Protokoll nr 2 fört vid GTS´s allmänna möte
den 16 mars, 2022

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordförande John Bratel, samt 43 ledamöter varav 3 hedersledamöter:
            Claes-Göran Emilson, Catharina Hall och Ingegerd Wieslander. Via länk deltog
            även ledamöter.

Dagordning
§ 1.    Mötet öppnandes av ordförande John Bratel.
§ 2.    Catharina Hall och Björn Dambergutsågs till justeringspersoner.
§ 3.    Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.    Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida)  
§ 5.    Ordförandes rapport
: John informerar om att GTS verksamhet går mer och mer tillbaka
          till det normala efter tiden med covid. Högtidssammanträdet har flyttats fram till 29 april,
          vilket är en fredag. Kursverksamheten har dragit igång efter några inställda kurser i
          början av året. I GTS två fastigheter pågår ständigt något. Nu ska relining av avlopps-
          systemet i ED7 utföras och även hissen skall byggas om så att den får en invändig
          säkerhetsdörr.
          Gällande Munhålan så pågår även där underhåll och renoveringar. Det har varit lite
          bekymmer med en godkänd plan för brandskyddet för den planerade renoveringen,
          men nu är allt godkänt och förhoppningen är att renoveringen ska starta under året.
§ 6.    Inval av medlemmar: Ahmed Haman, Anna Turos, Simon Persson, Sofia Nilsson,
          Freja Håkansson, Aron Saar, Amanda Brundin, Lamija Alibegovic, Irina Jampolskaja
          Dessa godkändes av de närvarande medlemmarna på mötet.
§ 7.    Förslag till inval av medlemmar: Anna Bove föreslås av Josefin Vingsäter och
          Noushin Danesh. Detta godkändes av de närvarande medlemmarna på mötet.
§ 8.    Forskningspresentation av GTS stipendiat Jenny Öhman. Hon presenterade forskning
          om leukoplakier som hon har gjort tillsammans med Fredrik Jäwert.
§ 9.    Övriga frågor. Då det inte har varit möjligt att komma i kontakt med justeringspersoner
          för protokollet för det allmänna mötet i december, så föreslås det att nya justerings-
          personer som deltog vid mötet i december väljs. Catharina Hall och Björn Damberg
          utses till nya justeringspersoner för det allmänna mötet i december 2021.
§ 10.  Martin Nyström, musikkritiker på Dagens Nyheter, höll kvällens föreläsning med
          titeln ”Konsten att se långt – nya perspektiv på Evert Taube”. Han har även skrivit en
          bok men samma titel om just Taube.
§ 11.  Mötet avslutas

Göteborg den 16 mars

John Bratel                   Amina Basic                  Catharina Hall            Björn Damberg     
Ordförande                1:a sekreterare               Justeringsperson        Justeringsperson