Protokoll nr 2 fört vid GTS´s allmänna möte
den 28 augusti, 2020

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 19 ledamöter 

Dagordning:
§ 1.   Mötet öppnandes av ordförande Margaretha Lindqvist
§ 2.   Emina Cirgic och Ajla Kurtagic utsågs till justeringspersoner
§ 3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida)
§ 5.   Ordförandes rapport: 
Senaste allmänna mötet var Högtidssammanträdet i januari.
         Styrelsen hade styrelsemöte den 12 mars och beslutade då att ställa in det planerade
         allmänna mötet 17 mars pga covid. Styrelsen har haft möten regelbundet, i mars via
         Skype, i maj utomhus hos Catharina Hall, samt i augusti utomhus hos Mikael Neuman.
         Styrelsen arbetar med möjligheten att medlemmar ska kunna delta på allmänna möten
         och GTS kurser digitalt, förhoppningsvis med start redan vid nästa allmänna möte.
         Datum för höstens tillställningar är 6/10 allmänt möte, 7/11 Gåsen, samt 8/12 julbord.
         Den utrymningsväg för en vindsvåning i fastigheten på ED7, som krävts enligt
         Räddningstjänsten, slutfördes i maj.  Hissen i ED7 fungerar dåligt och ska åtgärdas
         Frida har betalt för el som GTS förbrukat pga. felregistrering, och detta ska nu justeras.
         Statliga hyresbidrag har ansökts av två hyresgäster och GTS har beviljat denna hyres-
         sänkning till dessa två. Renovering av Munhålan har ännu ej påbörjats. Ett träd välte i
         stormen i maj men utan att skada människor eller fastigheten
         Frida börjar komma igång med sin ordinarie verksamhet nu
§ 6.   Inval av medlemmar: Inga inval av medlemmar
§ 7.   Förslag till inval av medlemmar:
         Flaureta Rexhaj föreslås av Adnan Hajdarevic och Larisa Krekmanova,
         Hanna Schariot föreslås av Maria Nygren och Stina Schariot,
         Arezo Sehat Lou och Atheer Gabban föreslås av Elham Salem och Ludwig Larsson.
         Erik Helander föreslås av Julia Naoumova och Ken Hansen. Linda Boström föreslås av
         Leif Borg och Mattias Rosbecker. Reem Al Tahaföreslås av Björn Andrén och Sayf Hosamaldin.
         Therese Westberg föreslås av Wivi-Anne Sjöberg och Hannah Stensson.
         Per Rehnberg föreslås av Farid Akhlaghi och Margaretha Lindqvist. Eusebio Ramirez föreslås
         av Gunilla Fornmark och Josefine Vingsäter. Martin Asparusova föreslås av Java Walladbegi
         och Ghazaleh Boromand. Angelica Andersson föreslås av Christina Carlsson och Maria
         Bengtsson. Farzad Afzal föreslås av Niclas Fagerberg och Caroline Fagerberg.
         Chloe Nejadnik Afzal föreslås av Niclas Fagerberg och Caroline Fagerberg. Adam Alvenfors
         föreslås av Maria Nygren och Stina Schariot. Shervin Akhlaghi föreslås av Farid Akhlaghi och
         Björn Andrén. Rebecka Akhlaghi föreslås av Farid Akhlaghi och Margaretha Lindqvist
         Dessa godkändes av medlemmarna.
§ 8.   Årsredovisning. Gunilla Fornmark sammanfattade valda delar av årsredovisingen med en
         powerpoint presentation. Mikael Neuman informerade om KFA och SPAN
§ 9.   Revisionsberättelse
§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2019. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2019
§ 11. Övriga frågor. GTS medlemmen Anders Holmén gick bort i mitten på maj. Mikael Neuman
         informerade om att Anders var väldigt engagerad i renoveringen av GTS konferenslokal för
         snart 11 år sedan. Han föreslår därför att lokalen döps om till Anders Holmén salen. Frågan
         ska tas upp vid nästa möte
§ 12. Mötet avslutas
 
Göteborg den 28 augusti, 2020

Margaretha Lindqvist              Amina Basic.                Emina Cirgic                    Ajla Kurtagic
Ordförande                            1:a sekreterare            Justeringsperson           Justeringsperson