Victor Bensow 
Ordförande 1893-96 och 1903-04 

 

Victor Bensow föddes den 13 februari 1854 i Stockholm. Fadern var hovtandläkaren Simon Bensow, som hade börjat sin tjänstgöring som tandläkare hos hovtandläkare David Wallenstein vid det kejserliga ryska hovet i S:t Peterburg i november 1852.
     Victor Bensow kom i många avseenden att gå i sin fars fotspår. Simon Bensow var en av förgrundsgestalterna vid tillkomsten av Svenska Tandläkare-Sällskapet och var även med om att bilda Den Skandinaviska Tandläkarföreningen. Victor Bensow är en av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stiftare.
     Båda studerade odontologi och verkade som tandläkare ute i Europa. Simon startade en tandläkarutbildning i Stockholm medan Victor grundade Tandläkarinstitutet i Göteborg 1887. Simon inrättade en klinik för tandvård för mindre bemedlade i Stockholm och Victor gjorde samma sak i Göteborg.
     Victor Bensow kom till Göteborg 1878 efter en kort tid i Finland. Dessförinnan hade han verkat som tandläkare i Paris i ett års tid. I Göteborg öppnade Victor en privatpraktik på Södra Hamngatan 29 1 tr. upp. Bostaden hade ett vackert läge med fri utsikt över Gustav Adolfs torg. Genom goda relationer med bl. a. Pontus Fürstenberg kom han snart i kontakt med stadens rika köpmansfamiljer och fick en betydande praktik. Somrarna tillbringades på Långedrag, stadens närmaste badort.
     Efter några års praktik i  Göteborg insåg Victor Bensow hur stort behovet var för fattigt folk att få hjälp för tandvärk, även om det i huvudsak endast kunde komma ifråga att ta bort sjuka tänder. Yrket var inte enbart en inkomstkälla. Det gav rätt att hjälpa och lindra.

Polikliniken
År 1883 ingav han till Göteborgs stadsfullmäktige en skrivelse med följande lydelse: ”Då det torde vara av behovet påkallat att här i staden inrätta en poliklinik för behandling av sådana tand- och munsjukdomar, som tillhöra tandläkarnas verksamhetsområde, får undertecknad, som är villig att utan någon gottgörelse förestå en dylik poliklinik, härmed vördsamt anhålla, att herrar stadsfullmäktige ville anvisa lämplig lokal samt att anslå dels ett belopp av 600 kronor en gång för alla att mot redovisningsskyldighet användas för inköp av nödvändiga instrumenter, varav jag inte förut har dupletter, dels årligen ett belopp av 120  kronor för lokalens iordningställande, mot villkor att jag minst tre gånger i veckan, en timma varje gång, lämnar medellösa patienter hjälp och råd uti alla de sjukdomar, som av tandläkare kunna behandlas.”
      Förslaget tillstyrktes av hälsovårdsnämnden och den 4 maj 1884 öppnades polikliniken i auktionskammarens hus vid Vallgatan nr 10. Den flyttades 1889 till Tandläkareinstitutets lokal vid Magasinsgatan 7 och 1894 till Gamla vattenreservoaren vid Kungsportsplatsen. Vattenreservoaren revs 1899 i samband med igenfyllning av Östra hamnkanalen, varvid polikliniken fick en mer ändamålsenlig lokal i gamla artillerikasernen vid Kaserntorget. Intill 1910 hade polikliniken besökts av över 41 000 personer. I 22 år hade den skötts kostnadsfritt av Bensow. En undersökning 1903 visade att bara en tredjedel av klientelet utgjordes av medellösa. Från år 1906 utgick ett arvode till föreståndaren om 500 kronor per år, vilket senare höjdes till 1000. Victor Bensow skötte polikliniken till 1925.

