Protokoll nr 1 fört vid GTS´s högtidssammanträde
den 18 januari, 2020

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 32 ledamöter varav 3 hedersledamöter:
                      Ingegerd Wieslander, Claes-Göran Emilson och Kjell Ludvigsson. Hedersgäst: Olle Larkö,
                      ordförande Göteborgs Läkarsällskap

Dagordning
§1.     Mötets öppnande
§2.     Anders Ewert och Emina Cirgicutsågs till justeringspersoner
§3.     Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes
§4.     Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida)
§5.     Ordförandes rapport: 
Margaretha Lindqvist berättar att det ständigt pågår renovering av fastig-
          heterna. Köket har renoverats och relining är på gång. Vindslägenhet i ED 7 ska renoveras och
          det kommer även att byggas en utrymningsväg att användas vid brand. Samtliga lokaler på Erik
          Dahlbergsgatan 7 och 9 är uthyrda. Munhålan har en fuktskada som snart ska åtgärdas. 
          Margaretha tackar styrelsemedlemmarna för det gångna året. Vårens allmänna möten är
          planerade till den 17 mars och den 28 april.
§6.     Sekreterarens årsrapport. Amina Basic presenterar allmänna möten, kurser och festligheter som
          ägt rum under 2019 med ett bildspel.
§7.     Ekonomirapport. Kassaförvaltare Gunilla Fornmark berättar att bokslutet är på gång samt att e
          konomin är god trots oplanerade renoveringar som skett under året. Dessa har kunnat betalas
          från kassan och några nya lån har inte behövts.
§8.     Inval av medlemmar: Caroline Fagerberg, Niclas Fagerberg, Frida Hansson, Johanna Axman,
          Shirin Fahdai, Maria Wallberg, Stefan Pettersson, Karzan Amin och Karin Larsson. Detta
          godkändes av medlemmarna
§9.     Förslag till inval av medlemmar: inga nya förslag på medlemmar
§10.   Utdelning av stipendier från GTS stiftelser och fonder:
          Ken Hansen, ordförande för stipendienämnden och Margaretha Lindqvistdelade ut GTS
          stipendier 2019:
          Maria Bankvall, forskningsanslag 25 000 kr;  Christina Mejersjö, forskningsanslag 10 000 kr;
          Jonas Sundberg, forskningsanslag 25 000 kr; Malin Olsson Malm,forskningsanslag 25 000 kr;
          Jenny Öhman, forskningsanslag 5 000 kr; Adnan Hajdarevic, resebidrag 17 000 kr;
          Birgitta Jälevik, resebidrag 17 000 kr; Julia Olander, resebidrag 17 000 kr;
          Kristina Skallsjö, resebidrag 17 000 kr. De närvarande stipendiaterna fick diplom och blomma
§11.   Övriga frågor.  Inga övriga frågor
§12.   Styrelseskifte. Det sker inte någon stor förändring i styrelsen.
          Josefin Vingsäter och Gunilla Fornmark byter plats. Julian Baranowski är nu ansvarig för Munhålan
          Styrelse 2020:
          Ordförande: Margaretha Lindqvist; 1:e sekreterare: Amina Basic; 2:e sekreterare: Henrik Arvidsson
          Kassaförvaltare: Gunilla Fornmark; Biträdande kassaförvaltare: Josefine Vingsäter
          Fastighetsvärd: Bo Sundh; Klubbmästare: André Näf; Kursnämndens ordförande: Catharina Hall
          Webmaster: Claes-Göran Emilson; Munhålans studentnämnd: Julian Baranowski
§13.   Utdelning av 2019 års Elanderpris som tilldelas docent Birgitta Köhler. Stipendienämnden föreslår
          årets mottagare av Elanderpriset 2019 med följande motivering: Vår kandidat är en välkänd person,
          i Göteborg, vid Institutionen för odontologi, och inom GTS. Med forskningsartiklar publicerade
          sedan 80-talet kan vår kandidat blicka tillbaka på ett långt yrkesliv fyllt med forskning, klinik och
          undervisning. Forskningen har spänt över hela fältet från mikrobiologi till patienter.
§14.   Föredrag av Elanderpristagaren Birgitta Köhler ”Från händelserikt yrkesliv till pensionärsliv”.
          Docent Birgitta Köhler tackar för priset samt berättar om sitt arbete som volontär i Burkina Faso.
§15.   Mötet avslutas.

Göteborg den 18 januari, 2020

Margaretha Lindqvist           Amina Basic                Anders Ewert                    Emina Cirgic
Ordförande                          1:a sekreterare          Justeringsperson                Justeringsperson