Protokoll nr 6 fört vid GTS´s allmänna möte
den 9 november, 2009

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 26 ledamöter varav 4 hedersledamöter:
                      Claes-Göran Emilson, Ingegerd Wislander, Kjell Ludvigsson och Birger Rockler

Dagordning:
§ 1.   Mötets öppnande
§ 2.   Mikael Neuman och Birger Rockler utsågs till justeringspersoner
§.3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§ 4.   Föregående mötesprotokoll godkändes
§ 5.   Ordförandes rapport. Fuktskadorna i köket är åtgärdade sedan mitten på september.
         Nu försöker styrelsen, i kontakt med försäkringsbolaget, ta reda på vem som ska stå för
         kostnaderna. I Munhålan pågår renovering av källaren. En dansk tandläkarförening ska
         ha en kurs i Göteborg 20-21/3 2020 och har då skickat en förfrågan om att de önskar att
         en inbjudan går ut till våra medlemmar eftersom de önskar att träffa svenska kollegor
         Nästa möte är julbord etsom är inplanerat den 12 december
§ 6.   Inval av medlemmar: Cigdem Reijer, Jiyeon Lee, Sandip Vekariya, Jonathan Stübner
         Dessa godkänns av medlemmarna
§ 7.   Förslag till inval av medlemmar: Ulrika Williamsson föreslås av Janet Chi Johansson och
         Rosita Roman. Maria Dolores Romero-Andersson föreslås av Björn Andrén och Rumi
         Enomoto-Stignor. Elnaz Khodabandehlou föreslås av Ghazaleh Boroomand och Soraya
         Hosseini. Cecilia Levander föreslås av Maja Öfverman och Anders Öfverman.
         Sayf Hosamaldinföreslås av Julian Baranowski och Jonasthan Stubner. Fredrik Engström
         föreslås av Julian Baranowski och Katarina Slettengren. Marius Hermansson föreslås av
         Bo Holst och Bo Sundh. Radhi Zayny föreslås av Ludwig Hansson och Elham Aziz.
         Daryoush Porhonar föreslås av Anna Hellberg och Johan Humlén
         Dessa godkändes av medlemmarna
§ 8.   Inga övriga frågor
§ 9.   Kvällens föreläsning ”På uppdrag som volontärtandläkare i Kenya för Rotary Doctors”med
         Margareta Parén. Margareta berättade om sina resor till Kenya med Rotary Doctors Sweden,
         där hon via ”jeep-linjer” har besökt olika skolor och erbjudit tandvård. Det har vanligtvis
         resulterat i ungefär 30 behandlingar /dag och det rör sig främst om extraktioner. Barnen har
         också undervisats i tandborstteknik på skolorna.
§ 10. Mötet avslutas
 
Göteborg den 9 november, 2019

Margaretha Lindqvist             Amina Basic.                  Mikael Neuman                 Birger Rockler  
Mötesordförande                   1:a sekreterare               Justeringsperson             Justeringsperson