Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Kursnämnd

(av GTS´s styrelse godkänt och antaget förslag i aug 2012)

§ 1.    Nämnden består av ordförande, som är självskriven medlem av Sällskapets styrelse och ytterligare
           åtta medlemmar, valda av Sällskapet för en tid av två år – halva antalet vartannat år. Samtliga
           intressegrupper bör vara representerade.  Nämnden utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
§ 2.    Nämnden är beslutsmässig, när samtliga medlemmar är kallade och minst fem är närvarande.
           För besluts fattande skall minst fem vara ense om beslutet. Vid nämndens sammanträden skall föras
           protokoll.
§ 3.    Nämnden äger att inom sig fritt arbeta och fatta beslut till fullgörande av sina uppgifter. I frågor av
           principiell eller ekonomisk betydelse för Sällskapet eller nämnden skall nämnden dock rådgöra med
           Sällskapets styrelse.
§ 4.    Nämnden skall ha sitt särskilda konto i Sällskapets räkenskaper. Visar detta konto överskott vid årets
           slut, beslutar Sällskapet, efter förslag av styrelse och kursnämnd, hur dessa medel skall användas.
           Härvid bör beaktas, att om möjligt en del av överskottet överföres till Göteborgs Tandläkare-Sällskaps
           studiefond. Nämndens verksamhet skall vara självbärande.
§ 5.   Nämnden åligger:
           - att genom anordnande av kurser inom Sällskapet för dess ledamöter i enlighet med Sällskapets
              grundstadgar, artikel I, bidraga till ledamöternas i Sällskapet efterutbildning inom odontologin och
              närstående områden,
           - att i god tid till samtliga Sällskapets ledamöter utsända program för kurser.
           - att genom sin ordförande vid sammanträden i Sällskapet och dess styrelse hålla Sällskapet
             underrättat om verksamheten inom nämnden,
           - att före den 15 december inge kortfattad redogörelse till Sällskapets 1:e sekreterare för verk-
             samheten under arbetsåret,
           - att därefter låta bokföring och förvaring av protokoll handhavas av kansliet/kassaförvaltaren