Protokoll nr 1 fört vid GTS´s högtidssammnträde
den 26 januari, 2021

Sammanträdet ägde rum online via zoom

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 50 ledamöter varav 3 hedersledamöter:
                      Birger Rockler, Ingegerd Wieslander och Claes-Göran Emilson 

Dagordning:
§ 1.   Mötets öppnande
§ 2.   Anna Bogren och Björn Dambergutsågs till justeringspersoner
§ 3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida)
§ 5.   Ordförandes rapport: 
Margaretha berättar att det inte har hänt så mycket sedan föregående
         möte i december. Förra året var ett speciellt år där mycket fick ställas in. Men förhoppningen
         är att det snart ska återgå till det normala och att vi ska få umgås som vanligt igen.
         Under 2020 hölls Högtidssammanträdet i januari samt två allmänna möten efter sommaren.
         Det var dels ett kombinerat decharge-möte och kräftkalas i slutet av augusti och dels ett möte i
         början av oktober. Gåsmiddagen och julbordet fick däremot ställas in.
         Det pågår ständiga renoveringar i ED7 och ED9. Två lägenheter där hyresgästerna har flyttat ut
         har renoverats inför ny uthyrning. Trapphuset i ED7 har renoverats och fuktskadan från konferens-
         våningen ner till festvåningen har åtgärdats. Även fuktskadan från köket ner till lägenheten under
         åtgärdas men är ännu ej helt färdigställd. Gällande renoveringen av Munhålan är förhoppningen
         att det ska komma igång snart. 
§ 6.   Sekreterarens årsrapport: Amina presenterar ett kort bildspel över de allmänna möten, kurser och
         festligheter som ägde rum under 2020. Årsrapporten återfinns nedan.
§ 7.   Ekonomirapport: Kassaförvaltare Gunilla Fornmark berättar att GTS har god ekonomi. GTS inte
         haft lika många utgifter eftersom möten och fester har blivit inställda. Renoveringar som var
         planerade har blivit uppskjutna och kommer att belasta 2021 års budget istället, bl.a. renoveringen
         av Munhålan. GTS har gett hyreslättnader till två hyresgäster som ansökt om detta pga. covid.
         GTS stöttar Frida under rådande omständigheter.
§ 8.   Inval av medlemmar: Rasha Alkasid, Mattias Heinö, Jacob Malmström, Fredrik Wennerlund,
         Louise Bustrén och Anna-Kari Larsson. Detta godkändes av medlemmarna
§ 9.   Förslag till inval av medlemmar: Amirphasa Dasma föreslås av Kristina Skallsjö och Behnosh
         Malekzadeh Öhrnell
§ 10.  Utdelning av stipendier från GTS stiftelser och fonder.
          Ken Hansen, ordförande för stipendienämnden, presenterade GTS stipendier 2020, och dessa
          delades ut virtuellt:
          Amir-Sepehr Moghaddam, forskningsanslag 5 000 kr; Behnosh Öhrnell Malekzadeh, forsknings-
          anslag 15 000 kr; Cajsa Fabricius, forskningsanslag 20 000 kr; Cecilia Persson, forskningsanslag
          21 720 kr; Emina Cirgic, forskningsanslag 25 000 kr; Ghazaleh Boromand, forskningsanslag 6 500 kr;
          Jessica Berglundh, forskningsanslag 5 000 kr; Kristina Skallsjö, forskningsanslag 5 000 kr;
          Maria Bankvall, forskningsanslag 20 000 kr; Shervin Akhlaghi, forskningsanslag 15 000 kr och
          Carolina Bertilsson, resebidrag 10 000 kr
§ 11.  Ordförande Margaretha Lindqvist delade virtuellt ut 2020 års Elanderpris, som tilldelas professor
          emeritus Claes Reit. Stipendienämnden föreslår årets mottagare av Elanderpriset 2020 med följande
          motivering: Vår kandidat har haft ett långt lärar- och forskarliv vid Institutionen för odontologi. Vår
          professor emeritus kan blicka tillbaka på ett långt yrkesliv fyllt med undervisning, forskning, klinik
          och musik. Många studentgenerationer har lär sig allt om pulpans inre väsen och om etiskt
          förhållningssätt inom vården. Hans verksamhet spänner mellan clinical decision making, pedagogik,
          etik och Django Reinard.
          Ordförande berättade att professor emeritus Claes Reit kommer att hålla sin Elanderpris-föreläsning
          vid ett senare tillfälle då vi åter kan samlas i GTS’ lokaler.
§12.   Styrelseskifte: Det sker inte någon förändring i styrelsen. Styrelse 2021:
          Ordförande: Margaretha Lindqvist; 1:e sekreterare: Amina Basic;  2:e sekreterare: Henrik Arvidsson;
          Kassaförvaltare: Gunilla Fornmark; Biträdande kassaförvaltare: Josefine Vingsäter; Fastighetsvärd:
          Bo Sundh; Klubbmästare: André Näf; Kursnämndens ordförande: Catharina Hall; Webmaster:
          Claes-Göran Emilson; Munhålans studentnämnd: Julian Baranowski
§ 13.  Övriga frågor: Styrelsen planerar att uppdatera till ett modernare system i konferenssalen så att
          även de som ej kan närvara fysiskt på möten och kurser ska kunna göra det via internet. Henrik
          Arvidsson och Mikael Neuman berättar om planerna samt svarar på frågor som ställs av övriga
          medlemmar. Nästa allmänna möte planeras i mitten på mars. 
§ 14.  Mötet avslutas.

