Protokoll nr 7 fört vid GTS´s allmänna möte
den 12 december, 2019

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 72 ledamöter varav en
                      hedersledamot: Birger Rockler

Dagordning:
§1.    Mötet öppnades av ordförande Margaretha Lindqvist
§2.    Anders Ewert och Stig-Olof Eriksson utsågs till justeringspersoner
§3.    Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes
§4.    Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida).
§5.    Ordförandes rapport:
         Ordförande Margaretha Lindqvist informerar om den renovering som skett i köket
         samt att Frida inte har kunnat nyttja lokalerna till sin verksamhet under denna tid
         Samtliga lokaler är uthyrda. Styrelsen har inte fått något svar på sin överklagan om
         ny utrymningsväg för vindslägenhet på ED 7. Munhålans fuktskada i källaren ska
         renoveras under början på nästa år.
         Högtidssammanträdet är inplanerat den 18 januari 2020.
§6.    Inval av medlemmar: Ulrika Williamsson, Maria Dolores Romero-Andersson,
         Elnaz Khodabandehlou, Cecilia Levander, Sayf Hosamaldin, Fredrik Engström,
         Marius Hermansson, Radhi Zayny, Daryoush Porhonar
         Detta godkändes av medlemmarna.
§7.    Förslag till inval av medlemmar: Caroline Fagerberg föreslås av Mikael Neuman
         och Jessica Berglundh. Niclas Fagerberg föreslås av Mikael Neuman och Jessica
         Berglundh. Frida Hansson föreslås av Julian Baranowski och Katarina Slettengren.
         Johanna Axman föreslås av Adnan Hajdarevic och Larisa Krekmanova. Shirin Fahdai
         föreslås av Adnan Hajdarevic och Claudia Jaldin. Maria Wallberg föreslås av Margareta
         Lingefjärd och Minh Olausson. Stefan Pettersson föreslås av Taki Hatami och Ludwig
         Hansson. Karzan Amin föreslås av Elham Salem och Ludwig Hansson. Karin Larsson
         föreslås av Margareta Lingefjärd och Minh Olausson
         Detta godkändes av medlemmarna.
§8.    GTS årsavgift för 2020 föreslogs förbli 475 kr för ordinarie och 300 kr för >65år. Detta
         godkändes av medlemmarna
§9.    Gunilla Fornmark föreslog en budget för 2020 där majoriteten av posterna förblir relativt
         oförändrade jämfört med 2019. Det kommer att bli ett underskott p.g.a. planerade
         renoveringar så som relining samt renovering av Munhålans källare. Dessa pengar
         kommer att tas från befintlig kassa, dvs inga nya lån.
         Förslaget godkändes av medlemmarna.
§10.  Valnämndens förslag på styrelser och nämnder presenterades av Birger Rockler
         eftersom ingen från valnämnden kunde närvara
         Styrelse 2020: Ordförande: Margaretha Lindqvist, 1:e sekreterare: Amina Basic
         2:e sekreterare: Henrik Arvidsson,  Kassaförvaltare: Gunilla Fornmark
         Bitr. kassaförvaltare: Josefine Vingsäter,  Fastighetsvärd: Bo Sundh
         Klubbmästare: André Näf,  Kursnämndens ordförande: Catharina Hall
         Webmaster: Claes-Göran Emilson,  Munhålans studentnämnd: Julian Baranowski
         
         Revisorer 2020: Revisor: Stig-Olof Eriksson och Åke Lagerqvist
         Revisorssuppleant: Jonas Sundberg,  Auktoriserad revisor: Jan Håkansson
         Stipendienämnden 2020: Ordförande: Ken Hansen. Charlotte Andrén-Andås,
         Ted Lundgren, Mats Wallström
         Stadgekommitté 2020: Claes Göran Emilson, Gunnar Bergenholtz, Kjell Ludvigson
         Gustaf Björkmans fond 2020: Farid Akhlaghi, Jan Holmström, Sibel Bergenblock,
         Brandon Washburn. Adjungerade tandtekniker: Ingmar Galéus, Macy Sahragard
         Nämnd för ekonomisk förvaltning av medlen i stiftelse och fonder 2020:
         Anders Holmén, Mikael Neuman, Karl Erik Kahnberg, Birger Rockler, Henrik Hjelte.
         Josefine Vingsäter, Gunilla Fornmark, utsedda av styrelsen
         Birgit och Holger Thilander forskningsfond 2020: 
         Anna Bogren, Ted Lundgren, Mats Wallström
         Kursnämnd 2020: Catharina Hall, ordförande. Ledamöter: Ulrika Stenman,
         Gunnar Stridh, Anne E Nilsson, Gita Gale, Awara Amin, Pär Olemyr,
         Sara Thorbert Mros, Emily Veen, Maria Nygren
         Karl Fredrik Andrens Fond 2020: Jonas Vogler, Karl Erik Kahnberg
         Sverker Toreskogs fond 2020: Farid Akhlaghi, Anna Bogren, vakant
         Sverker Toreskogs kommitté 2020: Farid Akhlaghi, Anna Bogren,
         Gunnar Håwi (representant från ADSS), Hans Nilsson (representant från ADSS)
         Valnämnd 2020: Farid Akhlaghi (sammankallande), Carl-Martin Carlehed,
         Emina Cirgic, Bengt Hasséus (suppleant)
         Samtliga förslag godkändes av medlemmarna.
§11.  GTS stipendiater för 2019 presenterades av Ken Hansen, ordförande för
         stipendienämnden. Samtliga sökanden tilldelas medel
         Maria Bankvall, forskningsanslag 25 000 kr
         Christina Mejersjö, forskningsanslag 10 000 kr
         Jonas Sundberg, forskningsanslag 25 000 kr
          Malin Olsson Malm,forskningsanslag 25 000 kr
         Jenny Öhman, forskningsanslag 5 000 kr
         Adnan Hajdarevic, resebidrag 17 000 kr
         Birgitta Jälevik, resebidrag 17 000 kr
         Julia Olander, resebidrag 17 000 kr
          Kristina Skallsjö, resebidrag 17 000 kr
§12.  Till GTS Elanderpristagare 2019 utsågs Birgitta Köhler, professor emerita,
          Göteborgs Universitet med följande motivering: Vår kandidat är en välkänd
          person, i Göteborg, vid Institutionen för odontologi, och inom GTS. Med
          forskningsartiklar publicerade sedan 80-talet kan vår professor emerita
          blicka tillbaka på ett långt yrkesliv fyllt med forskning, klinik och undervisning.
          Forskningen har spänt över hela fältet från mikrobiologi till patienter.
§13.   Övriga frågor: Styrelsen föreslår en utbetalning till Frida för stillestånd i samband
          med renoveringen av köket eftersom försäkringen inte betalar ut någon ersättning.
          Förslaget är på 100 000 kr + moms = 125 000 kr. Frida är själv nöjd med detta förslag.
          Detta förslag godkändes av medlemmarna.
§14.   Föredrag av kvällens föreläsare Lars Nordström  "Kina- en farlig stormakt”. Vi
          får bland annat höra om Kinas historia samt varför Kina kan anses som en farlig
          stormakt idag.
§15.   Mötet avslutas
 
Göteborg den 12 december, 2019. 

Margaretha Lindqvist         Amina Basic           Anders Ewert             Stig-Olof Eriksson 
Ordförande 2019              1:a sekreterare       Justeringsperson         Justeringsperson