Grundläggande stadgar för Göteborgs Tandläkare-Sällskap


§ 1    Göteborgs Tandläkare-Sällskap, i dessa stadgar kallat Sällskapet, har till ändamål
               -  att främja deras vetenskapliga, professionella och sociala intressen,
               -  att främja deras intressen inom det odontologiska forsknings- och utbildningsområdet,
               -  att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar
               -  att därest Sällskapet så beslutar, tillhandahålla sina medlemmar administrativa tjänster.
§ 2    Medlemskap i Sällskapet erhålles i enlighet med vad som stadgas i grundstadgarna, artikel II.

§ 3    Medlemskap i Sällskapet är antingen aktivt eller passivt.

§ 4    Ledamot i Sällskapet, som ej är tandläkare eller är utländsk tandläkare verksam utanför Sverige, räknas som passiv medlem.

§ 5    Till hedersmedlem eller korresponderande medlem i Sällskapet kan utses
               person, inom eller utom Sällskapet, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för Sällskapet intressen eller för främjandet av odontologisk vetenskap och utbildning
               eller som Sällskapet av annan anledning önskar speciellt hedra. Person utom Sällskapet, som valts till hedersmedlem eller korresponderande medlem,
               vinner härigenom passivt medlemskap i Sällskapet.

§ 6    Medlem är skyldig
               att i den ordning Sällskapet föreskriver erlägga avgifter till detsamma i den mån inte annat följer av vad i § 9 nedan stadgas. Avgiften uttas årsvis.
               att erlägga avgift till Sällskapet inträder från det vederbörande blivit medlem i Sällskapet.
          Medlem, som trots anmaning inte erlagt till betalning förfallen årsavgift inom utgången av två kvartal från debiteringen räknat, skall uteslutas ur föreningen.
§ 7    Medlem, som uteslutits ur Sällskapet, skall för att kunna återinträda i Sällskapet till fullo erlägga vid uteslutningen förfallna och oguldna avgifter, som vederbörande enligt 6 § varit skyldig att erlägga.
§ 8    Medlem som utträtt har inte rätt att återfå erlagda avgifter.

§ 9    Befrielse eller reduktion av medlemsavgifter kan efter särskild ansökan medges enligt beslut av Sällskapet.

§ 10  Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderåret.

§ 11   Sällskapet avhåller årligen sju ordinarie sammanträden. I kallelse till sammanträde med Sällskapet skall anges de ärenden, som skall förekomma vid sammanträdet. Beslut får inte fattas i ärende,
          som inte upptagits i kallelsen, såvida inte minst 4/5 av de närvarande finner att beslut inte kan anstå till ett följande sammanträde.
          Frågan hur kallelse till sammanträde med Sällskapet skall ske, respektive när Sällskapets sammanträde skall anses vara beslutsmässigt, regleras i tillägg till dessa stadgar.
          På ett av de ordinarie sammanträdena skall frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under föregående år förekomma. Vid beslut om ansvarsfrihet äger styrelseledamot eller suppleant inte rösträtt.
          På det sista ordinarie sammanträdet för verksamhetsåret skall följande ärenden förekomma:
               a)  Val i enlighet med vad i tillägg till dessa stadgar anges. Eventuellt erforderliga kompletteringsval kan ske vid annat sammanträde med Sällskapet.
               b)  Fastställande av budget för och avgifter till Sällskapet för nästkommande arbetsår.
§ 12  Vid sammanträde med Sällskapet fattas beslut med enkel majoritet, såvida icke annat föreskrives i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.
               Vid Sällskapets sammanträde äger varje medlem en röst. Passiv medlem och seniormedlem äger inte rösträtt.
               Rörande fullmaktsröstning gäller vad som föreskrives i tillägg till dessa stadgar.
§ 13  Sammansättning av och mandattid för Sällskapets styrelse, valberedning och andra före-kommande nämnder, liksom vad gäller antalet revisorer och mandattiden för dessa, regleras i tillägg till dessa stadgar.
§ 14  Sällskapet och dess styrelse åligger:
                - att vara verksam i enlighet med vad i 1 § sägs,
                - att hålla Sällskapets medlemmar underrättade om olika frågors utveckling och aktuella läge.
§ 15  Medlem är skyldig att ställa sig till efterrättelse å Sällskapets vägnar i laga ordning fattade beslut och att följa av Sällskapet behörigen utfärdade anvisningar.
§ 16  Valberedningen åligger:
               - att vid de val, som enligt tillägg till dessa stadgar skall förekomma till varje post, föreslå en eller flera   kandidater,
               - att i görligaste mån så utvälja kandidater att olika medlemskategoriers intressen tillgodoses samt
               - att förvissa sig om att av nämnden föreslagen kandidat är villig att åta sig den post, vartill han/hon föreslås.
§ 17  Medlem, som bryter mot dessa stadgar, eller som eljest i sitt uppträdande eller i sin verksamhet brister i kollegialitet, kan tilldelas erinran eller varning eller uteslutas.
          Utesluten medlem har inte rätt att återfå erlagda avgifter.
§ 18  För ändring av dessa grundläggande stadgar med bifogade tilläggsstadgar fordras beslut på två på varandra följande ordinarie sammanträden med Sällskapet och att beslutet fattas med
                minst 2/3 av de avgivna rösterna. Beslutad ändring träder i kraft från och med nästkommande årsskifte, om ej sammanträdet beslutar annorlunda.
 § 19  För Sällskapets upplösning gäller vad som stadgas i Sällskapets grundstadgar, artiklarna III och IV.