Protokoll nr 2 fört vid GTS´s allmänna möte
den 8 mars, 2023

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9 samt
på online-sändning.

Närvarande: Ordförande John Bratel, samt 52 ledamöter varav 5 hedersledamöter:
                      Ingegerd Wieslander, Claes-Göran Emilson, Catharina Hall, Mikael Neuman
                      och Karl Erik Kahnberg.

Dagordning

§ 1.     Mötet öppnandes av ordförande John Bratel.
§ 2.     Catharina Hall och Margaretha Lindqvist utsågs till justeringspersoner.
§ 3.     Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.     Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida)
§ 5.     Ordförandes rapport: John informerade om att GTS har en ledig lokal som inte har
           hyrts ut samt ytterligare en lokal där hyresgästen avvecklar sin verksamhet och där
           det inte finns en ny hyresgäst ännu. En ny hyresgäst har signalerat om buller från
           festvåningen när vi har tillställningar och detta är nu under utredning. 
           Den omfattande renoveringen av Munhålan är klar. GTS kommer att bjuda in
           medlemmar till After Work 31/3 för invigning av Munhålan.
§ 6.     Inval av medlemmar: Filip Hannerz Detta godkändes av de närvarande medlem
           marna på mötet.
§ 7.     Förslag till inval av medlemmar: Maral Dabirian föreslås av Lena Hed och Jiyeon
           Lee. Petra Vrecenar föreslås av Adnan Hajdarevic och Ingrid Östman Roos.
           Detta godkändes av de närvarande medlemmarna på mötet.

§ 8.     Bordlagt stadgeförslag. Ordförande John Bratel informerade om att förslaget
           lagts fram vid två allmänna möten under hösten 2022. Första gången röstades
           förslaget igenom medan det vid andra gången bordlades. Styrelsen yrkar nu på
           att stadgeförslaget återremitteras till stadgenämnden för revidering. Detta
           godkändes av de närvarande medlemmarna på mötet.
§ 9.     Genomgång av Sällskapets stiftelser – Hedersledamot Mikael Neuman, som
           representant för "Nämnden för ekonomisk förvaltning", presenterade GTS
           förvaltade stiftelser och summerade vad som hänt de senaste 25 åren. Han
           presenterade en årlig tillväxt på 13.6% samt berättade att värdet har gått från
           ca 4 miljoner kr år 1997 till ca 14 miljoner kr år 2022.
§ 10.   Övriga frågor. Inga övriga frågor.
§ 11.   Elanderpristagaren Professor Bengt Hasséus föreläste, ”Bland mördarceller
           och antikroppar på munslemhinnans barrikader – En resa från AIDS till
           immunterapi”
§ 12.   Mötet avslutas.

 
Göteborg den 8 mars, 2023
 
John Bratel                Amina Basic              Catharina Hall          Margaretha Lindqvist  
Ordförande               1:a sekreterare        Justeringsperson          Justeringsperson