Tandläkarinstitutet
Tillsammans med tandläkaren Hjalmar Carlson företog Victor Bensow sommaren 1888 en studieresa till Berlin, vid vars Tandläkareinstitut professorer och lärare ställde sina planer och program till förfogande. Bensow besökte följande år instituten i Paris och London.
   Sedan Kungl. Medicinalstyrelsen godkänt upprättandet av ett Tandläkareinstitut i Göteborg för utbildning av tandläkarekandidater, utsände Bensow och Carlsson i juni 1889 ett cirkulär med redogörelse för Institutets organisation och ändamål. Inrättningen kom att förläggas till Magasinsgatan 7. Efter en treårig kurs bereddes eleverna tillfälle att avlägga tandläkarexamen inför Kungl. Medicinalstyrelsen i Stockholm. Åren 1889, 1890, 1891 och 1892 var antalet elever 11, 18, 23 och 22. Dessutom följdes verksamheten av ett antal medicine kandidater.
    Kungl. Medicinalstyrelsen, som ensam ägde rätt att utexaminera tandläkare, vägrade emellertid institutet examensrätt. Trots att något liknande institut ännu inte fanns i Stockholm. Göteborgs Tandläkarinstitut nedlades som en följd av detta 1893. Stockholms Tandläkarinstitut öppnades först vid sekelskiftet.

Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Från 1885 hade de legitimerade tandläkarna i Göteborg träffats regelbundet. Den 19 januari 1893 samlades på Victor Bensows initiativ fem tandläkare på  Hotel Christiania (nuvarande Hotel Eggers). De närvarande var överens om att en sammanslutning borde bildas. En månad senare hade ytterligare fem tandläkare anslutit sig, därav var en från Borås och en från Varberg. Victor Bensow blev det nya sällskapets förste ordförande under åren 1893-96.

Skoltandvården
Omkring sekelskiftet var karies jämte tuberkulos den mest utbredda folksjukdomen. Victor Bensow var villig att göra en personlig insats för tandhälsan. Man kan säga att han var beredd att bokstavligen gå till roten med det onda. Det gällde att så tidigt som möjligt rädda barnens tänder.
    I samverkan med Folkskolestyrelsen i Göteborg undersökte Bensow 1904 2000 barn vid stadens folkskolor. Resultatet, som presenterades för myndigheterna, visade att 99% av barnen hade mer eller mindre angripna tänder.
    Inom Göteborgs Tandläkare-Sällskap tillsattes en Hygienkommitté som utarbetade förslag till en försöksklinik för ett antal klasser inom två av stadens folkskolor. Sedan stadsfullmäktige i september 1908 beviljat medel, igångsattes arbetet, vars resultat efter några år uppvisades för representanter ur hälsovårdsnämnden och folkskolestyrelsen. Såsom jämförelse visades en ”ur högen” tagen skolklass, som ej fått behandling. Resultatet var slående.
    År 1911 biföll Göteborgs stadsfullmäktige utan meningsskiljaktighet en framställning från stadens folkskolestyrelse att utsträcka tandvården till samtliga ca 18 000 skolbarn. Såsom föreståndare för kliniken genomförde Bensow ett nydaningsarbete av stora mått. Hans organisationsförmåga och ledaregenskaper kom till sin fulla rätt. Den successiva utvidgningen av kliniken krävde åtta år för att genomföras. Genom föredrag i skolorna spreds insikten om munhygienens nödvändighet. Då Victor Bensow 1925 drog sig tillbaka med pension kunde han överlämna en verksamhet, som redan i många år tillgodosett såväl folkskolornas som en del andra skolors rationella tandvård.

Victor Bensows trappa
En trappa som går upp mot Odontologen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset heter Victor Bensows trappa. Ja, nog är Victor Bensow  väl värd att få en trappa uppkallad efter sig. Särskilt en trappa som leder upp till Odontologen men också till den Göteborgska tandvårdens rötter.

Kjell Ludvigsson

Som faktaunderlag har använts ”Victor Bensow en släktkrönika” av Einar Bensow samt Göteborgs Tandläkare-Sällskaps historia 1893-1943.