Protokoll nr 3 fört vid GTS´s dechargemöte den 16 april, 2019

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 42 ledamöter varav tre hedersledamöter: Claes-Göran Emilson,
Birger Rockler och Ingvar Olemyr.

Dagordning

§1.    Mötets öppnades av ordförande Margaretha Lindqvist 
§2.    Farid Akhlagi och Jonas Vogler utsågs till justeringspersoner
§3.    Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§4.    Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§5.    Ordförandes rapport. Margaretha berättar om relining och uppfräschning av gårdarna på ED7 och ED9.
         Ny projektor i föreläsningssalen är på gång att inhandlas. Källaren på Munhålan ska renoveras pga fuktskador.
         Liksom förra året blir det ingen vårfest i år utan istället en kräftfest den 30 aug.
         Höstens allmänna möten inleds med kräftfesten den 30 augusti.
         Övriga allmänna möten hålls den 8 oktober, 9 november (gåsmiddag), och 12 december (julfest).
         Jonas Vogler informerar om KFA. Ingen antas kunna söka pengar ur fonden, då statuten är otidsenliga.
         Bengt Hasséus tar på sig uppgiften att utforska möjligheten till permutation.
§6.    Förslag till stadgar för Thilanderfonden. Claes-Göran Emilson informerar om stadgarna till Thilanders forskningsfond.
         Han uppmanar medlemmarna att läsa dessa på GTS hemsida. Stadgarna godkändes av medlemmarna. Förslaget har
         nu godkänts en andra gång, vilket innebär att stadgarna nu formellt har fastställts och träder i kraft. År 2020 kan det
         första stipendiet komma att delas ut.
§7.    Översyn av vissa stadgar. Claes-Göran Emilson berättar att GTS består av olika medlemskategorier, såsom aktiva,
         passiva, korresponderade och hedersledamöter. Även kategorin seniormedlemmar borde tillkomma anser Claes.  
         Dessa ska inte väljas in utan anmäler sig bara, och betraktas som passiva, alltså har ingen rösträtt. Även denna
         stadgeändring godkändes av medlemmarna och har nu godkänts vid två tillfällen, vilket betyder att den nu träder i kraft.
         Styrelseval ska hållas till såväl Sverkerfonden som till BibiThilanders fond. Stadgarna för Thilanderfonden och
         Sverkerfonden ska tilläggas GTS stadgar. Förslag till Elanderpriset, samt förslag på pristagare till andra nämnder och
         fonder skall inlämnas senast i augusti istället för senast mars. Samtliga förslag till ändring godkändes av medlemmarna.
§8.    Inval av medlemmar: Margareta Goralska. Detta godkändes av medlemmarna.
§9.    Förslag till inval av medlemmar: Ingemar Frickner föreslås av Stig-Olof Eriksson och Per Gabrielsson. Magnus Lindskog
         föreslås av Mikael Neuman och Henrik Arvidsson. Adnan Hajdarevic föreslås av Birgitta Jälevik och Larisa Krekmanova.
         Linnea Eliasson föreslås av Bie Holtz och Anna Lena Axelsson. Tommaso Padula föreslås av Ken Hansen och
         Helene Carlander Lindén. Anna Ydenius Alian föreslås av Amina Basic och Cecilia Hansson. Anna Trullenque Eriksson
         föreslås av Amina Basic och Cecilia Hansson. Marija Cetinic föreslås av Mandana Hadjikani och Gunilla Ahlberg.
         Jan-Anders Ekelund föreslås av Mandana Hadjikani och Gunilla Ahlberg. Detta godkändes av medlemmarna.
§10.  Årsredovisning: Gunilla Fornmark föredrog årsredovisningen och uppgifterna finns tillgängliga på hemsidan.
         GTS hade under det gångna året intäkter på 4.379.000 kronor och utgifter på 4.284.800 kronor.
         Detta innebär 94.200 kronor i vinst. Årsredovisningen godkändes av medlemmarna.
§11.  Revisionsrapporten presenterades inte då samtliga styrelseledamöter ännu ej skrivit på pga frånvaro. Den kan läsas
         på hemsidan när den skrivits under. Beslut om ansvarsfrihet fattas således vid nästa möte i samband med
         kräftskivan i augusti.
§12.  Kvällens föreläsare var Cecilia Bothorp med temat: “OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG – ETT ÄVENTYR”.
         Cecilia är eventansvarig på Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC). Hon berättade om bakgrunden till skeppet,
         uttagning av besättningar och visade bilder från olika händelser då skeppet varit ute och seglat runt om I världen.
         Även planerad framtid för skeppet vid ny kaj informerade hon om. Redan nu kan skeppet hyras för olika event.
§13.  Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
 
Göteborg den 16 april, 2019
 
Margaretha Lindqvist                Henrik Arvidsson               Farid Akhlagi                    Jonas Vogler  
Ordförande                               2:a sekreterare                  Justeringsperson              Justeringsperson