Protokoll nr 4 fört vid GTS´s allmänna möte
den 8 december, 2020

Sammanträdet ägde rum "online" via Zoom

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 25 ledamöter varav två heders-
                      ledamöter: Birger Rockler och Claes-Göran Emilson

Dagordning:
§ 1.   Mötet öppnades av ordförande Margaretha Lindqvist
§ 2.   Anna Bogren och Stig-Olof Eriksson utsågs till justeringspersoner
§ 3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida)
§ 5.   Ordförandes rapport. Ordförande Margaretha Lindqvist informerade om att trapphuset
         ska målas,  Relining fortskrider på ED7. Det har skett läckage från ett kylaggregat som
         bidragit till en fuktskada i festvåningen. Ytterligare en fuktskada från festvåningens kök
         ner till lägenheten under har noterats. Munhålans fuktskada i källaren skulle börja
         renoveras för ett år sedan men det har inte kommit igång än. Förhoppningen är att det
         ska ske under våren 2021. Gåsmiddagen blev inställd pga covid.
         Vi vet inte hur det kommer att bli med Högtidssammanträdet i början på nästa år
         Ordförande tackade även styrelsen för det gångna året.
§ 6.   Inval av medlemmar: Omoyemwen Emeka-Anazia, Lila Ghavamzadeh, Petra Larsson, Mai Lin Lövgren,
         Moa Brandt, Åsa Remper, Alexandra Fasth, Camilla Sundin, Sara Al-Badry, Matilda Nygren
         Detta godkändes av medlemmarna.
§ 7.   Förslag till inval av medlemmar: Rasha Alkasid föreslås av Magnus Jendeberg och Nayroz Ockell.
         Mattias Heinö föreslås av Ulrika Williamsson och Janet Chi Johansson. Jacob Malmström föreslås
         av Anne Trolle och Martin Beiring. Fredrik Wennerlund föreslås av Olof Ekdahl och Jonas Vogler.
         Louise Bustrénföreslås av Ulrika Stenman och Minh Olausson. Anna-Kari Larsson föreslås av Ulrika Stenman
         och Minh Olausson.  Detta godkändes av medlemmarna.
§ 8.   GTS årsavgift för 2021 föreslogs förbli 475 kr för ordinarie och 300 kr för >65 år. Detta godkändes av medlemmarna.
§ 9.    Gunilla Fornmark föreslog en budget för 2021, men mycket är osäkert pga covid. Det kommer att bli ett underskott
          p.g.a. planerade renoveringar. Dessa pengar kommer att tas från befintlig kassa, dvs inga nya lån.
          Förslaget godkändes av medlemmarna.
§ 10.  Valnämndens förslag på styrelser och nämnder presenterades av Emina Cirgic från valnämnden:
          Styrelse 2021: Ordförande: Margaretha Lindqvist, 1:e sekreterare: Amina Basic,  2:e sekreterare: Henrik Arvidsson,
          Kassaförvaltare: Gunilla Fornmark, Bitr. kassaförvaltare: Josefine Vingsäter, Fastighetsvärd: Bo Sundh,
          Klubbmästare: André Näf, Kursnämndens ordförande: Catharina Hall, Webmaster: Claes-Göran Emilson
          Munhålans studentnämnd: Julian Baranowski
          Revisorer 2021: Revisor: Stig-Olof Eriksson och Åke Lagerqvist, Revisorssuppleant: Jonas Sundberg
                    Auktoriserad revisor: Jan Håkansson
          Stipendienämnden 2021: Ordförande: Ken Hansen, Charlotte Andrén-Andås, Ted Lundgren,
                    Mats Wallström, Jan Derks, Emina Cirgic (suppleant)
          Stadgekommitté 2021: Claes Göran Emilson, Gunnar Bergenholtz, Kjell Ludvigson
          Gustaf Björkmans fond 2021: Farid Akhlaghi, Jan Holmström, Sibel Bergenblock, Brandon Washburn.
                   Adjungerade tandtekniker: Ingmar Galéus, Macy Sahragard
          Nämnd för ekonomisk förvaltning av medlen i stiftelse och fonder 2021: Mikael Neuman,
                   Karl Erik Kahnberg, Birger Rockler, Henrik Hjelte, Ola Weding,
                   Josefine Vingsäter, Gunilla Fornmark, Bo Sundh utsedda av styrelsen
          Birgit och Holger Thilander forskningsfond 2021: Anna Bogren, Ted Lundgren, Mats Wallström
          Kursnämnd 2021: Catharina Hall, ordförande. Ledamöter: Ulrika Stenman, Gita Gale, Awara Amin,
                   Pär Olemyr, Sara Thorbert Mros, Emily Veen, Maria Nygren,
                   två vakanta poster – kursnämnden väljer själv nya medlemmar
          Karl Fredrik Andrens Fond:  Jonas Vogler, Karl Erik Kahnberg
          Sverker Toreskogs fond 2021: Farid Akhlaghi, Anna Bogren, Niklas Häggström
          Valnämnd 2021: Farid Akhlaghi (sammankallande), Carl-Martin Carlehed, Emina Cirgic,
                  Bengt Hasséus (suppleant)
          Samtliga förslag godkändes av medlemmarna.
§ 11.  GTS stipendiater för 2020 presenterades av Ken Hansen, ordförande för stipendienämnden.
          Amir-Sepehr Moghaddam, forskningsanslag 5 000 kr; Behnosh Öhrnell Malekzadeh, forskningsanslag 15 000 kr
          Cajsa Fabricius, forskningsanslag 20 000 kr; Cecilia Persson, forskningsanslag 21 720 kr
          Emina Cirgic, forskningsanslag 25 000 kr; Ghazaleh Boromand, forskningsanslag 6 500 kr
          Jessica Berglundh, forskningsanslag 5 000 kr; Kristina Skallsjö, forskningsanslag 5 000 kr
          Maria Bankvall, forskningsanslag 20 000 kr; Shervin Akhlaghi, forskningsanslag 15 000 kr
          Carolina Bertilsson, resebidrag 10 000 kr
§ 12.  Till GTS Elanderpristagare 2020 utsågs Claes Reit, professor emeritus, Göteborgs Universitet
          med följande motivering: Vår kandidat har haft ett långt lärar- och forskarliv vid Institutionen för
          odontologi. Vår professor emeritus kan blicka tillbaka på ett långt yrkesliv fyllt med undervisning,
          forskning, klinik och musik. Många studentgenerationer har lär sig allt om pulpans inre väsen
          och om etiskt förhållningssätt inom vården. Hans verksamhet spänner mellan clinical decision
          making, pedagogik, etik och Django Reinard.
§ 13.  Övriga frågor: Ordförande Margaretha Lindqvist informerade om att styrelsen arbetar med att få in offerter
          för utrustning till konferenslokalen så att kurser och allmänna möten i framtiden även kan hållas digitalt
§ 14.  Mötet avslutas
 
Göteborg den 8 december, 2020
Margaretha Lindqvist            Amina Basic               Anna Bogren                     Stig-Olof Eriksson   
Ordförande 2020                 1:a sekreterare          Justeringsperson                 Justeringsperson