Göteborg den 26 januari, 2021

Margaretha Lindqvist       Amina Basic               Anna Bogren                    Björn Damberg
Ordförande                         1:a sekreterare           Justeringsperson             Justeringsperson 

__________________________________________________

 

Sekreterarens rapport för 2020
 
År 2020 var ett speciellt år, men året började i alla fall bra, som vanligt med Högtidssammanträde
den 18 januari. GTS stipendier delades ut av ordförande i stipendienämnden, Ken Hansen, och flertalet
stipendiater var på plats för att motta sitt stipendium. Birgitta Köhler, 2019 års Elanderpristagare,
berättade om sitt händelserika yrkesliv med olika forskningsprojekt samt ett biståndsprojekt i Burkina
Faso. Kvällen fortsatte sedan en våning ner med god mat och trevligt umgänge där även vår ordförande
Margaretha Lindqvist utbringade flertalet traditionsenliga skålar. Helt enkelt en härlig, normal, pre-covid
kväll där kvällens underhållning bestod av dansuppvisning av tandläkarstudenter (tandkötten och borr-
svängarna).
    Nästa allmänna möte var sedan inplanerat i mars, men pga covid fick denna tyvärr ställas in. Under
våren bjöds det som vanligt på intressanta kurser, men några av dessa fick tyvärr också ställas in.
Efter sommaren hade läget med pandemin förbättrats något och ett modifierad kräftkalas (inklusive
decharge-möte) med ett begränsat antal deltagare kunde hållas i augusti.
    I början på oktober hölls ett allmänt möte i hälsans tecken där Jessica Larning, som är beteendevetare
och platschef på Hagabadet Älvstranden, föreläste om bland annat sömn, kost, träning och meditation
samt delade med sig av tips och verktyg att använda sig av i strävan efter att finna balans i livet.
I november var det dags för den traditionsenliga gåsmiddagen, men denna fick tyvärr ställas in pga
covid. Även julbordet blev inställt och det allmänna mötet med julbord planerat till 8 december gjordes
om till ett digitalt möte som skedde via Zoom. Även under hösten 2020 bjöds det på intressanta kurser
men även här fick en del ställas in pga covid.
Med denna lilla sammanfattning vill 2020 år styrelse tacka för det gånga året. 
Och med samma styrelse hoppas vi nu på ett bättre 2021!