Protokoll nr 4 fört vid GTS´s allmänna möte
den 27 augusti, 2021

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 36 ledamöter varav en
                     hedersledamot: Claes-Göran Emilson.

Dagordning
§ 1.   Mötet öppnades av ordförande Margaretha Lindqvist
§ 2.   Björn Damberg och Anneli Eidelandutsågs till justeringspersoner.
§ 3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.   Ordförandes rapport
. Styrelsens ordförande Margaretha Lindqvist skrev ett brev
         innan sommaren till sällskapets medlemmar i syfte att uppdatera om GTS. Styrelsen
         har under den senaste tiden främst träffats digitalt pga. covid men vågade ha ett
         fysiskt möte i mitten på juni. Förra året kunde kräftkalaset hållas samt ett allmänt
         möte i oktober innan det var dags att ställa in övriga möten pga covid. Tre digitala
         allmänna möten har hållits under 2021 med många medlemmar, där även de som
         bor utanför Göteborg deltagit. Därför sker nu en digitalisering av våra allmänna
         möten så att de som inte kan komma på plats kan delta digitalt även i framtiden.
         Fastigheterna ED7 och ED9 behöver ständigt åtgärdas. Fuktskador har åtgärdats
         och det sker renoveringar innan ny uthyrning. Den felkopplade elen utreds
         fortfarande så att Frida kan ersättas för felbetalningar.
         Det har varit jobbigt för Frida pga covid. Hon har haft luncher bl.a. GTS har försökt
         att stötta henne med bl.a. ett lån.
         GTS kurser är planerade att starta i höst.
         Nu är förhoppningen att smittan ska avstanna och att vi kan återgå till det normala
         och umgås i höst. Nästa allmänna möte är den 30 september. Då ska Elander-
         pristagaren Claes Reit föreläsa.
§ 6.   Inval av medlemmar: Oscar Persson och Aorra Naji. Dessa godkändes av medlemmarna.
§ 7.   Förslag till inval av medlemmar: Malin Lam föreslås av Nina Sabel och Emina Crigic.
         Martin Lundh föreslås av Bengt Hasséus och Marie-Louise Sellgren. Dessa godkändes
         av medlemmarna.
§ 8.   Förslag till nya hedersledamöter: Catharina Hall och Mikael Neuman föreslås av styrelsen
         efter att ha nominerats av Bengt Hasséus och Mats Wallstöm. Karl-Erik Kahnberg föreslås
         av styrelsen efter att ha nominerats av Bengt Hasséus och Claes-Göran Emilson.
         Dessa godkändes av medlemmarna.
§ 9.   Övriga frågor. Inga övriga frågor.
§ 10. Mötet avslutas

Göteborg den 27 augusti, 2021

Margaretha Lindqvist         Amina Basic.              Björn Damberg                Anneli Eideland 
Ordförande                       1:a sekreterare           Justeringsperson             Justeringsperson