Protokoll nr 2 fört vid GTS´s allmänna möte
den 18 mars, 2021

Sammanträdet ägde rum online via Zoom

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 52 ledamöter varav tre heders-
                      ledamöter: Claes-Göran Emilson, Ingegerd Wieslander och Birger Rockler

Dagordning
§ 1.   Mötets öppnande
§ 2.   Bo Sundh och Bengt Hasséus utsågs till justeringspersoner.
§ 3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.   Ordförandes rapport
: Margaretha berättar att fuktskador har renoverats och
         lägenheter där hyresgäster byts ut fräschas upp innan ny uthyrning.
         Renovering av Munhålan är på gång.  GTS försöker stötta Frida så gott det går.
         Styrelsen har beviljat att efterskänka hyra för i somras till Frida samt beviljat ett
         lån på 100 000 kr, vilket är vad hon har begärt. Styrelsen arbetar vidare med
         digitaliseringen samt ev. inköp av utrustning för att kunna hålla möten och
         kurser i framtiden även online, som ett komplement till fysiska möten.
§ 6.   Inval av medlemmar: Amirphasa Dasma. Detta godkändes av medlemmarna.
§ 7.   Övriga frågor: Forskningspresentation av GTS stipendiater:
         Kristina Skallsjö berättade om en internationell multicenterstudie på patienter
         som genomgått stamcellstransplantation. All data har nu samlats in och många
         patienter har orala besvär.
         Carolina Bertilsson berättade om sin studie på material från Nya Lödöse, sent
         1400-tal till år 1620, där tandhälsan undersöktes. Många individer hade karies.
         Nästa möte, Dechargemötet, är planerat 22 april online via Zoom
§ 8.   Mötet avslutas

Göteborg den 18 mars, 2021
 
Margaretha Lindqvist        Amina Basic              Bo Sundh            Bengt Hasséus
Ordförande                     1:a sekreterare       Justeringsperson    Justeringsperson