Protokoll nr 2 fört vid GTS´s allmänna möte den 6 mars, 2019

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 62 ledamöter varav två hedersledamöter: Claes-Göran Emilson och
                      Kjell Ludvigsson.

Dagordning:
§1.   Mötets öppnande
§2.   André Näf och Ulf Jönsson utsågs till justeringspersoner.
§3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§5.   Ordförandes rapport
: Margaretha berättar om renoveringar som skett, bl.a. relining och uppfräschning av innegårdar.
        Det har kommit nya krav på nödutgång från vindsvåning som det ska fattas beslut om. Även GDPR arbetas det med.
        GTS har fått gåvor, en spitton samt tre kopparstick. Den 16 april  är nästa möte, dechargemötet. I slutet på augusti
        blir det kräftfest. Kvällens sponsor är Implant solutions
§6.   Förslag till stadgar för Thilanderfonden. Claes-Göran Emilson informerar om föreslagna stadgar till Thilanders
        forskningsfond. Dessa godkänns av medlemmarna. (Förslaget till stadgarna finns tillgängligt på GTS hemsida)
§7.   Översyn av vissa stadgar.
        Claes-Göran Emilson informerar om föreslagna uppdateringar av GTS stadgar. Det ska bli lättare att återkomma som
        medlem i GTS och att som senior bli medlem. Se hemsidan för fullständiga förslaget. Dessa godkänns av medlemmarna.
§8.   Inval av medlemmar: Marcus Forsberg, Josefin Johansson, Joakim Nordin. Detta godkändes av medlemmarna.
§9.   Förslag till inval av medlemmar: Margareta Goralska föreslås av Ajla Kurtagic och Mikael Neuman. Detta godkändes av 
        medlemmarna.
§10.  Övriga frågor. Inga övriga frågor.
§11.  Forskningspresentation av GTS stipendiat, tandläkare Jack Hilon. Jack har i sin multicenter studie jämfört
         implantatöverlevnad hos patienter som har fått antibiotika jämfört med utan antibiotika. Det konstaterades en bättre
         implantatöverlevnad hos patienter som hade fått antibiotika.
§12.  Kvällens föreläsning: ”Min gastronomiska resa - Bordeaux med provning”med Ulf Wagner. 
         Bordeaux är världens största producent av kvalitetsvin. Medlemmarna fick bl.a. lära sig om Bordeaux’s historia, klimatet,
         klassificeringarna samt att vinet ska lagras länge. Efter föreläsningen följde vinprovning av olika Bordeaux viner.
         På GTS hemsida finns ett utförligare reportage från vinprovningen samt uppgifter om de viner som provades.
§13.  Mötet avslutas.

 
Göteborg den 6 mars, 2019 
 
Margaretha Lindqvist                    Amina Basic                       André Näf                            Ulf Jönsson 
Ordförande                                 1:a sekreterare                  Justeringsperson                  Justeringsperson