharina Hall, avtackades alla för ett fantastiskt jobb med blommor och presentkort.
§ 13.  Övriga frågor: Inga övriga frågor.
§ 14.  Ordförande John Bratel delade ut 2021 års Elanderpris, till professor Agneta Robertson.
          Prismotiveringen var:  Årets Elanderpris går till en person som värnat om de minsta i många
          år, såväl i sin kliniska verksamhet som i sin forskarkarriär. Trygghet, smärtlindring och
          sedering har varit ett mantra som genomsyrat kliniken och studentundervisningen på såväl
          pedodontikliniken i Göteborg som utbildningskliniken för barntandvård. Personen i fråga är
          och har varit ledande inom Institutionen för odontologi och verkat för samarbete och
          samförstånd mellan Odontologens båda organisationer.
§ 15.  Föredrag av Elanderpristagaren professor Agneta Robertson ”Tandvård för barn, då och nu”.
§ 16.  Mötet avslutas.
 
Göteborg den 29 april, 2022
John Bratel                     Amina Basic                   Emina Cirgic                       Bengt Hasséus   
Ordförande 2022           1:a sekreterare              Justeringsperson                 Justeringsperson