Protokoll nr 1 fört vid GTS´s högtidssammanträde
den 21 januari, 2023

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9 samt på online-sändning.

Närvarande: Ordföranden John Bratel samt 45 ledamöter varav 4 hedersledamöter: Mikael Neuman,
                      Ingegerd Wieslander, Claes-Göran Emilson, och Catharina Hall.

Dagordning
§ 1.     Mötet öppnandes av ordförande John Bratel
§ 2.     Mats Wallström och Noushin Danesh utsågs till justeringspersoner.
§ 3.     Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.     Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.     Ordförandes rapport
: John Bratel berättade om att vi har lämnat ett händelserikt 2022 bakom
           oss. Vid årets början härjade fortfarande covid-pandemin men under våren kom GTS verk-
           samhet igång på ett mer normalt sätt med bland annat kursverksamhet, som i stort sett haft
           fullbokade kurser. Kassaförvaltarna har arbetat hårt med att få en bättre överblick över GTS´s 
           ekonomi genom att samla allt i samma bank för att på så sätt lättare kunna redovisa ekonomin
           på ett enkelt sätt. GTS fastigheter underhålls ständigt, och Munhålan har genomgått en om-
           fattande renovering som blev klar i december. En ekonomisk plan för hur studenterna kan hyra
           ut men också själva nyttja munhålan skall tas fram så att GTS kostnader för munhålan blir
           mindre. Styrelsen la under året fram stadgenämndens stadgeförslag, som godkändes vid första
           läsningen men vid andra läsningen på det påföljande allmänna mötet, så beslöt man dock att
           bordlägga frågan. För 2023 så väntar ett spännande år då GTS fyller 130 år.
§ 6.     Sekreterarens årsrapport: Amina presenterade allmänna möten, kurser, och festligheter som
           ägt rum under 2022 med ett bildspel (årsrapapporten återfinns nedan).
§ 7.     Ekonomirapport: Det har inte skett några förändringar i ekonomin jämfört med vad som
           presenterades vid årsmötet i december.
§ 8.     Inval av medlemmar: Lana Ghafor, Aylin Ylmaz, Pernilla Tillgren, Karin Sterud
           Dessa godkändes av mötet.
§ 9.     Förslag till inval av medlemmar: Filip Hannerz föreslås av Peter Ingemarsson och Niclas
           Fagerberg. Förslaget godkändes av mötet.
§ 10.   Utdelning av stipendier från GTS stiftelser och fonder
           Mats Wallström, ordförande för stipendienämnden presenterade GTS stipendiater 2021:
           Forskningsprojekt: Julia Olander, 25 000 kr; Laura Ståhl, 25 000 kr; Flaureta Rexhaj,
           20 000 kr; 
           Resebidrag SPAN: Adnan Hajdarevic, 10 000 kr; Anna Dahlén, 10 000 kr; 
           Aorra Naji, 10 000 kr; Malin Lam, 10 000 kr; Nina Sabel, 10 000 kr; 
           Kristina Skallsjö, 10 000 kr; Lisa Ylander, 10 000 kr. 
           Alla utom två stipendiater var närvarande och fick diplom och blomma.
§ 11.   Övriga frågor.
           Tidigare styrelsemedlemmen Julian Baranowski, ledamot i styrelsen under 3 år och
           ansvarig för Munhålan, kunde inte närvara ikväll men ska avtackas. Den avgående
           ordförande för valnämnden Farid Akhlaghi som inte heller kunde närvara, avtackades
           också.
§ 12.   Styrelseskifte: Styrelsen är oförändrad. Matilda Nygren ersatte Julian Baranowski
           genom ett fyllnadsval under 2022.
§ 13.   2022 års Elanderspris-föreläsning, som tilldelats professor Bengt Hasséus, senare-
           läggs till 8 mars 2023 då han inte kunde närvara på mötet.
           Stipendienämndens motivering till Elanderpristagaren lästes upp av ordförande
           John Bratel. 
§ 14.   Högtidsföreläsning med titeln ”Leukoplakier, humant papillomvirus och cancer-
           transformation” hölls av odont. dr, leg. tandläkare Jonas Sundberg
§ 15.   Mötet avslutas.
 
Göteborg den 21 januari, 2023
 
John Bratel                Amina Basic             Mats Wallström              Noushin Danesh
Ordförande               1:a sekreterare         Justeringsperson            Justeringsperson 
________________________________________________________________________________

Sekreterarens årsrapport för 2022

Det var stora förhoppningar om fest men 2022, började även det med covid restriktioner.
Högtidssammanträdet den 22 januari fick ställas in och ett allmänt möte hölls istället en
onsdag, den 26 januari. Styrelsen och föreläsaren var på plats medan övriga medlemmar
fick hämta en trerätters middagskasse från Fridas kök och följa mötet online istället. Den
digitala utrustningen som användes, och som även används ikväll, installerades i september
2021 och har fungerat mycket bra. GTS medlemmar kunde följa mötet online samtidigt
som det fysiska mötet äger rum. Totalt deltog 47 medlemmar via länk denna afton. Ett
styrelseskifte ägde rum och tidigare ordförande Margaretha Lindqvist överräckte styrelse-
kedjan till tillträdande ordförande John Bratel. Kursnämndens ordförande Catarina Hall
tackade för sig och Maria Nygren ersatte henne i styrelsen. Mötet avslutades med ett
föredrag med Pether Ribbefors, som är historiker och känd för sin kunskap om Göteborgs
historia. Hans föredrag handlade om spanska sjukan och andra sjukdomar som härjat i
Göteborg.I GTS festvåning var det nästan tomt, med endast styrelsen på plats under middagen

