Protokoll nr 5 fört vid GTS´s allmänna möte
den 30 september, 2021

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 58 ledamöter varav två
hedersledamöter: Birger Rockler och Claes-Göran Emilson.

Dagordning:
§ 1.   Mötet öppnades av ordförande Margaretha Lindqvist
§ 2.   Matilda Nygren och Maria Nygren utsågs till justeringspersoner.
§ 3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.   Ordförandes rapport
: Styrelsens ordförande Margaretha Lindqvist berättade att
         det första fysiska mötet på GTS i år var kräftkalaset, innan dess har digitala möten
         hållits pga covid. Nu är förhoppningen att detta är över och att vi ska kunna umgås
         igen. På de digitala möten som genomförts har det visat sig att flertalet medlemmar,
         som tidigare inte haft möjlighet att vara med fysiskt, nu kunnat delta. Därför har en
         digital lösning utvecklats på GTS som ett komplement och det ska testas vid dagens
         möte.
         Det har inte hänt så mycket i föreningen sedan senaste mötet. Våra fastigheter behöver
         ständigt renoveras. Styrelsen har beslutat att det ska installeras en trapphiss mellan
         våning 3 och 4. Den felkopplade elen utreds fortfarande så att Frida kan ersättas för
         felbetalningar. Fridas verksamhet har nu kommit igång efter covid och hon kommer
         bl.a. att erbjuda After work i höst. Även GTS kurser har kommit igång och de har
         hittills varit välbesökta.
         Nästa allmänna möte, Gåsmiddagen, är den 5 november.
§ 6.   Inval av medlemmar: Malin Lam och Martin Lundh. Dessa godkänns av medlemmarna.
§ 7.   Förslag till inval av medlemmar: Elisabeth Raner föreslås av Gunilla Fornmark och
         Anette Ahlsén. Isra Abbas Muhammed, Azeez Medhatoch Lava Hermes föreslås av
         Jimmy Jour och Eva Olsson. Marina Baza föreslåsav Björn Andrén och Reem Al-taha.
         Fanny Yahyapour föreslås av Ella Yahyapour och Michaela Novotna. Sina Ardalani
         föreslås av Sayf Hosamaldin och Shervin Akhlaghi. Sara Hedberg föreslås av Josefine
         Vingsäter och Anna Borcic. Vinita Patil föreslås av Maria Bengtsson och Kristina
         Karlsson. Emily Walander föreslås av Jonas Sundberg och Josefine Vingsäter.
§ 8.   Inval av nya hedersledamöter: Catharina Hall, Karl-Erik Kahnberg och Mikael Neuman.
         Dessa godkändes av medlemmarna.
§ 9.   Övriga frågor. Inga övriga frågor.
§ 10. Presentation av kvällens sponsor DentFriends
§ 11. Utdelning av 2020 års Elanderpris som tilldelas professor emeritus Claes Reit
         Stipendienämnden föreslår årets mottagare av Elanderpriset 2020 med följande motivering:
         Vår kandidat har haft ett långt lärar- och forskarliv vid Institutionen för odontologi. Vår
         professor emeritus kan blicka tillbaka på ett långt yrkesliv fyllt med undervisning, forskning,
         klinik och musik. Många studentgenerationer har lärt sig allt om pulpans inre väsen och om
         etiskt förhållningssätt inom vården. Hans verksamhet spänner mellan clinical decision making,
         pedagogik, etik och Django Reinard.
§ 12. Föredrag av Elanderpristagaren Claes Reit - ”50 år i rotkanalen – dags att komma upp”
§ 13. Mötet avslutas
 
Göteborg den 30 september, 2021
 
Margaretha Lindqvist         Amina Basic.                Matilda Nygren                   Maria Nygren
Ordförande                        1:a sekreterare             Justeringsperson             Justeringsperson