Protokoll nr 7 fört vid GTS´s allmänna möte
den 7 december, 2021

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 71 ledamöter
                      varav 2 hedersledamöter: Claes-Göran Emilson och Catharina Hall

Dagordning
§ 1.    Mötet öppnades av ordförande Margaretha Lindqvist
§ 2.    Helena Hansson och Felix Andreasson utsågs till justeringspersoner.
§ 3.    Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes
§ 4.    Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.    Ordförandes rapport: Ordförande Margaretha Lindqvist berättar att hon har varit
          ordförande under två vanliga och två ovanliga år p.g.a. covid. De digitala möten
          som har hållits p.g.a. covid har fungerat bra.  De medlemmar som inte har kunnat
          delta fysiskt av olika anledningar har kunnat vara med digitalt. Deltagarantalet har
          varit drygt 50 medlemmar varje gång. Nu sänds allmänna möten digitalt varje gång.
          Det är Göteborgs Scenteknik som har installerat utrustningen i konferenssalen.
          Det har framgått att ett antal medlemmar alltid har svårt att delta fysiskt.
          Den 22:a januari är Högtidssammanträdet inplanerat och förhoppningen är att det
          ska kunna hållas.
          Fastigheterna renoveras ständigt. Det är planerat att relining ska göras snart,
          eftersom det hade skjutits upp p.g.a.covid. Ny hiss kommer att installerad i ED7.
          Trapphiss i ED9 är nu på plats. Samtliga lägenheter i ED7 är uthyrda.
          Munhålans fuktskada har ännu inte påbörjats. Det har varit förseningar p.g.a.
          utredningar kring brandsäkerheten. Bygglovet har kompletterats och så snart
          besked kommer kan renoveringen förhoppningsvis sätta igång.
          Fridas verksamhet har kommit igång och förhoppningen är att det ska fortsätta så.
          Kursverksamheten har gått bra i höst, med fulla kurser.
§ 6.    Inval av medlemmar: Maria Aldenbratt, Marie Hedvall, Elisabeth Vigmo Runström,
          Rebecka Greberg, Ann Axelsson Dextorp, Tommy Dextorp, Helena Chan,
          Wahaj Al-Saedi, Carolina Lind, Pedro Jimenez, Karl Vennman, Arthur Meland.
          Dessa godkändes av medlemmarna.
§ 7.    Förslag till inval av medlemmar: Markus Norén föreslås av Birgitta Düsterdieck och
          Eva Liljenfeldt. Eshan Asghari föreslås av Henrik Arvidsson och Fahimeh Farhmand.
          Susanna Ekström föreslås av Felix Andreasson och Frida Hansson.
          Dessa godkändes av medlemmarna.
§ 8.    GTS årsavgift för 2022 föreslogs förbli 475 kr för ordinarie och 300 kr för >65år.
          Detta godkändes av medlemmarna
§ 9.    Gunilla Fornmark föreslog en budget för 2022 där majoriteten av posterna förblir
          relativt oförändrade jämfört med 2021. Det kommer att bli ett underskott på ca 3miljoner
          främst p.g.a. planerade renovering av Munhålans källare.
          Förslaget godkändes av medlemmarna.
§10.   Valnämndens förslag på styrelser och nämnder för 2022 presenterades av valnämndens
          Farid Akhlagh. (Nya namn är understrukna):    

          Styrelse 2022:  Ordförande: John Bratel; 1:e sekreterare: Amina Basic; 2:e sekreterare:
          Henrik Arvidsson; Kassaförvaltare: Gunilla Fornmark; Bitr. kassaförvaltare: Josefine Vingsäter
          Fastighetsvärd: Bo Sundh; Klubbmästare: André Näf; Kursnämndens ordförande: Maria Nygren
          Webmaster: Claes-Göran Emilson;  Munhålans studentnämnd: Julian Baranowski
 
          Revisorer:  Stig-Olof Eriksson och Åke Lagerqvist; Revisorssuppleant: Jonas Sundberg
          Auktoriserad revisor: Jan Håkansson
          Stipendienämnden: Charlotte Andrén-Andås, Ted Lundgren, Mats Wallström, Jan Derks,
          Emina Cirgic
          Stadgekommitté: Claes Göran Emilsson, Gunnar Bergenholtz, Kjell Ludvigson
          Gustaf Björkmans fond: Farid Akhlaghi, Jan Holmström, Sibel Bergenblock, Brandon
          Washburn. Adjungerade tandtekniker: Ingmar Galéus, Macy Sahragard
          Nämnd för ekonomisk förvaltning av medlen i stiftelse och fonder: Mikael Neuman,
          Karl-Erik Kahnberg, Birger Rockler, Henrik Hjelte, Margaretha Lindqvist.
          Utsedda av styrelsen: Gunilla Fornmark, Josefine Vingsäter, Bo Sundh
          Birgit och Holger Thilander forskningsfond: Anna Bogren, Ted Lundgren, Mats Wallström
          Kursnämnd: Maria Nygren,ordförande. Ledamöter: Sara Thorbert Mros, Ulrika Stenman,
          Soraya Hosseini,Awara Amin, Emily S Veen, Felix Andreasson, Gita Gale, Peter Jonasson,
          Pär Olemyr
          Karl Fredrik Andrens Fond: Jonas Vogler, Karl Erik Kahnberg, samt en vakans.
          Sverker Toreskogs fond: Farid Akhlaghi, Anna Bogren, Niklas Häggström
          Sverker Toreskogs kommitté: Farid Akhlaghi, Anna Bogren samt Gunnar Håwi och Hans
          Nilsson, representant från ADSS)
          Valnämnd:  Farid Akhlaghi, Carl-Martin Carlehed, Ola Weding
          Samtliga förslag godkändes av medlemmarna.

§ 11.  GTS stipendiater för 2021 presenterades av Ken Hansen, ordförande för stipendienämnden.
          Resebidrag SPAN: Adam Alvenfors, 12 000 kr; Nina Sabel, 8 000 kr
          Forskningsprojekt: Anna Trullenque Eriksson, 20 000 kr; Claudia Jaldin, 20 000 kr
          Emina Cirgic, 20 000 kr; Flaureta Rexhaj, 20 000 kr; Jack Hilon, 5 000 kr; Malin Lam, 0 kr
          Shervin Akhlaghi, 15 000 kr
§ 12.  Till GTS Elanderpristagare 2021 utsågs Agneta Robertson, professor, Göteborgs Universitet
          med följande motivering: Årets Elanderpris går till en person som värnat om de minsta i många
          år, såväl i sin kliniska verksamhet som i sin forskarkarriär. Trygghet, smärtlindring och sedering
          har varit ett mantra som genomsyrat kliniken och studentundervisningen på såväl pedodonti-
          kliniken i Göteborg som utbildningskliniken för barntandvård. Personen i fråga är och har varit
          ledande inom Institutionen för odontologi och verkat för samarbete och samförstånd mellan
          Odontologens båda organisationer.
§ 13.  GTS stipendiater Malin Olsson Malm och Christina Mejersjö presenterade sin forskning.
§ 14.  Övriga frågor: Medlemmarna informerades om att Sverkerdagen planeras 11/2.
§ 15.  Föredrag av kvällens föreläsare Per Rehnberg “Dentala reflektioner från Abu Dhabi (och några
          andra ställen)”. Vi får bland annat höra om kliniken som Per startade i Abu Dhabi.
§ 16.  Mötet avslutas

Göteborg den 7 december, 2021
Margaretha Lindqvist          Amina Basic             Catharina Hall                  Björn Damberg 
Ordförande                        1:a sekreterare          Justeringsperson              Justeringsperson