Protokoll nr 7 fört vid GTS´s allmänna möte
den 8 december, 2022

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordföranden John Bratel samt 64 ledamöter varav 2 hedersledamöter:
                    Claes-Göran Emilson och Mikael Newman

Dagordning:
§ 1.     Mötet öppnades av ordförande John Bratel.
§ 2.     Anders Evert och Marie Collin utsågs till justeringspersoner.
§ 3.     Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.     Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.     Ordförandes rapport: Ordförande John Bratel informerar om att renoveringen av
           Munhålan går i mål. Arbetet ska slutbesiktigas den 16:e december i år.
§ 6.     Inval av medlemmar: Hanna Granmo, Robel Dam, Kristin Boivie, Anna Dahlén,
           Hesam Sowlati, Juliette Martinez Donato och Erika Toft.
           Dessa godkändes av medlemmarna.
§ 7.     Förslag till inval av medlemmar: Lana Ghafor föreslås av Björn Andrén och
           Anna Turos, Aylin Ylmaz föreslås av Minh Olausson och Sofia Borell,
           Pernilla Tillgren föreslås av Susanna Ekström och Amanda Brundin,
           Karin Sterud föreslås av Sara Al-Badry och Helena Chan.
           Dessa godkändes av medlemmarna.
§ 8.     Kassaförvaltare Gunilla Fornmark informerar om att GTS årsavgift för 2023.
           Föreslås höjas med 20% från 475 kr till 570 kr för ordinarie och från 300 kr
           till 360 kr för de som är äldre än 65 år. Anledningen till denna höjning är att
           ett stort firande planeras av att GTS firar 130 år under 2023.
           Detta godkändes av medlemmarna
§ 9.     Kassaförvaltare Gunilla Fornmark redovisar budgetförslaget för 2023.
           Hyresintäkterna från föreningens fastigheter kommer troligtvis att stanna på
           samma nivå som under 2022. De planerade investeringarna under 2023
           inkluderar renovering av hissen samt relining.  Till klubbmästeriet har man
           budgeterat högre kostnader och därmed tagit höjd för de planerade festlig-
           heter under 2023 med anledning av nästa års 130-års jubiléum. Det har varit
           svårt att bedöma hur räntorna kommer att bli under 2023 och därför har man
           tagit höjd för att räntorna kommer att bli tre gånger högre jämfört med vad de
           har varit under 2022. Munhålan beräknas inte gå med något större underskott
           nästa år jämfört med tidigare år. Budgetförslaget slutar på ett underskott med
           ca 450 000 kr, vilket är mindre än tidigare år.
           Budgetförslaget godkändes av medlemmarna.
§ 10.   Valnämndens förslag på styrelser och nämnder för 2023 presenterades av
           valnämndens Ola Weding (nya namn är understrukna)

           Styrelse 2023:
           Ordförande: John Bratel, 1:e sekreterare: Amina Basic,  2:e sekreterare:
           Henrik Arvidsson, Kassaförvaltare: Gunilla Fornmark, Bitr. kassaförvaltare:
           Josefine Vingsäter, Fastighetsvärd: Bo Sundh, Klubbmästare: André Näf
           Kursnämndens ordförande: Maria Nygren, Webmaster: Claes-Göran Emilson
           Munhålans studentnämnd: Matilda Nygren
           Revisorer 2023:
           Revisor: Stig-Olof Eriksson och Åke Lagerqvist
           Revisorssuppleant: Jonas Sundberg, Auktoriserad revisor: Jan Håkansson
           Stipendienämnden 2023:
           Mats Wallström (ordförande), Charlotte Andrén-Andås, Ted Lundgren,
           Jan Derks, Emina Cirgic
           Stadgekommitté 2023:
           Claes Göran Emilson, Gunnar Bergenholtz, Kjell Ludvigsson
           Gustaf Björkmans fond 2023:
           Farid Akhlaghi, Jan Holmström, Sibel Bergenblock, Brandon Washburn.
           Adjungerade tandtekniker: Ingmar Galéus, Macy Sahragard
           Nämnd för ekonomisk förvaltning av medlen i stiftelse och fonder 2023:
           Mikael Neuman, Karl Erik Kahnberg, Birger Rockler, Henrik Hjelte,
           Margaretha Lindqvist, Gunilla Fornmark, Josefine Vingsäter
           Kursnämnd 2023:
           Maria Nygren, ordförande. Ledamöter: Sara Thorbert Mros, Ulrika Stenman,
           Soraya Hosseini, Awara Amin, Emily S Veen, Felix Andreasson, Gita Gale,
           Peter Jonasson, Pär Olemyr, Olof Ekdahl
           Birgit och Holger Thilander forskningsfond 2023:
           Anna Bogren, Ted Lundgren, Anna Westerlund
           Karl Fredrik Andrens Fond 2023:
           Jonas Vogler, Karl Erik Kahnberg, Margaretha Lindqvist
           Sverker Toreskogs fond 2023:
           Farid Akhlaghi, Anna Bogren, Niklas Häggström
           Sverker Toreskogs kommitté 2023:
           Farid Akhlaghi, Anna Bogren, Gunnar Håwi (representant från ADSS),
           Hans Nilsson (representant från ADSS)
           Valnämnd 2023:
           Bengt Hasséus (ordförande), Ola Weding, Mats Wallström
           Mötet röstade ja till förslagen i enlighet med valnämndens förslag.
§ 11.   GTS stipendiater för 2022 presenterades av Mats Wallström, ordförande
           för stipendienämnden.
           Totalt delas 140 000 kr ut till sökande för forskningsbidrag (3 st) och
           resebidrag (7 st).
           Resebidrag SPAN: Adnan Hajdarevic, 10 000 kr; Anna Dahlén, 10 000 kr;
           Aorra Naji, 10 000 kr; Malin Lam, 10 000 kr; Nina Sabel, 10 000 kr;
           Kristina Skallsjö, 10 000 kr; Lisa Ylander, 10 000 kr.
           Forskningsprojekt: Julia Olander, 25 000 kr; Laura Ståhl, 25 000 kr;
           Flaureta Rexhaj, 20 000 kr.
§ 12.   Till GTS Elanderpristagare 2022 utsågs Bengt Hasséus, professor vid
           Göteborgs Universitet med följande motivering:
           Vår kandidat har haft ett långt lärar- och forskarliv vid Institutionen för
           odontologi. Vår nyblivna professor kan blicka tillbaka på ett långt yrkesliv
           fyllt med patienter, studenter och forskning. Han har varit med och byggt
           sitt ämne från grunden. Många student- och tandläkargenerationer har lärt
           sig allt om vilka skepnader en slemhinna kan anta, och om vaksamhet över
           faror som lurar bakom subtila tecken i munnen. Hans verksamhet spänner
           mellan slemhinnebiopsier och stort ansvar för GTS. Han har varit starkt
           engagerad inom GTS såsom ordförande, som föreläsare inom dess kurs-
           verksamhet och som mångårig ledamot av stipendienämnden.
§ 13.   Övriga frågor: Inga övriga frågor.
§ 14.   Föredrag av kvällens föreläsare Professor emeritus Gunnar Dahlén:
           “Munhålans mikroflora – fiende och vän”.
§ 15.   Mötet avslutas.

Göteborg den 8 december, 2022
 
John Bratel             Amina Basic          Anders Evert                Marie Collin 
Ordförande.         1:a sekreterare      Justeringsperson         Justeringsperson