Bättre blev det under våren då vi åter igen kunde träffas den 16 mars. Ett 50-tal medlemmar
deltog på det allmänna mötet. Vi fick ta del av pågående forskning om leukoplakier från GTS
stipendiaten Jenny Öhman. Martin Nyström, musikkritiker på Dagens Nyheter, höll kvällens
föreläsning med titeln ”Konsten att se långt – nya perspektiv på Evert Taube”. Han har även
skrivit en bok med samma titel om just Taube. Kvällen avslutades med god middag. 

Fredag den 29 april hölls Högtidssammanträde med Dechargemöte. Kvällen började med
mingel. GTS stipendier för 2021 delades ut av stipendienämndens ordförande Ken Hansen
Flertalet av stipendiaterna var närvarande och fick diplom och blomma. Vår nya ordförande
John Bratel tackade den avgående ordförande Margaretha Lindqvist för ett fantastiskt arbete
i styrelsen. Även avgående styrelseledamoten och ordförande för Kursnämnden Catharina Hall
tackades för sitt fantastiska och mångåriga arbete. Catharina Hall uppmärksammades även
som ny hedersmedlem och tilldelades en guldnål. Avgående ordförande för stipendienämnden,
Ken Hansen, tackades också av med blommor och presentkort. 2021 års Elandespris tilldelades
professor Agnetha Robertson. Agneta föreläste om ”Tandvård för barn, då och nu”.
Kvällen fortsatte sedan en våning ner med god mat och trevligt umgänge. Maten var som vanligt
riktigt god och serverad av proffsig personal. Kvällen bjöd på många tal och trevligt umgänge. 
Det skålades också enligt traditionen. Källen avslutades med dans.

Av vårens 4 planerade kurser fick de 2 första ställas in/skjutas fram pga covid. Kursnämnden hade
planeringsdagar på Salt och Sill och bjöd under hösten på intressanta kurser i diverse ämnesområden
 
Efter sommaren träffades även styrelsen på Salt och Sill för planering. Jag själv kunde tyvärr inte
närvara och det är därför även sparsamt med bilder från denna träff. 

I slutet på augusti var det åter igen dags för ett allmänt möte. Föreningens guldnål delades ut till de
nya hedersledamöterna Karl-Erik Kahnberg och Mikael Neuman. Det skedde även ett fyllnadsval i
styrelsen. Matilda Nygren valdes av mötet till ny styrelseledamot, ansvarig för Munhålan (studentnämnd).
Efter att fått lyssna på Docent och näringsfysiolog Ingrid Larssons föreläsning om ”Kostens betydelse
för hälsan och trender inom kostrådgivning” fick vi avnjuta den goda maten på GTS festvåning i gott
sällskap.

Den 6 oktober var det dags för ett nytt allmänt möte. Jag själv var inte på plats men kunde delta via
en länk. Stadgekommittén har inkommit med förslag på justeringar i föreningens stadgar till styrelsen
och dessa presenterades av Claes-Göran Emilson från stadgenämndens med ett bildspel för sällskapets
medlemmar. Under mötet skedde även en första omröstning av stadgarna. Kvällens föreläsare var
professor Bengt Hasséus med ett föredrag om forskningen kring oral cancer. God mat och dryck serverades
efter mötet i festvåningen.

Det skedde även tråkigheter under året. GTS hedersmedlem Karl-Gustav Olsson gick bort under
hösten, 89 år gammal.

Den traditionsenliga gåsmiddagen hölls i november. Professor Lars Nordström föreläste om globalisering
och handelshinder. Stadgekommitténs förslag på justeringar i föreningens stadgar presenterades av stadge-
nämndens Claes-Göran Emilson för andra gången. Sällskapets medlemmar valde efter diskussion att rösta
för bordläggning. Efter föreläsningen bjöds det på svartsoppa och gås. Kvällen avslutades med musik och
dans. Bandet “Sex på scen ” stod för underhållningen.

Den 8 december var det dags för allmänt möte och julbord. 2022 års stipendiater och Elanderpristagare
presenterades. Professor emeritus Gunnar Dahlén föreläste om den orala mikrofloran. Efter mötet bjöds det
på julbord. Under kvällen bjöds det även på Lussetåg.

Med detta bildspel vill 2022 års styrelse tacka för sig. Och (den något nya) styrelsen för 2023 hoppas nu
på ett fint jubileumsår, där vi bland annat har spännande kurser att se fram emot under våren. Även fest på
Munhålan utlovas efter den omfattande renoveringen. I höst väntar 130-års jubileumsfesten som för när-
varande planeras flitigt.