Protokoll nr 5 fört vid GTS´s allmänna möte
den 8 oktober, 2019

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Claes-Göran Emilson (mötesordförande), samt 46 ledamöter
                     varav 2 hedersledamöter: Claes-Göran Emilson och Ingegärd Wieslander

Dagordning:
§1.   Mötets öppnande
§2.   Helena Klingberg Gunnesby och Maria Nygren utsågs till justeringspersoner
§3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
§4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida)
§5.   Ordförandes rapport: 
Det har varit problem med fuktskador i GTS kök.
        Reparationsarbetet blev klart i mitten på september. Arbetet med stadgarna till
        Thilanderfonden fortskrider. Det har dock varit oklart om det är en fond eller stiftelse.
        Efter att diverse jurister och experter kopplats in har det nu blivit klart att det är en
        stiftelse som har namnet Thilanderfonden.
        Nästa möte är Gåsamiddag som är inplanerat till den 9 november
        Kvällens sponsor Payzmart presenterar sin tjänst
6§.   Inval av medlemmar: Hoda Rahimi, Glenn Johnsson, Samrand Ahmad,
        Julian Baranowski, Rumi Enomoto-Stignor. Dessa godkänns av medlemmarna
§7.   Förslag till inval av medlemmar: Cigdem Reijer föreslås av Gunnar Stridh och Amina Basic,
        Jiyeon Lee föreslås av Ylva von Zweigbergk och Marija Cetinic, Sandip Vekariya föreslås
        av Sara Arvini och Björn Andrén, Jonathan Stübner föreslås av Björn Andrén och
        Philip Stangenberg. Dessa godkändes av medlemmarna
§8.   Fyllnadsval i styrelsen: Julian Baranowski föreslås som ny ledamot i styrelsen, ansvarig
        för Munhålan. Detta godkändes av medlemmarna
§9.   Forskningspresentation av GTS stipendiat tandläkare Java Walladbegi
§10. Övriga frågor: Claes-Göran Emilson presenterar GTS hemsida
§11. Kvällens föreläsning ”Emaljutvecklingsdefekter – Diagnostik och prevalens”med Birgitta Jälevik.
        Vi fick lära oss skillnaden mellan hypoplasi (då emaljens tjocklek är reducerad vid tandens
        eruption, en kvantitativ störning) och hypomineralisation (som är en kvalitativ störning). Vi fick
        även lära oss mer om MIH (molar-incisor hypomineralisation) samt om BITA studien där
        personal på medverkande kliniker tränats i att diagnosticera och klassificera mineraliserings-
        störningar.
§12. Mötet avslutas
 
Göteborg den 8 oktober, 2019

Claes-Göran Emilson            Amina Basic            Helena Klingberg Gunnesby         Maria Nygren 
Mötesordförande                 1:a sekreterare               Justeringsperson                  Justeringsperson