Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd

(av GTS´s styrelse godkänt och antaget förslag i aug 2012)

§ 1.    Nämnden har till uppgift att i enlighet med bestämmelser för Sällskapets fonder och pris föreslå utdelande
           av stipendier och aktuella priser.
§ 2.    Nämnden består av fem medlemmar, valda av Sällskapet för tre år och med förskjutning av mandatperioderna.
           Vid verksamhetsårets första möte konstitueras sig nämnden själv vad avser ordförande och sekreterare för
           kommande verksamhetsår. Nämndens medlemmar skall inneha vetenskaplig kompetens. Ansvaret för nämndens
           sammansättning och tillsättning åvilar Sällskapets valnämnd och styrelse.
§ 3.    Nämnden är beslutsmässig, då minst 4 ordinarie medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har mötets ordförande
           utslagsröst utom vid val eller om sluten omröstning begärts av någon nämndemedlem. Lottning skall då vidtagas.
           Beslutsprotokoll skall föras vid nämndens sammanträden. Efter justering skall protokollet utan dröjsmål
           överlämnas till styrelsen för Göteborgs Tandläkaresällskap.
§ 4.    Avseende stipendier skall nämnden fatta beslut enligt följande:
           Nämnden skall skapa en sammanlagd bild av årets stipendieutdelning för att undvika att medel delas ut till samma
           person och för samma ändamål både från SPAN´s forskningsfond och GTS´s stipendienämnd.
           -   är nämndens medlemmar eniga avlämnas nämndens beslut innehållande skriftlig motivering till Sällskapet för
               fastställande.
           -  är nämndens medlemmar oeniga, överlämnas såväl majoritetens förslag som avvikande ställningstagande till
              Sällskapets styrelse för vidare behandling. Ärendet beslutas sedan vid gemensamt sammanträde mellan styrelsen
              och nämnden genom enkel majoritet vid gemensam omröstning. Vid lika röstetal har Sällskapets ordförande
              utslagsröst. Beslut jämte motivering framläggs för Sällskapet för fastställande.
§ 5.    Avseende utdelande av pris skall nämnden fatta beslut enligt följande:
           När förslag om pristagare övervägs skall nämndens närvarande medlemmar nå enighet. I annat fall utdelas inte
           priset. Nämnden skall med skriftlig motivering och rangordning underrätta Göteborgs Tandläkare-Sällskaps
           styrelse om vem eller vilka den vill föreslå. Nämnden kan, om den så finner lämpligt, inhämta skriftliga utlåtanden
           från externa sakkunniga. Beslut om prisets utdelande fattas av styrelsen för Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
           Styrelsens beslut fastställs av Sällskapet vid ordinarie decembersammanträde. I det fall stipendienämnden eller
           styrelsen inte kan finna någon värdig pristagare, återgår prissumman till Sällskapet.
§ 6.    Nämndens förslag jämte skriftliga motiveringar till stipendier och pris skall vara Sällskapets styrelse tillhanda
           senast den 31 oktober för det aktuella verksamhetsåret.