Protokoll nr 3 fört vid GTS´s dechargemöte
den 22 april, 2021

Sammanträdet ägde rum i online via Zoom

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 54 ledamöter varav två
hedersledamöter: Claes-Göran Emilson och Birger Rockler.  

Dagordning:
§ 1.   Mötet öppnades av ordförande Margaretha Lindqvist.
§ 2.   Mats Wallström och Monika Eklund utsågs till justeringspersoner.
§ 3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§ 5.   Ordförandes rapport
. Margaretha berättade att renovering av fastigheter
         ständigt pågår. Lägenheter i ED7, där hyresgäster lämnat, ska nu renoveras
         innan de hyrs ut på nytt.
         Munhålans behov av renovering har visat sig vara större än vad man tidigare
         trott och renoveringen har inte kommit igång än. GTS försöker fortsätta att
         stötta Frida under covid. Hon har fått 4 hyresfria månader för sommaren förra året.
§ 6.   Inval av medlemmar: Amirphasa Dasma. Detta godkändes av medlemmarna.
§ 7.   Förslag till inval av medlemmar: Oscar Perssonoch Aorra Naji föreslås av
         Henrik Arvidsson och Fahimeh Farahmand. Detta godkändes av medlemmarna.
§ 8.   Årsredovisning. Gunilla Fornmark presenterade årsredovisningen. Det har inte
         varit så mycket intäkter från möten och kurser som har måst ställas in under
         2020 pga covid.  Även för GTS fastigheter har hyresintäkterna varit något lägre
         då GTS beviljat några hyresgäster lägre hyra pga covid.  De något ökade
         kostnaderna för fastigheterna innefattar bl.a. löpande underhåll, ommålning av
         trapphuset, åtgärdade fuktskador, renovering av lägenheter, samt brandtrappa
         från en av lägenheterna. Balans-och resultaträkningen gicks igenom. Samman-
         fattningsvis redovisas ett minusresultat men allt är betalt med egna medel.
         Medlemsantalen tycks i dagsläget ha minskat med ca 100 medlemmar. Det är
         antalet som inte har betalt in avgiften för 2021 vilket är bekymmersamt.
         Rundringning ska dock göras. 
§ 9.   Revisionsrapport. Revisorn rekommenderar mötet att fastställa resultat-och
         balansräkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Han har pga sjukdom
         inte kunnat skriva på. För den intresserade finns den tillgänglig inför nästa möte.
§ 10.  Ansvarsfrihet för styrelsen 2020. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020 av
          medlemmarna

§ 11. Övriga frågor. Forskningspresentation av GTS stipendiat Julia Olander som berättade
         om en sin retrospektiva studie på distansval vid singelimplantat. Resultaten visar mer
         benförlust kring zirkoniadistanser samt stora skillnader mellan operatörer.
         Pether Ribbefors höll en presentation med bilder om Göteborg, nu lagom till 400 års
         jubileet. Vi fick där bl.a. ta del av hur 300 års kalaset firades 1923.
         Styrelsen samlar fortfarande in information och tar in offerter för en ev. framtida
        digitaliseringen så att medlemmar kan delta på möten och kurser även online i framtiden.
§ 12. Mötet avslutas. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet
 
Göteborg den 22 april, 2021
 
Margaretha Lindqvist               Amina Basic          Mats Wallström                 Monika Eklund 
Ordförande                           1:a sekreterare        Justeringsperson            Justeringsperson