Martin Brännström, 1963 års Elanderpristagare

Ex 

 

Elanderpriset, Göteborgs Tandläkare-Sällskaps främsta utmärkelse för vetenskapligt arbete, har för år 1963 tilldelats docenten Martin Brännström för hans arbeten rörande dentinets sensibilitet samt dentinets och pulpans reaktion på olika exogena stimuli.

Resultaten av dessa arbeten har redovisats dels i hans gradualavhandling med titeln ”Dentinal
and Pulpal Response”, dels i ett antal artiklar publicerade i olika odontologiska vetenskapliga tidskrifter. Nämnden för utdelande av priset har fäst sig vid den logiska konsekvens med vilken
de olika i undersökningarna ingående experimentserierna uppbyggts och den föredömliga klarhet som präglar framställningen av såväl själva problematiken som av forskningsresultaten.
 
Det är för tandläkarkonsten och icke minst för dess praktiska utövande centrala problem, som docent Brännström tagit upp till behandling. De skall inte här diskuteras i detalj. Jag vill bara
erinra om vilken fundamental betydelse för allt tandläkararbete, som kännedomen om den
levande tandsubstansens reaktioner och då kanske främst dess tolerans mot olika yttre ingrepp har. En liten provkarta på några sådana ingrepp vanliga i dagligt tandläkararbete: borrning med
de numera allmänt förekommande högvarviga snabborrmaskinerna med stor värmeutvecklings-förmåga, avtryckstagning med användning av avtrycksmassor med hög temperatur eller stor värmekapacitet, tandens uttorkning vid friläggning och preparering under kofferdam.

Genom docent Brännströms undersökningar har det utretts hur vissa mekaniska och termiska påkänningar inverkar på dentin och pulpa samt hur dessa vävnader reagerar för uttorkning.