Uppdatering av GTS´s stadgar 2019


§ 22.  
 Sällskapet består av:
           aktiva och passiva ledamöter (medlemmar), hedersledamöter,
           korresponderande ledamöter
           Tillägges: ”samt en seniorgrupp”
 
Tillägges:
Seniorgrupp, där tandläkare med svensk tandläkarelegitimation
och äldre än 67 år kan anslutas. Dessa väljes ej in i Sällskapet utan
registreras efter anmälan. De är berättigade att deltaga i
Sällskapets olika aktiviteter. Årsavgift är den samma som för
passivt medlemskap.


§ 31.  Sällskapet förrättar styrelsevalså, att val sker till respektive
           poster. Samtliga val sker vid verksamhetsårets sista ordinarie
           sammanträde och omfattar:
           a) Styrelse
           b) revisorer och revisorsuppleant
           c) funktionärer, som omnämns i § 35
           d) övriga funktionärer, som ingår i Sällskapets nämnder och
                som skall utses av Sällskapet valnämnd
           e) ledamöter i Sigge Perssons och Alice Nybergs stiftelse för
               odontologisk forskning i enlighet med stiftelsens stadgar
 
           Tillägges:
            f) styrelseledamöter i Sverker Toreskogs fond samt i Birgit
                och Holger Thilanders forskningsfond


§ 41.   Förslag till ändring av Sällskapets stadgar, §§ 1 – 41,
           instruktioner samt bestämmelser för nämnder, fonder och
           Elanderpriset, skall skriftligen inlämnas till styrelsen
            före den 15 mars.
           
            Strykes: före den 15 mars
 
           Styrelsen är skyldig att i kallelse till ordinarie sammanträde
            senast under april månad underrätta Sällskapets ledamöter
             om förslaget. Vid detta sammanträde föredrages förslaget,
            som därefter återgår till styrelsen för utredning och yttrande.
          
            Detta stycke strykes
 
            Styrelsens yttrande skall utsändas till Sällskapets ledamöter
            senast med kallelsen till höstens första ordinarie sammanträde.
 
            Förslag: ”höstens första” strykes och ersätts av ”nästkommande”
 
Samordning av stiftelser.
Till denna överskrift tillfogas ”och fonder”
 
 
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Vetenskapliga Fond
Tillägges:
§ 7.  Birgit och Holger Thilanders forskningsfond utgör en
         specialfond inom Göteborgs vetenskapliga fond.
 
Stadgarna för
Sverker Toreskogs fond samt Birgit och Holger Thilanders forskningsfond
införes i GTS stadgar.