Protokoll nr 4 fört vid GTS´s allmänna möte
den 30 augusti, 2019

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 27 ledamöter varav två
                      hedersledamöter: Birger Rockler och Claes-Göran Emilson.

Dagordning
§1.    Mötets öppnande
§2.   Anders Holmén och Ulf Jönsson utsågs till justeringspersoner.
§3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§5.   Ordförandes rapport
: I köket har klinker gått sönder och en fuktskada upptäckts.
        Hela golvet är drabbat och det rör sig om ett gammalt ”fuskbygge”. Frida har därför
        inte kunnat ha sin ordinarie verksamhet de senaste 3 månaderna. Åtgärd av skadan
        har påbörjats men inte färdigställts ännu.
        Ny projektor har nu installerats i konferenssalen.
        För en vindsvåning i fastigheten på ED7 krävs nu ytterligare en utrymningsväg enligt
        räddningstjänsten. Styrelsen har överklagat beslutet men har uppfattat att det troligtvis
        inte kommer att ändras utan planerar nu för denna utrymningsväg.
        Munhålan har också fuktskada, i källaren. Arbetet med detta har inte färdigställts ännu.
        Den 8 oktober hålls nästa möte. Gåsmiddagen är planerad 9 november, och 12 december
        är det julbord.    Kvällens sponsor är Neoss
§6.   Inval av medlemmar: Ingemar Frickner, Magnus Lindskog, Adnan Hajdarevic,
        Linnea Eliasson, Tommaso Padula, Anna Ydenius Alian, Anna Trullenque Eriksson,
         Marija Cetinic och Jan-Anders Ekelund. Dessa godkänns av medlemmarna.
§7.    Förslag till inval av medlemmar: Hoda Rahimi föreslås av Helene Carlander och Birgitta
         Lindskog. Glenn Johnsson föreslås av Anna Hellberg och Johan Hulmén.
         Samrand Ahmad föreslås av Björn Andrén och Hossein Ghaderi.Julian Baranowski
         föreslås av Margaretha Lindqvist och Jessica Berglundh.Rumi Enomoto-Stignor föreslås
         av Björn Andrén och Cecilia Johansson. Dessa godkändes av medlemmarna.
§8.    Revisionsberättelse. Gunilla Fornmark sammanfattade valda delar av revisionsberättelsen.
§9.    Ansvarsfrihet för styrelsen 2018. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§10.  Övriga frågor.  Det kommer att ske ett fyllnadsval i styrelsen vid nästa möte.
         Julian Baranowski är föreslagen som ny ledamot, ansvarig för Munhålan
§11.  Mötet avslutas
 
Göteborg den 30 augusti, 2019
 
Margaretha Lindqvist               Amina Basic                         Anders Holmén                 Ulf Jönsson
Ordförande                             1:a sekreterare                     Justeringsperson             Justeringsperson