Jan Erik Lövgren

 

Efter avlagd tandläkarexamen vid Tandläkarhögskolan i Malmö arbetade Jan Erik på Folktandvården i Sjöbo ett par år innan han startade egen privatpraktik i Göteborg. Med tiden blev han ordförande i Göteborgs privattandläkares förening och ordförande i förbundsavdelningen. Under åren 1976-77 som ordförande i GTS genomgick Tandläkaresällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan en omfattande renovering. Efter ordförandetiden var han verksam i kurs- och förtroendenämnderna. 
    I samband med att GTS firade sitt 100-årsjubileum 1993 var Jan Erik en av de personer som fick FDI, World Dental Federation, att förlägga sin årliga världskongress till Göteborg. För sin insats utsågs Jan Erik vid GTS´s högtids-sammanträde till sällskapets hedersledamot. 
    Utöver sin odontologiska verksamhet var han under lång tid med i Frimurarlogen och var även president i Rotary.