Protokoll nr 6 fört vid GTS´s allmänna
möte den 5 november, 2021

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 20 ledamöter varav två
                      hedersledamöter: Claes-Göran Emilson och Catharina Hall

Dagordning:
§ 1.  Mötet öppnades av ordförande Margaretha Lindqvist
§ 2.  Lars Gustavsson och Claes-Göran Emilson utsågs till justeringspersoner
§ 3.  Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.  Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.  Ordförandes rapport: Ordförande Margaretha Lindqvist informerade om att
        allmänna möten även går att följa online numera. Trapphissen är nu installerad.
        I Munhålan måste brandskyddet uppdateras innan man kan gå vidare med
        renoveringen. Fridas verksamhet har kommit igång ordentligt efter covid.
        Det pågår en omarbetning av stadgarna där föreslagna förändringar kommer
        att presenteras och röstas om på allmänna möten så snart styrelsen har
        godkänt dem.
        Nästa möte är julbord som är inplanerat 7:e december
§ 6.  Inval av medlemmar: Elisabeth Raner, Isra Abbas Muhammed, Azzez Medhat,
        Lava Hermes, Marina Baza, Fanny Yahyapour, Sina Ardalani, Sara Hedberg,
        Vinita Patil, och Emily Walander. Dessa godkänns av medlemmarna
§ 7.  Förslag till inval av medlemmar: Maria Aldenbratt föreslås av Niclas Fagerberg
        och Fatma Uslu. Marie Hedvall föreslås av Niclas Fagerberg och Fatma Uslu.
        Elisabeth Vigmo Runström föreslås av Margareta Lingefjärd och Soraya
        Hosseini. Rebecka Greberg föreslås av Jonathan Stübner och Julian
        Baranowski. Ann Axelsson Dextorp föreslås av Maria Nygren och Anna
        Bogren. Tommy Dextorp föreslås av Maria Nygren och Anna Bogren.  Helena
        Chan föreslås av Sara Al-Badry och Reem Al-Taha. Wahaj Al-Saedi föreslås
        av Nils Borgvall och Lisa Ylander. Carolina Lind föreslås av Ulrika Stenman
        och Gunnar Stridh. Pedro Jimenez föreslås av Minh Olausson och Julia
        Dahlgren. Karl Vennman föreslås av Minh Olausson och Julia Dahlgren.
        Arthur Melandföreslås av Adnan Hajdarevic och Maria Klarén.
        Dessa godkändes av medlemmarna
§ 8.  Inga övriga frågor
§ 9.  Kvällens föreläsning ”Tandvårdsstöd och politik – går det ihop?”med
        Anders Jonsson.
§10. Mötet avslutas
 
Göteborg den 5 november, 2021

Margaretha Lindqvist     Amina Basic     Lars Gustavsson     Claes-Göran Emilson
Mötesordförande          1:a sekreterare   Justeringsperson     Justeringsperson