Protokoll nr 1 fört vid GTS´s högtidssammanträde den 19 januari 2019

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 27 ledamöter varav 3 hedersledamöter: Ingegerd Wieslander, Claes-Göran Emilson
                      och Bengt Waldenström. Hedersgäst: Olle Larkö, vice ordförande Göteborgs Läkarsällskap
Dagordning:
§1.
  Mötets öppnande
§2.   Pia Forssberg och Lennart Göransson utsågs till justeringspersoner.
§3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§5.   Ordförandes rapport
: Margaretha berättar att det ständigt pågår renovering av fastigheterna. Innegårdar, ventilation och porttelefon
        har åtgärdats. Även stereo och bardisk har bytts ut. Ny projektor ska köpas in. Vid möte tidigare i år med vd Ulf Gärdhagen från
        Kjellberg & Möller och tre av hans medarbetare fick styrelsen ytterligare information gällande reliningen, som ska påbörjas inom kort.
        Munhålan har en fuktskada som ska åtgärdas. Samtliga lokaler på Erik Dahlbergsgatan 7 och 9 är uthyrda.
        Kvällskurserna har varit välbesökta under 2018.  Arbetet med de testamenterade pengarna från Birgit Thilander pågår och ett förslag
        gällande stadgarna för den planerade fonden ska läggas fram på ett allmänt möte inom en snar framtid.
        Under 2018 har allmänna möten med mycket varierande föreläsningar hållits. Det har handlat om hälsa, champagne, resor, broar, m.m.
        Eftersom det har varit svagt intresse för vårfesten, hölls det en kräftfest istället. Detta var mycket lyckat och ska upprepas även
        under 2019. Den 16 november hölls Jubileumsfesten då GTS firade 125 år. I år firar GTS 126 år.
        Vårens allmänna möten äger rum den 6 mars och 16 april. Den 6 mars planeras en vinprovning med Ulf Wagner och den 16 april hålls
        dechargemötet. Margaretha tackar styrelsemedlemmarna för det gångna året.
§6.   Sekreterarens årsrapport: Amina presenterar allmänna möten, kurser och festligheter som ägt rum under 2018 samtidigt med ett bildspel.
§7.   Ekonomirapport: Kassaförvaltare Josefin Vingsäter kunde tyvärr inte närvara men har meddelat att det inte har skett några förändringar
        jämfört med vad som presenterades vid förra mötet. Ekonomin är god.
§8.   Inval av medlemmar: Cecilia Helmbäck, Tobias Jendeby, Johan Nord, Nousin Danesh, Avesta Haider, Lorena Lillieström
        Detta godkändes av medlemmarna.
§9.   Förslag till inval av medlemmar: Marcus Forsbergföreslås av Elin Thalin och Jessica Berglundh. Josefin Johanssonföreslås av
        Hanna Arnell och Björn Andrén. Joakim Nordinföreslås av Elham Salem och Ludvig Hansson. Detta godkändes av medlemmarna.
§10.  Utdelning av stipendier från GTS stiftelser och fonder. Ken Hansen, ordförande för stipendienämnden och
         Margaretha Lindqvist delade ut GTS stipendier 2018: Zahra Alhakim,resebidrag 11 000 kr;  Emma Wigsten, forskningsanslag 13 000 kr
         Java Walladbegi,forskningsanslag 20 000 kr;  Claudia Jaldin,forskningsanslag 13 000 kr
         Två av stipendiaterna, Emma Wigsten och Claudia Jaldin, var närvarande och fick diplom och blommor.
§11.  Övriga frågor.  Bertil Hager lämnar över en present, en spitton från 1800-talet, till GTS.
§12.  Styrelseskifte. Tidigare styrelsemedlemmar Emina Cirgic, Karin Lundin och Jessica Berglundh avtackas för ett fantastiskt jobb med
         blommor och presentkort.
         Den nya styrelsen presenteras. Styrelse 2019:
         Ordförande: Margaretha Lindqvist;  1:e sekreterare: Amina Basic;  2:e sekreterare: Henrik Arvidsson
         Kassaförvaltare: Josefine Vingsäter;  Biträdande kassaförvaltare: Gunilla Fornmark; Fastighetsvärd: Bo Sundh; Klubbmästare: André Näf;
         Kursnämndens ordförande: Catharina Hall;  Webmaster: Claes-Göran Emilson;  Munhålans studentnämnd: vakant
§13.  Utdelning av 2018 års Elanderpris, som tilldelas professor Maurits Persson, professor emeritus i ortodonti vid Umeå Universitet.
         Maurits kunde tyvärr inte närvara idag, eftersom han på dagen fyller 80 år och ska fira detta med sin familj. Förhoppningen är
         att Maurits ska kunna komma vid ett annat tillfälle och hålla ett föredrag. Stipendienämnden föreslår årets mottagare av
         Elanderpriset 2018 med följande motivering: Kandidaten är en GTS-medlem i förskingringen. Nu, som professor emeritus, kan
         kandidaten blicka tillbaka på ett långt yrkesliv fyllt med forskning, klinik och undervisning. Under sin livsgärning har kandidaten
         hunnit bli en profil inom sitt ämne. Forskningskontakten med Göteborg har funnits hela tiden.
§14.  Föredrag av Ken Hansen ”Ortodonti i tiden”. Ken inledde sin föreläsning om att berätta om Invisalign och Inmanaligner samt den
         något ifrågasättande marknadsföringen kring dessa. Han menar att det är viktigt att behandlare har kunskaper och förmågan att
         kunna förutsäga slutresultaten för att undvika större problem som annars kan uppkomma i samband med behandling. Annat som
         togs upp i föredraget var hur prioriteringar inom ortodontin sker samt att vårdval enligt Ken inte är möjligt inom ortodontin eftersom
         patientunderlaget är för litet överallt i regionen utom i Göteborg och möjligtvis Borås. Övrig apparatur som diskuterades var
         Incognito, Ludwig appliance, Myobrace och GOPEX. Föredraget avslutades med en diskussion kring retention.
§15.  Mötet avslutas.

 
Göteborg den 19 januari 2019
 
Margaretha Lindqvist                      Amina Basic.                              Pia Forssberg                              Lennart Göransson                                                       
Ordförande                                    1:a sekreterare                            Justeringsperson                          Justeringsperson