Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stadgekommitté

§ 1.   Kommittén består av tre medlemmar.

§ 2.   Medlem väljes för en mandattid av tre år på så sätt, att varje år en medlem ny- eller omväljes. Sällskapet utser sammankallande.

§ 3.   Det åligger kommittén att granska och avge yttrande över väckta förslag till ändringar eller tillägg i Sällskapets stadgar och instruktioner
         samt att själv föreslå de ändringar som kommittén finner ändamålsenliga.

 

Göteborgs Tandläkare-Sällskaps valnämnd

§ 1.   Nämnden består av tre medlemmar

§ 2.   Medlem väljes för en mandattid av tre år på så sätt, att varje år ny- eller omväljes en medlem. Sällskapet utser sammankallande.
         Till medlem av nämnden kan endast väljas den, som har god kännedom om Sällskapet och dess verksamhet och som varken
         tillhör styrelsen eller förtroendenämnden.

§3.    Förutom vad i Sällskapets stadgar § 16 utsägs, åligger det valnämnden att upprätta förslag till de poster, som enligt Sällskapets
         stadgar §31 skall väljas samt att i övrigt beakta vad i Sällskapets stadgar och bestämmelser framgår beträffande kvalifikationer
         och fördelningskrav.

Valnämnden skall föreslå en styrelse för Gustaf Björkmans fond, bestående av sex ledamöter bestående av tandläkare och tandtekniker
och där minst hälften är tandläkare. Samtliga förslag skall skriftligen vara Sällskapets styrelse tillhanda senast vid styrelsesammanträdet
närmast före Sällskapets sista ordinarie sammanträde för året eller för andra än då förekommande val fjorton dagar före valtillfället.