Lars-Åke Hansson, 1995 års Elanderpristagare

 

Till 1995 års Elanderspristagare utsågs professor Lars-Åke Hansson vid Göteborgs universitet.

För ett flertal av odontologins olika sektorer har immunologi kommit att spela en allt större roll inom forskning och i förlängningen i kliniken. Detta gäller frekvent i vård av cariologiska och parodontala tillstånd såväl som vid mera speciella situationer inom tex oral kirurgi och oral medicin. Detta ökade intresse för ett basbiologiskt område, där också en anknytning finns mellan odontologi och medicin, har legat till grund för att Stipendienämnden i år har utsett en medicinsk kollega till mottagare av Elanderpriset.

Lars Å. "Nenne" Hansson, professor i klinisk immunologi vid medicinska fakulteten, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, är en internationellt och nationellt välkänd och välrenommerad forskare med ett brett arbetsfält inom immunologin. Han har gjort banbrytande forskning om slemhinnornas immunförsvar och belyst betydelsen av bröstmjölk och ammning för att skydda barn framförallt i u-länder mot diarésjukdomar. För detta har han fått både Robert Koch och Jahre-prisen samt tillägnades en internationellt symposium om bröstmjölk och amning 2020 som den "moderna amningens fader".

Lars Åke Hanson är född 1934. Som 27-åring blev han både läkare och medicine doktor. Hans avhandling, som han lade fram vid Göteborgs universitet 1961, behandlade det dominerande immunoglobulinet i bröstmjölk och var en ny form av Immunoglobulin A som han kallade "sekretions-IgA. Den skyddar våra slemhinnor mot infektioner och där munhålan ingår som en del. Han var den som först beskrev förekomsten av sekretions IgA i saliv. 1969 utnämndes han till biträdande professor i immunologi, och nio år senare fick han en personlig professur i klinisk immunologi vid "Mikrobiologen" i Göteborg.. Sedan 1999 är han professor emeritus vid Sahlgrenska akademin. 

Lars Åke Hanson har i många år verkat utanför Sverige, bland annat i Pakistan, Gambia och Costa Rica. Här har han undersökt sjuk- och dödsorsaker hos barn för att kunna ta fram genomförbara strategier som kan ge dem en bättre hälsa med ökad chans att överleva . Parallellt med sin forskning har Lars Åke Hanson arbetat som barnläkare.

Lars Å Hansson avled 2021 vid 87 års ålder. Han hade då publicerat mer än 700 vetenskapliga arbeten och handlett 79 doktorander till avhandlingar. På 60-talet redigerade han Sveriges första lärobok i immunologi, en bok som under decennier använts av medicinstuderande och läkare.  Han var även redaktör för tidskriften International Archives of Allergy och Applied Immunology.